1/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 

 OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

1/ 22.01.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αρ. Απόφασης 1/2019   Θέμα: «Αποδοχή δωρεάς τροφίμων, από το 1ο ΕΠΑΛ Κιάτου,  για το Κοινωνικό Παντοπωλείο».

Στο Κιάτο στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη 22α Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 621/18.01.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Ά 87). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ουδείς
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Μπουζιάνη Βασιλική    
5.     Ζάρκος Δημήτριος    
6.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
7.     Σπανός Κων/νος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 9ο

Στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Αποδοχή δωρεάς τροφίμων, από το 1ο ΕΠΑΛ Κιάτου,  για το Κοινωνικό Παντοπωλείο», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το αρ. πρωτ. 1904/13.12.2018 έγγραφο του 1ου ΕΠΑΛ Κιάτου με το οποίο δωρίζουν στο Δήμο μας τρόφιμα προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
  • το αρ. πρωτ. 1904/13.12.2018 έγγραφο του 1ου ΕΠΑΛ Κιάτου
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Αποδέχεται τη δωρεά τροφίμων του 1ου ΕΠΑΛ Κιάτου προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.
  2. Εκφράζει τις ευχαριστίες του Δήμου Σικυωνίων προς το 1ο ΕΠΑΛ Κιάτου για την προσφορά του.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 22.01.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email