1/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αποφάσεις Δημάρχου

 

                          ΑΔΑ:7ΝΕ3Ω1Θ-ΧΡΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.42

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ  ΑΡΙΘ.1

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α 7-6-2010) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 97 του ιδίου Νόμου.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 92 πρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α 7-6-2010),έτσι όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν όσον αφορά την Αντιμισθία Αντιδημάρχων.
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3463/2006 (τ.Α΄114).
 4. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων που ψηφίστηκε με την 229/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων, εγκρίθηκε με την 60570/3.4.2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1398/τ.Β΄/25.4.2018.
 5. Την υπ’ αριθμ. 63/30-3-2018 ( ΑΔΑ: ΩΜΣΜΩ1Θ-40Θ) προγενέστερη Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου του Δήμου Σικυωνίων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
 6. Την υπ’ αριθμ. 79/10-4-2018 ( ΑΔΑ: 6ΧΕΛΩ1Θ-Γ2Χ)) προγενέστερη Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού του κ. Αλεξόπουλου Βασίλειου ως εντεταλμένου Συμβούλου του Δήμου Σικυωνίων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
 7. Την υπ’ αριθμ 195/18-7-2018( ΑΔΑ: ΨΟ91Ω1Θ-Ο2Ψ) προγενέστερη Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου του Δήμου Σικυωνίων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
 8. Την από 31-12-2018 αίτηση παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου της πλειοψηφίας κ. Πανάγου Αθανάσιου του Παναγιώτη από τη θέση του Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 9. Την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου για την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

 Αποφασίζουμε

Α. Αποδεχόμαστε  την από  31-12-2018 αίτηση παραίτησης του Δημοτικού  Συμβούλου της πλειοψηφίας κ. Πανάγου Αθανάσιου  του Παναγιώτη  από τη θέση του Αντιδημάρχου  και ως εκ τούτου ανακαλούμε αυτόν από τη θέση του Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού, πριν την λήξη  της θητείας του και τον απαλλάσσουμε από την άσκηση των αρμοδιοτήτων  που του είχαν ανατεθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ: 63/30-3-2018 ( ΑΔΑ: ΩΜΣΜΩ1Θ-40Θ).

Β. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 63/30-3-2018 ( ΑΔΑ: ΩΜΣΜΩ1Θ-40Θ)  απόφαση Δημάρχου που αφορά τον ορισμό Αντιδημάρχου και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στα εξής:

 • Ορίζουμε τον κατωτέρω Δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Σικυωνίων και του μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες ως εξής:

Τον κ. Αλεξόπουλο  Βασίλειο του  Γερασίμου, Αντιδήμαρχο του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο  παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 03/1/2019 έως και 31/8/2019  για θέματα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Παιδείας –Πολιτισμού και Αθλητισμού στον οποίο μεταβιβάζουμε όλες τις προ­βλεπόμενες από τη Νομοθεσία αρμοδιότητες που αφορούν τους τομείς ευθύνης του.

Στον οριζόμενο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα να προΐσταται των αντίστοιχων υπηρεσιών και να μεριμνά για την τήρηση των μέτρων και κανόνων  ασφαλείας κατά την λειτουργία τους

Μεταβιβάζουμε επίσης σε αυτόν και την αρμοδιότητα να εκπροσωπεί το Δήμο στα Δικαστήρια σε όλες τις σχετικές των αρμοδιοτήτων  του υποθέσεις και να δίνει τους όρκους που επιβάλλονται από το Νόμο.

Επιπρόσθετα του μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες για:

 1. Την υπογραφή των προτάσεων ανάληψης υποχρεώσεων δαπανών σύμφωνα με την εκάστοτε εφαρμοζόμενη Νομοθεσία.
 2. Τον έλεγχο της κατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού γραφείων που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων.
 3. Να παρίσταται στις συνεδριάσεις και να συνεργάζεται με τα Τοπικά Συμβούλια και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων για όλα τα τοπικά θέματα αρμοδιοτήτων του που ανακύπτουν και να εισηγείται στο Δήμαρχο και στους καθ’ ύλη αρμόδιους Αντιδημάρχους.
 4. Την έκδοση των αποφάσεων επιβολής πάσης φύσεως προστίμων που άπτονται της λειτουργίας των Υπηρεσιών των οποίων προΐσταται (ενδεικτικώς: πρόστιμα επί ακαθαρίστων εσόδων, επί αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου κλπ.).
 5. Την έκδοση, ανάκληση και εφαρμογή, των αδειών και των διοικητικών ποινών, που προβλέπονται από τις κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου.
 6. Την έκδοση, ανάκληση και εφαρμογή διοικητικών ποινών, καθώς και των αδειών που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Δήμου και αφορούν το Γραφείο Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Απασχόλησης και Τουρισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (αρθ. 58, παρ. 1ζ’ Ν.3852/2010).
 • Διατηρούμε τις αρμοδιότητες όπως αναγράφονται στην υπ’ αριθμ. 79/10-4-2018

ΑΔΑ: (6ΧΕΛΩ1Θ-Γ2Χ) προγενέστερη Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού του κ. Αλεξόπουλου Βασίλειου  ως εντεταλμένου Συμβούλου.

 • Τροποποιούμε την παρ. 3 της  195/18-7-2018  (ΑΔΑ:ΨΟ91Ω1Θ-Ο2Ψ) προγενέστερης  Απόφασης Δημάρχου ως εξής:

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Τσιάνου όλες τις αρμοδιότητες του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αλεξόπουλος Βασίλειος.

Εξουσιοδοτούμε τον ανωτέρω οριζόμενο Αντιδήμαρχο για την επικύρωση αντιγράφων, φωτοαντιγράφων και τη θεώρηση γνησίου υπογραφής, την υπογραφή των βεβαιώσεων αγροτικής απασχόλησης των δημοτών της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων.

Ο Αντιδήμαρχος θα υπογράφει κάθε έγγραφο, πράξη και απόφαση που αναφέρεται στην άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που του μεταβιβάζονται.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος  του Αντιδημάρχου όλες τις  ανωτέρω αρμοδιότητες τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσιάνος  Ιωάννης.

Η παρούσα να δημοσιευθεί σύμφωνα με το Νόμο και να αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Δήμου.

Κιάτο  3-1-2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

                                                                                                ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 

                                                                                                            ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

Κοινοποίηση

 1. Οριζόμενος Αντιδήμαρχος
 2. Δ.Ε Φενεού      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
 3. Δ.Ε Στυμφαλίας
 4. Υπηρεσίες του Δήμου
 5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
  Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
  Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Κορινθίας

 

Print Friendly, PDF & Email