Ψήφιση πιστώσεων από δημοτικά έσοδα για την συντήρηση και επισκευή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 2/11-2-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 5

Περίληψη: Ψήφιση πιστώσεων από δημοτικά έσοδα για την συντήρηση και επισκευή
Των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου Γεωργούση Δημητρίου, ύστερα από την αριθμ. 1655/7-2-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Γεωργούσης Δημήτριος Αντιπρόεδρος 1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος
3. Μπούκης Γεώργιος Μέλος
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
5. Τσιάνος Ιωάννης «
6. Ζαχαριάς Χρήστος «
……………………………………………………………………………………………………………………………
Θ έ μ α Β΄ προ ημερήσιας διάταξης
———————————————————–
Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Γεωργούσης Δημήτριος σε αναπλήρωση του απουσιάζοντος Προέδρου, εισηγήθηκε να συζητηθεί κατεπειγόντως προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, βάσει του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 το θέμα « Ψήφιση πιστώσεων από δημοτικά έσοδα για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου».
Ομόφωνα τα μέλη συμφώνησαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως βάσει
του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 και ο Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την από 9-02-2011 Εισήγηση της Οικονομικής και Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που έχει ως εξής:

« Με την αριθ. 45/28-12-2010 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ ‘’Ρύθμιση θεμάτων οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των δήμων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3852/2010’’, στην παρ.10 αυτής ορίζεται μεταξύ άλλων ότι ‘’με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ.2 του αρ. 267 του Ν.3852/2010, μέχρι να ψηφισθεί ο προϋπολογισμός και πάντως όχι μετά την 31-03-2011, οι προϋπολογισμοί των δήμων εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του έτους 2010’’.
Από τις ανωτέρω διατάξεις σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρ. 160 του ΚΔΚ προκύπτουν τα ακόλουθα:
Οι προϋπολογισμοί των συνενωμένων ΟΤΑ του έτους 2010 ισχύουν για ένα το πολύ τρίμηνο ως ενιαίος προϋπολογισμός του νέου Δήμου, οι δε πιστώσεις που είχαν εγγραφεί στους πρ/σμους 2010 θεωρούνται – με τον ποσοτικό περιορισμό που αναφέρεται στην παρούσα εγκύκλιο – ως πιστώσεις του νέου πρ/σμου που μπορεί να διατίθεται από τα αρμόδια όργανα, τα έξοδα δε που θα αποφασισθεί να πραγματοποιηθούν με τη διαδικασία αυτή, θα είναι έξοδα του πρ/σμου 2011.
Περαιτέρω δε το δωδεκατημόριο αποτελεί το 1/12 του αθροίσματος των πιστώσεων του ίδιου τετραψήφιου Κ.Α. του πρ/σμου 2010 όλων των καταργουμένων ΟΤΑ.
Για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου και την αντιμετώπιση των βλαβών που θα προκύψουν στο διάστημα μέχρι την κατάρτιση του προϋπολογισμού πρέπει να γίνει ανάθεση για την συντήρηση και επισκευή αυτών.
Για τους Δήμους Σικυωνίων, Στυμφαλίας και Φενεού που συνενώθηκαν, είχαν εγγραφεί σωρευτικά πιστώσεις σε βάρος των πρ/σμων Οικ. Έτους 2010, που αφορούν την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων ως εξής:
Κ.Α. 10-6263 συνολική πίστωση 36.000,00€
Κ.Α. 20-6263 συνολική πίστωση 139.900,00€
Κ.Α. 30-6263 συνολική πίστωση 4.000,00€
Κ.Α. 30-6264 συνολική πίστωση 38.000,00€
Κ.Α. 70-6264 συνολική πίστωση 4.000,00€
Ο Δήμος Σικυωνίων με την εκτίμηση των οικονομικών υπηρεσιών θα εξαντλήσει ολόκληρο το πρώτο τρίμηνο του 2011 χωρίς να καταρτίσει προϋπ/σμο (που είναι και το ανώτατο όριο) και συνεπώς μπορεί να διαθέσει συνολικά πιστώσεις ανά μήνα, από τους παρακάτω Κ.Α. στην ανάπτυξή τους ως εξής:
Κ.Α. 10-6263 ‘’Συντήρηση – επισκευή μεταφορικών μέσων’’, 3.000,00€
Κ.Α. 20-6263 ‘’Συντήρηση – επισκευή μεταφορικών μέσων’’, 11.658,33€
Κ.Α. 30-6263 ‘’Συντήρηση – επισκευή μεταφορικών μέσων’’, 333,33€
Κ.Α. 30-6264 ‘’Συντήρηση – επισκευή μεταφορικών μέσων’’, 3.166,67€
Κ.Α. 70-6264 ‘’Συντήρηση – επισκευή μεταφορικών μέσων’’, 333,33€
Σύμφωνα με τα ανωτέρω
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την ψήφιση των παρακάτω πιστώσεων ανά μήνα από δημοτικά έσοδα σε βάρος των κατωτέρω Κ.Α., για την απόδοση των δαπανών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων στους δικαιούχους και οι οποίες θα αποτελέσουν τις πιστώσεις του νέου πρ/σμου Οικ. έτους 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και τις διατάξεις της αριθ. 45/28-12-2010 εγκυκλίου του ΥΠΕΣΑΗΔ σε βάρος των:
Κ.Α. 10-6263 ‘’Συντήρηση – επισκευή μεταφορικών μέσων’’, 3.000,00€
Κ.Α. 20-6263 ‘’Συντήρηση – επισκευή μεταφορικών μέσων’’, 11.658,33€
Κ.Α. 30-6263 ‘’Συντήρηση – επισκευή μεταφορικών μέσων’’, 333,33€
Κ.Α. 30-6264 ‘’Συντήρηση – επισκευή μεταφορικών μέσων’’, 3.166,67€
Κ.Α. 70-6264 ‘’Συντήρηση – επισκευή μεταφορικών μέσων’’, 333,33€

Οι ΥπάλληλοιΙ. Τσιοκάρας Β. ΣαρχάνηςΗλ/γος Μηχ/κός ΤΕ4 Ο Δήμαρχος& Ειδική ΕντολήΟ Προϊστάμενος ΤμήματοςΟικονομικών ΥπηρεσιώνΒλάσιος Γεωργίου

Υστερα από τα παραπάνω ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος εισηγήθηκε να ψηφιστούν οι πιστώσεις όπως αναγράφονται στην εισήγηση.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την αριθ. 45/28-12-2010 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ παραγρ.10 ‘’Ρύθμιση θεμάτων οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των δήμων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3852/2010’’,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α. – Εγκρίνει να συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον βάσει του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 .

Β.- Ψηφίζει τις παρακάτω πιστώσεις ανά μήνα από δημοτικά έσοδα σε βάρος των Κ.Α., για την απόδοση των δαπανών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων στους δικαιούχους και οι οποίες θα αποτελέσουν τις πιστώσεις του νέου προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και τις διατάξεις της αριθ. 45/28-12-2010 εγκυκλίου του ΥΠΕΣΑΗΔ σε βάρος των:
Κ.Α. 10-6263 «Συντήρηση – επισκευή μεταφορικών μέσων» 3.000,00 €
Κ.Α. 20-6263 «Συντήρηση – επισκευή μεταφορικών μέσων» 11.658,33 €
Κ.Α. 30-6263 «Συντήρηση – επισκευή μεταφορικών μέσων» 333,33 €
Κ.Α. 30-6264 «Συντήρηση – επισκευή μεταφορικών μέσων» 3.166,67 €
Κ.Α. 70-6264 «Συντήρηση – επισκευή μεταφορικών μέσων» 333,33 €

Συντάχθηκε και υπογράφεται.
Ο Αντιπρόεδρος Τα μέλη
Γεωργούσης Δημήτριος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Μπούκης Γεώργιος
3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Ζαχαριάς Χρήστος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 14 Φεβρουαρίου 2011
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email