1η/2021 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

1η/2021

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τρίτη 26 Ιανουαρίου  2021

Κιάτο 22/01/2021

αριθ. πρωτ.: 592

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §5)

v  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
  1. Τσολάκο Γεώργιο
  1. Σώκο Δημήτριο
  1. Ζάρκο Δημήτριο
  1. Σωτηρόπουλο Ιωάννη
  1. Λέγγα Μάρκο
  1. Ρουμπέκα Γεώργιο

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας, την Τρίτη 26 Ιανουαρίου  2021 και ώρα 10.00’πμ  σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

α/α ημερήσια διάταξη
1. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού βάσει των διατάξεων του άρθρου 175 του ν.4764/2020 (Α’256).
2. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου  «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΡΣΟΥ» συνολικού π/υ 50.000,00€.
3. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ συνολικού π/υ 1.399.454,79€.
4. Έγκριση πρακτικού  για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου  ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ συνολικού π/υ 100.000,00€.
5. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του  έργου  «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ» συνολικού π/υ 136.000,00€.
6. Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 & 32Α του 4412/2016, Καθορισμός όρων πρόσκλησης σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης Πυροπροστασίας σχολικών μονάδων Δήμου Σικυωνίων» συνολικού π/υ 80.892,66€ και Συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης.
7. Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.»
8. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτήματος 2,388 στρεμμάτων (αρ. αναδ. 183) στη θέση «Σταμάτα» κοινότητας ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων .
9. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτήματος 1,124 στρεμμάτων (αρ. αναδ. 36) στη θέση «Καλιάνι» κοινότητας ΛΑΥΚΑΣ Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων .
10. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτήματος 1,534 στρεμμάτων (αρ. αναδ. 584) στη θέση «Ντριστίλια» κοινότητας ΛΑΥΚΑΣ Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων .
11. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτήματος 6,340 στρεμμάτων (αρ. αναδ. 463) στη θέση «Κοδέλα» κοινότητας ΛΑΥΚΑΣ Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων .
12. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτήματος 0,600 στρεμμάτων στη θέση «Κολτσίδι ή Κοτσίδι» κοινότητας ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων .
13. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτήματος 1,000 στρεμμάτων στη θέση «Γκουρίστα ή Γκορίστρα» κοινότητας ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων .
14. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτήματος 1,500 στρεμμάτων στη θέση «Λεμονιά» κοινότητας ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων .
15. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτήματος 1,500 στρεμμάτων στη θέση «Ωνι» κοινότητας ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων .
16. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτήματος 9,510 στρεμμάτων (αρ. αναδ. 93) στη θέση «Καρατζά» κοινότητας ΚΑΛΙΑΝΩΝ Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων .
17. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτήματος 1,804 στρεμμάτων (αρ. αναδ. 514) στη θέση «Καρατζά» κοινότητας ΚΑΛΙΑΝΩΝ Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων .
18. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτήματος 2,708 στρεμμάτων (αρ. αναδ. 121) στη θέση «Κοκκινιά» κοινότητας ΚΑΛΙΑΝΩΝ Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων .
19. Ανάλκηση της 120/2019 απόφασης ΟΕ «Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων (6.6.2019) ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση προσφυγής ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑΣ» και λήψη νέας.
20. Ορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη κλήσης επαναφοράς προς συζήτηση κατόπιν προδικαστικής απόφασης.
21. Ορισμός δικηγόρου υπεράσπισης του υπαλλήλου ΒΑΣΙΑΚΟΥ ΗΛΙΑ του Κων/νου, (Μ20/886 Κλητήριο Θέσπισμα) κατόπιν γνωμοδότησης. (390/2020).

 

Print Friendly, PDF & Email