1η/2023 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κιάτο 30/ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ/2022
1η/2023
τακτική συνεδρίαση
Τρίτη 3.1. 2023

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)
 τα τακτικά μέλη τις Οικονομικής Επιτροπής
1) Δομετίου Β. 2) Ζάρκο Δ. 3) Ζαχαρόπουλο Ν. 4) Μαστοράκη Δ. 5) Μυττάς Ι. 6) Σωτηρόπουλο Ι.
 τους προέδρους των κοινοτήτων
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη 3η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11.00’πμ για τη συμμετοχή σας, σε τακτική συνεδρίαση τις Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:
Ο πρόεδρος

Γεώργιος Τσολάκος

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Κατάρτιση Προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2023.

 

Print Friendly, PDF & Email