1/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 1ης/02-02-2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 1/2017
Θέμα : Παραχώρηση χρήσης χώρου της Τ.Κ. Σουλίου στον ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ για την δημιουργία Σκοπευτηρίου .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη , 2 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 19:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 1277/ 27-1-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Απόντες
1. Λεονάρδου Αναστάσιος Πρόεδρος 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος Μέλος
2. Ρουμπέκας Γεώργιος Αντιπρόεδρος 2. Κελλάρη Ιωάννα »
3. Μαυραγάνη Κυριακή Γραμματέας 3. Θελερίτης Γεώργιος »
4. Μυττάς Ιωάννης Μέλος 4. Καρακούσης Ευάγγελος »
5. Τσιάνος Ιωάννης » 5. Ζάρκος Δημήτριος »
6. Κουτρέτσης Σπυρίδων » 6. Λαλιώτης Γεώργιος »
7. Μπούρης Ευάγγελος » 7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος »
8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης » 8. Μπακόλιας Παναγιώτης »
9. Φιακάς Παναγιώτης »
10. Χρυσικός Παύλος »
11. Πανάγου Αθανάσιος »
12. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. »
13. Δομετίου Βασίλειος »
14. Σπανός Κωνσταντίνος »
15. Γεώργας Χρήστος Αποχώρησε μετά το 10ο θέμα Η.Δ.
16. Κελλάρης Βασίλειος »
17. Σκαρμούτσος Νικόλαος Αποχώρησε μετά το 15ο θέμα Η.Δ.
18. Ραυτόπουλος Γεώργιος »
19. Νανόπουλος Βασίλειος »
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες Παρόντες Απόντες
1.Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 1.Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 1 Καλαντζής Π. (Γονούσας) 1.Ρήγας Ι. (Βελίνας)
2.,Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού 2. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 2.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
3. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 3.Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3.Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
4. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 4.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας 4.Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 5.Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 5.Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
6.Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 6.Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
7.Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 7.Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
8.Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου 8.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
9.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 9.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
10.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
11.Κοτσίρης Β. (Στενού)
12.Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
13.Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
14.Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
15.Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
16.Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
17.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
18.Σκούπας Α. (Μποζικών)
19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)
21.Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Θέμα Α΄
(Προ ημερήσιας Διάταξης)
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, το θέμα με τίτλο: «Παραχώρηση χρήσης χώρου της Τ.Κ. Σουλίου στον ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ για την δημιουργία Σκοπευτηρίου» και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει για το κατεπείγον του θέματος .
Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.3852/2010.
Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:
α) Το με αριθ. πρωτ. 14565/ 29-9-2016 αίτημα του Σκοπευτικού Ομίλου Σικυωνίων με το οποία ζητά την παραχώρηση της χρήσης χώρου του αποκαταστημένου ΧΑΔΑ, που βρίσκεται στην περιοχή «Σπλιθάρη – Βράχος» στην Τ. Κ. Σουλίου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τον όμιλο για σκοπευτήριο .
β) Την αριθ. 4/2016 απόφαση της Τ. Κ. Σουλίου με θέμα: «Παραχώρηση Κοινοτικού Χώρου για σκοπευτήριο» , με την οποία ομόφωνα παραχωρείτε η χρήση του χώρου του αποκαταστημένου ΧΑΔΑ, στην περιοχή «Σπλιθάρη – Βράχος», για χρήση σκοπευτηρίου με την προϋπόθεση να τηρείται απαρέγκλιτα ο κανονισμός λειτουργίας του Σκοπευτηρίου .
Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:
• την ισχύουσα Νομοθεσία ,
• το με αριθ. πρωτ. 14565/ 29-9-2016 αίτημα του Σκοπευτικού Ομίλου Σικυωνίων,
• την αριθ. 4/2016 απόφαση της Τ. Κ. Σουλίου, – και
• τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Ε γ κ ρ ί ν ε ι , το αίτημα του ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ και συγκεκριμένα, την παραχώρηση χρήσης χώρου του αποκαταστημένου ΧΑΔΑ, που βρίσκεται στην περιοχή «Σπλιθάρη – Βράχος» της Τ. Κ. Σουλίου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως σκοπευτήριο .
Η εν λόγω παραχώρηση εγκρίνεται με την προϋπόθεση να τηρείται απαρέγκλιτα η Νομοθεσία που διέπει τα σκοπευτήρια .
Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 1/2017
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 03 Φεβρουαρίου 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email