1/2019 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕA  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                               

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                     Αριθ. Αποφ. 01/2019

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το πρακτικό της 01/24-1-2019  έκτακτης και κατεπείγουσας  συνεδρίασης της Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

 

Θέμα: «Ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των ΟΤΑ α΄

Βαθμού».

Στο Κιάτο σήμερα, στις 24  Ιανουαρίου  2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ: 685/22-1-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»   (ΦΕΚ 87/07-06-2010).

Διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έξι μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν  τα παρακάτω έξι (6) μέλη ήτοι:

 

                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος)
 2. Ευάγγελος  Μπούρης (Αντ/ρχος)
 3. Ιωάννης Τσιάνος (Αντ/ρχος)
 4. Σπυρίδων Κουτρέτσης   (Αντ/ρχος)
 5. Βασίλειος Αλεξόπουλος (Αντ/ρχος)
 6. Ιωάννης Μυττάς  (Αντ/ρχος)

 

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος,  εισηγούμενος το μοναδικό θέμα  της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: ««Ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των ΟΤΑ Ά Βαθμού»,  πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ομόφωνα αποδέχθηκαν την πρόταση να συζητηθεί  το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Στην συνέχεια  έθεσε υπόψη των μελών και την αριθμ. πρωτ: 188/09-1-2019 εισήγηση  της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών με θέμα «Ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των ΟΤΑ Ά Βαθμού» που έχει ως ακολούθως:

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθμ. Πρωτ. 188

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Προς: κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κοινοποίηση:             1) κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

 • κ. Αντιδήμαρχο Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών
 • κ. Γενικό Γραμματέα

 

Θέμα: «.Ένταξη του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού».

 

Σχετ.:   α) Οι διατάξεις του άρθρου 91 του Ν. 4583/18 (ΦΕΚ 212/18.12.2018 τεύχος Α’.

β) Το αριθμ. Πρωτ. 10/8.1.2019 έγγραφο της ΚΟΔΕΔΗΣ

 

Με το άρθρο 91 του προαναφερόμενου Νόμου δίνεται η δυνατότητα ένταξης των υπηρεσιών του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” στις μόνιμες κοινωνικές δομές των ΟΤΑ που συμμετείχαν μέχρι τώρα στο Πρόγραμμα.

Ειδικότερα ορίζονται τα εξής:

Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού που: α) είτε άµεσα είτε µέσω νοµικών τους προσώπων συµ-βλήθηκαν, το έτος 2011, µε την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., για την παροχή υπηρεσιών του «Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι» και β) κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, απασχολούν προσωπικό για την παροχή την υπηρεσιών του Προγράμματος, µε ενεργές συµβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που έχουν παραταθεί µέχρι τις 31.12.2019, σύµφωνα µε το άρθρο 153 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107), δύνανται, µέχρι τις 31.1.2019, να υποβάλουν προς έγκριση, στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισµών Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, και σύστασης οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού των ιδίων κλάδων και κατηγοριών και του ίδιου αριθµού, µε τις θέσεις του προσωπικού που απασχολείται στον οικείο Ο.Τ.Α. ή σε νοµικό πρόσωπο αυτού, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Πλέον των οργανικών θέσεων που συνιστώνται σύµφωνα µε το προηγούμενο εδάφιο και για την κάλυψη επίσης αναγκών του Προσράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», µε την απόφαση του πρώτου εδαφίου συνιστώνται και οργανικές θέσεις µόνιµου προσωπικού, αριθµού ίσου µε το 7% αυτών, σε κλάδους και κατηγορίες επιλογής του οικείου Ο.Τ.Α. και πάντως συναφείς µε την παροχή των υπηρεσιών του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Ως προς τις αποφάσεις τροποποίησης των ΟΕΥ που λαμβάνονται σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή, δεν απαιτείται γνώµη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίνει τις αποφάσεις περί τροποποίησης των Οργανισµών Εσωτερικής Υπηρεσίας, εντός µηνός από την υποβολή τους, µε πράξη του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εντός δέκα (10) ηµερών από τη δημοσίευση των αποφάσεων της παραγράφου 1, οι ενδιαφερόμενοι Ο.Τ.Α. υποβάλλουν αίτηµα για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού, προς κάλυψη των νέων οργανικών θέσεων.

Σημειώνεται ότι, η βιωσιμότητα του προγράμματος εξασφαλίζεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, αφού σύμφωνα με την παρ. 7 του ίδιου άρθρου του Νόμου,  το κόστος μισθοδοσίας των υπαλλήλων που θα στελεχώσει τις εν λόγω οργανικές θέσεις, θα καλυφθεί για το έτος 2019 από τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του Προγράμματος που θα αποδοθούν στους δικαιούχους Δήμους και από το 2020 και εφεξής, θα καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, ιδική πίστωση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών θα αποδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους).

Σύμφωνα με το προαναφερόμενο σχετικό έγγραφο της ΚΟΔΕΔΗΣ στο πρόγραμμα απασχολούνται επτά (7) άτομα µε ενεργές συµβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που έχουν παραταθεί µέχρι τις 31.12.2019, όπως παρακάτω:

Κοινωνιολόγος                      1 θέση   ΠΕ

Νοσηλεύτρια                                     2 θέσεις ΔΕ

Οικογενειακές Βοηθοί          2 θέσεις ΔΕ

Οικογενειακές Βοηθοί          2 θέσεις ΥΕ

 

Κατόπιν τούτων παρακαλείσθε για τη λήψη σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για την τροποποίηση του ισχύοντος ΟΕΥ, (ΦΕΚ 1398/τ.Β΄/25.4.2018), με την προσθήκη των παραπάνω επτά (7) θέσεων αντίστοιχων ειδικοτήτων μονίμου προσωπικού, που θα ενταχθούν στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου.-

 

Κιάτο 9 Ιανουαρίου 2019

Ο Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Ασημακόπουλος Θεόδωρος

ΠΕ1 Διοικητικού, βαθμού A’

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την ως άνω εισήγηση του Προέδρου σε συνδυασμό με τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

 1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 62 του Ν.  3852/2010 .
 2. Εγκρίνει ως έχει  την προαναφερόμενη εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών  του Δήμου.
 3. Η παρούσα απόφαση αποστέλλεται  στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις δικές του ενέργειες.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε  αύξοντα αριθμό 1/2019.

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

 

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο 24-1-2019

Ο  Πρόεδρος

Της Εκτελεστικής  Επιτροπής

Δήμαρχος Σικυωνίων

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 

Print Friendly, PDF & Email