1/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                                                               

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της 1ης/15.01.2019  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης : 1/2019

Περίληψη : Επί αιτήματος της Δημ.Τ.Ο. «Νέας  Δημοκρατίας» για διάθεση της αίθουσας του Δημοτικού Θεάτρου για πραγματοποίηση εκδήλωσης την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019  και ώρα 12:00’ μεσημβρινή, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 500/15.01.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010,  σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  25 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3.  Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα 8. Μυττάς Ιωάννης
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης 11. Αλεξόπουλος Βασίλειος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Χρυσικός  Παύλος 14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Μπακόλιας Παναγιώτης
17. Καρακούσης Ευάγγελος 18. Ζάρκος Δημήτριος 19. Σπανός Κωνσταντίνος 20. Γεώργας Χρήστος
21. Λαλιώτης Γεώργιος 22. Ρουμπέκας Γεώργιος 23. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 24. Νανόπουλος Βασίλειος
Απόντα
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος  2. Κελλάρης Βασίλειος  3. Πανάγου Αθανάσιος
Πρόεδροι  Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες:  ουδείς
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 9. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 10. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 11. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
12. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 13. Σπηλιώτης  Δ. (Κλημεντίου) 14. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς
Απόντες: 1.Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2.  Ρέλιας Α. (Γκούρας) 3.Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος  Κ (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 21. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 22. Κοτσίρης Β. (Στενού)
αποχώρηση: ουδεμία

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική  υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών

 

Θέμα 1ο

  • Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης  ενημερώνοντας το Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών  και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
  • Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον τις παρούσας συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας  διάταξης με τίτλο: «Επί αιτήματος της Δημ.Τ.Ο. «Νέας  Δημοκρατίας» για διάθεση της αίθουσας του Δημοτικού Θεάτρου για πραγματοποίηση εκδήλωσης την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019»  εξέθεσε τα παρακάτω:

 

Σύμφωνα με την 362/2014 Κανονιστική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την 238/2015 ίδια απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να παραχωρεί την αίθουσα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 185 του ν.3463/2006.

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • τις διατάξεις του άρθρου 185 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114),
  • την 362/2014 (ΩΘΛΟΩ1Θ-Φ5Β) Κανονιστική όπως τροποποιήθηκε με την 238/2015 (7Π5ΟΩ1Θ-ΧΔ6) ίδια απόφαση, εγκεκριμένες από τις 3466/99182/5.12.2014 (779ΑΟΡ1Φ-Δ0Π) & 2115/59918/7.8.2015 (7Γ9ΔΟΡ1Φ-Ι1Χ) αποφάσεις του οικείου Γ.Γ.Α.Δ., αντίστοιχα.
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

 

1.Αποδέχεται το έκτακτο & κατεπείγον της συνεδρίασης και του ανωτέρω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, διότι δεν έχει προγραμματιστεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι την ημερομηνία της εκδήλωσης.

 

2.Εγκρίνει το από 08.01.2019 αίτημα της Δημοτικής  Τ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας και συγκεκριμένα, την παραχώρηση χρήσης της αίθουσας του Δημοτικού Θεάτρου την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019 στις 18.00’ για την πραγματοποίηση εκδήλωσης «Ομιλία Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας κου Άδωνη Γεωργιάδη».

 

 

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ.  1/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 15.01.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email