1/2019 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό της με αριθμό   1  /  21 –  01  –  2019

 

 ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   /  2019

 

Περίληψη: «Συμπληρωματική κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2018, των Σχολείων Α/θμιας και

Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων  ποσού  (11.970,00)  €    και  κατά

προτεραιότητα  προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης»

 

 

      Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    21ην  Ιανουαρίου   έτους  2019,  ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ.  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  της κ. Μπουζιάνη – Τσαντίλα  Βασιλικής, ύστερα από την αριθμ. 1/16-01-2019  έγγραφη  πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου  ότι  σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα – 5 – μέλη  ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Βασιλική    Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Πρόεδρος)     1.- Κων/νος      Κελλάρης                 Μέλος                                  2.- Παλαιολόγος      Δούρος                     Μέλος         2.- Αναστασία   Καλλιώρα                Μέλος

3.- Παναγιώτης       Κατσούλας                   «              3.- Ιωάννης      Σωτηρόπουλος        Μέλος

4.- Βασίλειος          Μπόκιας                        «             4.- Δήμητρα       Βυτινιώτη                Μέλος

5.- Γεώργιος           Κουκουμέλης                «

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα     1ο

Η Πρόεδρος κ. Μπουζιάνη- Τσαντίλα  Βασιλική, εισηγούμενη  το  1ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Συμπληρωματική κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2018, των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων  ποσού  (11.970,00)  €    και  κατά προτεραιότητα  προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης»   έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 78021/28-12-2018  με  ΑΔΑ: 7Μ3Φ465ΧΘ7-3Ν1 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική  Διεύθυνση Οικονομικών Τοπ. Αυτοδιοίκησης  και  Αναπτυξιακής Πολιτικής ,Δ/νση Οικον. & Αναπτυξιακής  Πολιτικής Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ. Α.,  κατανεμήθηκε  το ποσό των 5.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 σε όλους τους Δήμους της χώρας,  για  την κάλυψη λειτουργικών δαπανών  των  σχολείων και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης  των σχολείων πρωτοβάθμιας και  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Συνεχίζοντας η Πρόεδρος ανέφερε πως για τον Δήμο μας, κατανεμήθηκε το ποσό των    ένδεκα  χιλιάδων  εννιακοσίων  εβδομήντα ευρώ (11.970,00) και πρέπει με απόφασή μας να κάνουμε τη σχετική κατανομή ανά Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ακολούθως η Πρόεδρος εξέθεσε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-1011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και δημιουργήθηκαν δύο (2) ενιαία νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία ήτοι:

1.-  Σχολική Επιτροπή Α/θμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.

2.-  Σχολική Επιτροπή Β/θμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση της κας προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό που μας κατανεμήθηκε  ως   συμπληρωματική  κατανομή   για  το έτος  2018

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Α.-    Κατανέμει το ποσό των  ένδεκα  χιλιάδων   εννιακοσίων  εβδομήντα   ευρώ (11.970,00) το οποίο προέρχεται από έσοδο ΚΑΠ,  ως   συμπληρωματική  κατανομή   έτους  2018,   για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των  σχολείων και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης  των σχολείων πρωτοβάθμιας και  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  στις αντίστοιχες Σχολικές Επιτροπές  Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ως κατωτέρω:

 

 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΟΣΟΝ  ΣΕ   ΕΥΡΩ
1 Σχολική Επιτροπή Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης  50% 5.985,00
2 Σχολική Επιτροπή Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης  50% 5.985,00
  Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν 11.970,00

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  1 / 2019 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

Η    Πρόεδρος                                                                                                       Τα Μέλη

 

1.-  Δ.  Παλαιολόγος

2.-  Β.  Μπόκιας

3.-  Π.  Κατσούλας

4.-   Γ. Κουκουμέλης

Μπουζιάνη – Τσαντίλα  Βασιλική

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  22-01-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ – ΤΣΑΝΤΙΛΑ     ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

 

Print Friendly, PDF & Email