Ψήφιση πιστώσεων για προμήθεια καυσίμων και πετρελαίου θέρμανσης

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 2/11-2-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 4

Περίληψη: Ψήφιση πιστώσεων από δημοτικά έσοδα για την προμήθεια καυσίμων κίνησης
των οχημάτων και μηχανημάτων και πετρελαίου θέρμανσης των Δημοτικών
Καταστημάτων του Δήμου και έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου Γεωργούση Δημητρίου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 1655/7-2-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Γεωργούσης Δημήτριος Αντιπρόεδρος 1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος
3. Μπούκης Γεώργιος Μέλος
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
5. Τσιάνος Ιωάννης «
6. Ζαχαριάς Χρήστος «
……………………………………………………………………………………………………………………………
Θ έ μ α Α΄ προ ημερήσιας διάταξης
———————————————————–
Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Γεωργούσης Δημήτριος σε αναπλήρωση του απουσιάζοντος Προέδρου, εισηγήθηκε να συζητηθεί κατεπειγόντως προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, βάσει του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 το θέμα « Ψήφιση πιστώσεων από δημοτικά έσοδα για την προμήθεια καυσίμων κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων και πετρελαίου θέρμανσης των Δημοτικών Καταστημάτων του Δήμου και έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών ».
Ομόφωνα τα μέλη συμφώνησαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως βάσει
του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 και ο Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την από 9-02-2011 Εισήγηση της Οικονομικής και Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που έχει ως εξής:

« Με την αριθ. 45/28-12-2010 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ ‘’Ρύθμιση θεμάτων οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των δήμων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3852/2010’’, στην παρ.10 αυτής ορίζεται μεταξύ άλλων ότι ‘’με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ.2 του αρ. 267 του Ν.3852/2010, μέχρι να ψηφισθεί ο προϋπολογισμός και πάντως όχι μετά την 31-03-2011, οι προϋπολογισμοί των δήμων εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του έτους 2010’’.
Από τις ανωτέρω διατάξεις σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρ. 160 του ΚΔΚ προκύπτουν τα ακόλουθα:
Οι προϋπολογισμοί των συνενωμένων ΟΤΑ του έτους 2010 ισχύουν για ένα το πολύ τρίμηνο ως ενιαίος προϋπολογισμός του νέου Δήμου, οι δε πιστώσεις που είχαν εγγραφεί στους πρ/σμους 2010 θεωρούνται – με τον ποσοτικό περιορισμό που αναφέρεται στην παρούσα εγκύκλιο – ως πιστώσεις του νέου πρ/σμου που μπορεί να διατίθεται από τα αρμόδια όργανα, τα έξοδα δε που θα αποφασισθεί να πραγματοποιηθούν με τη διαδικασία αυτή, θα είναι έξοδα του πρ/σμου 2011.
Περαιτέρω δε το δωδεκατημόριο αποτελεί το 1/12 του αθροίσματος των πιστώσεων του ίδιου τετραψήφιου Κ.Α. του πρ/σμου 2010 όλων των καταργουμένων ΟΤΑ.
Για την ομαλή λειτουργία των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου καθώς και την θέρμανση των Δημοτικών Καταστημάτων του Δήμου για το διάστημα μέχρι την κατάρτιση του προϋπολογισμού πρέπει να γίνουν οι διαδικασίες για την προμήθεια των ανάλογων καυσίμων.
Για τους Δήμους Σικυωνίων, Στυμφαλίας και Φενεού που συνενώθηκαν, είχαν εγγραφεί σωρευτικά πιστώσεις σε βάρος των πρ/σμων Οικ. Έτους 2010, που αφορούν την προμήθεια καυσίμων ως εξής:
Κ.Α. 10-6641 συνολική πίστωση 23.200,00€
Κ.Α. 10-6643 συνολική πίστωση 25.000,00€
Κ.Α. 10-6644 συνολική πίστωση 3.000,00€
Κ.Α. 20-6641 συνολική πίστωση 112.000,00€
Κ.Α. 30-6641 συνολική πίστωση 42.000,00€
Κ.Α. 30-6644 συνολική πίστωση 43.000,00€
Κ.Α. 35-6644 συνολική πίστωση 2.000,00€
Κ.Α. 70-6641 συνολική πίστωση 1.000,00€
Ο Δήμος Σικυωνίων με την εκτίμηση των οικονομικών υπηρεσιών θα εξαντλήσει ολόκληρο το πρώτο τρίμηνο του 2011 χωρίς να καταρτίσει προϋπ/σμο (που είναι και το ανώτατο όριο) και συνεπώς μπορεί να διαθέσει συνολικά πιστώσεις ανά μήνα, από τους παρακάτω Κ.Α. στην ανάπτυξή τους ως εξής:
Κ.Α. 10-6641 ‘’Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων’’, 1.933,33€
Κ.Α. 10-6643 ‘’Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση’’, 2.083,33€
Κ.Α. 10-6644 ‘’Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων’’, 250,00€
Κ.Α. 20-6641 ‘’Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων’’, 9.333,33€
Κ.Α. 30-6641 ‘’Προμήθεια καυσίμων για τα μηχανήματα έργων’’, 3.500,00€
Κ.Α. 30-6644 ‘’Προμήθεια καυσίμων για τα μηχανήματα έργων’’, 3.583,33€
Κ.Α. 35-6644 ‘’Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες’’, 166,67€
Κ.Α. 70-6641 ‘’Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων’’, 83,33€
Η Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων συνέταξε τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αφορούν την προμήθεια καυσίμων κίνησης των οχημάτων και των μηχανημάτων και πετρελαίου θέρμανσης των Δημοτικών Καταστημάτων του Δήμου. Σύμφωνα με τα ανωτέρω
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

1. Την ψήφιση των παρακάτω πιστώσεων ανά μήνα από δημοτικά έσοδα σε βάρος των κατωτέρω Κ.Α., για την απόδοση των δαπανών για την προμήθεια καυσίμων κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων και πετρελαίου θέρμανσης των Δημοτικών Καταστημάτων του Δήμου στους δικαιούχους και οι οποίες θα αποτελέσουν τις πιστώσεις του νέου πρ/σμου Οικ. έτους 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και τις διατάξεις της αριθ. 45/28-12-2010 εγκυκλίου του ΥΠΕΣΑΗΔ σε βάρος των:
Κ.Α. 10-6641 ‘’Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων’’, 1.933,33€
Κ.Α. 10-6643 ‘’Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση’’, 2.083,33€
Κ.Α. 10-6644 ‘’Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων’’, 250,00€
Κ.Α. 20-6641 ‘’Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων’’, 9.333,33€
Κ.Α. 30-6641 ‘’Προμήθεια καυσίμων για τα μηχανήματα έργων’’, 3.500,00€
Κ.Α. 30-6644 ‘’Προμήθεια καυσίμων για τα μηχανήματα έργων’’, 3.583,33€
Κ.Α. 35-6644 ‘’Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες’’, 166,67€
Κ.Α. 70-6641 ‘’Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων’’, 83,33€
2. Εγκρίνει το από 9-2-2011 τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια καυσίμων που συντάχθηκε από την Τ.Υ. του Δήμου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Οι ΥπάλληλοιΙ. Τσιοκάρας Β. ΣαρχάνηςΗλ/γος Μηχ/κός ΤΕ4 Ο Δήμαρχος& Ειδική ΕντολήΟ Προϊστάμενος ΤμήματοςΟικονομικών ΥπηρεσιώνΒλάσιος Γεωργίου

Υστερα από τα παραπάνω ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγήθηκε να εγκριθούν οι τεχνικές προδιαγραφές και ψηφιστούν οι πιστώσεις όπως αναγράφονται στην εισήγηση.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την αριθ. 45/28-12-2010 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ παραγρ.10 ‘’Ρύθμιση θεμάτων οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των δήμων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3852/2010’’,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α. – Εγκρίνει να συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον βάσει του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 .

Β.- Εγκρίνει το από 9-2-2011 τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια καυσίμων που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και έχει όπως παρακάτω:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα καύσιμα θα είναι άριστης ποιότητος και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική νομοθεσία. Θα έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, θα είναι απαλλαγμένα από ξένες ύλες, προσμίξεις κ.λ.π. και θα είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο Δήμος. Ομοίως και το πετρέλαιο θέρμανσης.
Ειδικότερα:
i. Τα χαρακτηριστικά της βενζίνης super προσδιορίζονται στην αριθμ. 626/2001 Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1730/27-12-01τεύχος Β’) και στην αριθμ. 30/2005/06 Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1415 Β/26-9-2006), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
ii. Τα χαρακτηριστικά της αμόλυβδης βενζίνης προσδιορίζονται στην αριθμ. 510/2004/22.05.2007 Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 872/04.06.2007 τεύχος Β’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
iii. Τα χαρακτηριστικά του πετρελαίου κίνησης προσδιορίζονται στην αριθμ. 514/2004 Κ.Υ.Α, Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1490/09-10-2006 τεύχος Β’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
iv. Τα χαρακτηριστικά του πετρελαίου θέρμανσης προσδιορίζονται στην αριθμ. 467/2002/10.10.2003 Κ.Υ.Α, Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1531/16.10.2003 τεύχος Β’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
09/02/2011 9/ 2/2011

Πηνελόπη ΜακαβέλουΧημικός Μηχανικός ΠΕ7 Γεωργία ΜαστέλλουΑγρ. Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6

Γ.- Ψηφίζει τις παρακάτω πιστώσεις ανά μήνα από δημοτικά έσοδα σε βάρος των Κ.Α., για την απόδοση των δαπανών για την προμήθεια καυσίμων κίνησης των οχημάτων και
μηχανημάτων και πετρελαίου θέρμανσης των Δημοτικών Καταστημάτων του Δήμου στους δικαιούχους και οι οποίες θα αποτελέσουν τις πιστώσεις του νέου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και τις διατάξεις της αριθ. 45/28-12-2010 εγκυκλίου του ΥΠΕΣΑΗΔ σε βάρος των:

Κ.Α. 10-6641 ‘’Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων’’, 1.933,33 €
Κ.Α. 10-6643 ‘’Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση’’, 2.083,33€
Κ.Α. 10-6644 ‘’Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων’’, 250,00 €
Κ.Α. 20-6641 ‘’Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων’’, 9.333,33 €
Κ.Α. 30-6641 ‘’Προμήθεια καυσίμων για τα μηχανήματα έργων’’, 3.500,00 €
Κ.Α. 30-6644 ‘’Προμήθεια καυσίμων για τα μηχανήματα έργων’’, 3.583,33 €
Κ.Α. 35-6644 ‘’Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες’’, 166,67 €
Κ.Α. 70-6641 ‘’Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων’’, 83,33 €

Συντάχθηκε και υπογράφεται.
Ο Αντιπρόεδρος Τα μέλη
Γεωργούσης Δημήτριος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Μπούκης Γεώργιος
3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Ζαχαριάς Χρήστος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 14 Φεβρουαρίου 2011
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email