1η/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (  9-1-2023)

                                                                                                                                                      

                                                                                            Αριθ. Πρωτ. 153                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Ημερομηνία: 4-1-2023                                           

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                           

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

                                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

                    ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

 

Π Ρ Ο Σ:  1.-  Tα  Μέλη   της  Επιτροπής   Ποιότητας  Ζωής

                              1.- Σκαρμούτσο      Νικόλαο

                              2.- Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική

                              3.- Σαρχάνη   Κων/νο

                              4.- Σώκο Δημήτριο

                              5.- Γκούμα  Σταμάτιο

                                        6.- Κατσιμπούλα   Αντώνιο

 

                2.-  Tους  Προέδρους των Κοινοτήτων

                      Α.- Πρόεδρο   Κοινότητας   Σικυωνίων-Κιάτου (κ. Λεονάρδου  Αναστάσιο).

                      Β.- Πρόεδρο    Κοινότητας    Μουλκίου (κ.  Κοτούλα  Γεώργιο).

                      Γ.- Πρόεδρο    Κοινότητας    Κρυονερίου (κ. Ραφτόπουλο  Κων/νο).

                    

 

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό  Κατάστημα του  Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά  2) την 9ην    Ιανουαρίου  2023 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα  12 : 00  π. μ. σε  ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010  για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                             ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                              ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής στους Τομείς αρμοδιότητας για το έτος 2022.
2 Περί χορηγήσεως ή μη για  άδεια διάνοιξης  τάφρων επί οδοστρωμάτων ή πεζοδρομίων για αποκατάσταση καλωδιακών βλαβών.
3 Περί εγκρίσεως ή  μη εισόδου – εξόδου για το ακίνητο ιδιοκτησίας του Ελαιουργικού Πιστωτικού  Συνεταιρισμού Κρυονερίου στη θέση  (ΠΡΟΚΑΛΗΣΙ) της Κοινότητας Κρυονερίου.
4 Περί εγκρίσεως ή  μη εισόδου – εξόδου για το ακίνητο ιδιοκτησίας του Γρηγορίου Χρήστου στη θέση (ΚΟΥΜΑΡΑΤΣΙΖΑ) της Κοινότητας Μουλκίου.
5 Περί μετατόπιση περιπτέρου που βρίσκεται επί της Πλατείας Φιλύρα της Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου.
6 Περί εγκρίσεως ή μη για την απότμηση κρασπέδου-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου στην δημοτική οδό Σικυώνος  32, στο Ο.Τ. 63, για το επαγγελματικό εργαστήριο (3D PRINTING)  του  Αναγνωστόπουλου Ορέστη της Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου.

  

                                                               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                           ΜΥΤΤΑΣ       ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                           

Print Friendly, PDF & Email