Αριθμός απόφασης 1/13-Δημοτική επιτροπή Παιδείας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1/2013
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό 1/5-04-2013

Περίληψη: « Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2013 των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 47.294,56€ (1η δόση) »

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 5ην Απριλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστάσιου, ύστερα από την αριθμ. 1/1-04-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα -8- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Α. Λεονάρδος (πρόεδρος) 1- Π. Κατσούλας
2.- Κ. Κελλάρης
3.- Γ. Κουκουμέλης
4.- Β. Μπόκιας
5. – Α.Καλού
6.- Ε. Σιετής
7.- Φ. Πανούση
8.- Π. Μεγαρίτης (αναπληρωτής)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Λαλιώτης Γεώργιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, (Λεονάρδος Αναστάσιος) εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Κατανομή λειτουργικών δαπανών (έτους 2013) των Σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 248/3-1-2013 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κατανεμήθηκε το ποσό των 25.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2013, στους Δήμους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε πως για τον Δήμο μας, κατανεμήθηκε το ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (47.294,56) € και πρέπει με απόφασή μας να κάνουμε την σχετική κατανομή ανά Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των σχολείων.
Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-2011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, και δημιουργήθηκαν δύο (2) ενιαία νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία ήτοι:
1.- Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων και
2.- Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων
Και κάλεσε την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά, η Δημοτική Επιτροπή παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό που μας κατανεμήθηκε για το έτος 2013 .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Κατανέμει το ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (47.294,56) € το οποίο προέρχεται από έσοδο ΚΑΠ για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών έτους 2013, (1η δόση) των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ποσού 47.294,56€ ως κατωτέρω:

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΟΣΟΝ ΣΕ ΕΥΡΩ
1 Σχολική Επιτροπή Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης 25.000,00
2 Σχολική Επιτροπή Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης 22.294,56
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν 47.294,56

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Κ. Κελλάρης
Λεονάρδος Αναστάσιος 2.- Π. Μεγαρίτης
3.- Γ. Κουκουμέλης
4.- Β. Μπόκιας
5. – Α.Καλού
6.- Ε. Σιετής
7.- Φ. Πανούση

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 8-04-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Λεονάρδος Αναστάσιος

Print Friendly, PDF & Email