Ψήφιση πίστωσης για την ανανέωση της ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 1/1-2-2011 έκτακτης & κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 3

Περίληψη: Ψήφιση πίστωσης για την ανανέωση της ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων
του Δήμου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1η Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 1391/1-2-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, Πρόεδρος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος
3. Μπούκης Γεώργιος Μέλος
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
5. Τσιάνος Ιωάννης «
6. Ζαχαριάς Χρήστος «
7. Γεωργούσης Δημήτριος «
……………………………………………………………………………………………………………………………
Θ έ μ α 3ο
——————–
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγήθηκε να αποφανθεί η Επιτροπή για το κατεπείγον των θεμάτων της συνεδρίασης βάσει του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης « Ψήφιση πίστωσης για την ανανέωση της ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων
του Δήμου».
Ομόφωνα τα μέλη συμφώνησαν για το κατεπείγον των θεμάτων της συνεδρίασης και
ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη την από 1-2-2011 Εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου που έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κιάτο 01 – 02 – 2011
Πληροφορίες: Β. ΣΑΡΧΑΝΗΣ-Ι. ΤΣΙΟΚΑΡΑΣ ΠΡΟΣ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θέμα : Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.236,65€ από δημοτικά έσοδα για την ανανέωση της ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.

Με την αριθ. 45/28-12-2010 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ ‘’Ρύθμιση θεμάτων οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των δήμων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3852/2010’’, στην παρ.10 αυτής ορίζεται μεταξύ άλλων ότι ‘’με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ.2 του αρ. 267 του Ν.3852/2010, μέχρι να ψηφισθεί ο προϋπολογισμός και πάντως όχι μετά την 31-03-2011, οι προϋπολογισμοί των δήμων εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του έτους 2010’’.
Από τις ανωτέρω διατάξεις σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρ. 160 του ΚΔΚ προκύπτουν τα ακόλουθα:
Οι προϋπολογισμοί των συνενωμένων ΟΤΑ του έτους 2010 ισχύουν για ένα το πολύ τρίμηνο ως ενιαίος προϋπολογισμός του νέου Δήμου, οι δε πιστώσεις που είχαν εγγραφεί στους πρ/σμους 2010 θεωρούνται – με τον ποσοτικό περιορισμό που αναφέρεται στην παρούσα εγκύκλιο – ως πιστώσεις του νέου πρ/σμου που μπορεί να διατίθεται από τα αρμόδια όργανα, τα έξοδα δε που θα αποφασισθεί να πραγματοποιηθούν με τη διαδικασία αυτή, θα είναι έξοδα του πρ/σμου 2011.
Περαιτέρω δε το δωδεκατημόριο αποτελεί το 1/12 του αθροίσματος των πιστώσεων του ίδιου τετραψήφιου Κ.Α. του πρ/σμου 2010 όλων των καταργουμένων ΟΤΑ.
Τα οχήματα του πρώην Δήμου Στυμφαλίας τα οποία χρήζουν ασφάλισης λόγω λήξεως του ασφαλιστηρίου συμβολαίου τους είναι τα εξής:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Αριθ.Κυκλοφορίας
1 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 MAZDA B2600 ΚΗΥ 2236
2 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI MATRIX 1.6 ΚΗΙ 4155
3 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ CITROEN JUMPER 2.0 ΚΗΥ 5101
4 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ MERCEDES ATEGO 1823 ΚΗΙ 5497

Τα οχήματα του πρώην Δήμου Σικυωνίων τα οποία χρήζουν ασφάλισης λόγω λήξεως του ασφαλιστηρίου συμβολαίου τους είναι τα εξής:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Αριθ.Κυκλοφορίας
1 ΣΑΡΩΘΡΟ IVECO ME 45066
2 ΣΑΡΩΘΡΟ RAVO ME 45067
3 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB ME 45068
4 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ MERCEDES ME 68281

Τα οχήματα του πρώην Δήμου Φενεού τα οποία χρήζουν ασφάλισης λόγω λήξεως του ασφαλιστηρίου συμβολαίου τους είναι τα εξής:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Αριθ.Κυκλοφορίας
1 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ CATERPILLAR ME 113687
2 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CATERPILLAR ΜΕ 117455
3 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ AMBIENTE ME 75702

Προτείνεται η ασφάλιση των παραπάνω οχημάτων και μηχανημάτων για ένα δίμηνο ώστε με την έγκριση του νέου πρ/σμου να γίνει ανοικτός διαγωνισμός για την ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Σικυωνίων.
Για τους Δήμους Σικυωνίων, Στυμφαλίας και Φενεού που συνενώθηκαν, είχαν εγγραφεί σωρευτικά πιστώσεις σε βάρος των πρ/σμων Οικ. Έτους 2010, ως εξής:
Κ.Α. 10-6253 συνολική πίστωση 6.100,00€
Κ.Α. 20-6252 συνολική πίστωση 2.500,00€
Κ.Α. 20-6253 συνολική πίστωση 13.200,00€
Κ.Α. 30-6252 συνολική πίστωση 15.620,00€
Ο Δήμος Σικυωνίων με την εκτίμηση των οικονομικών υπηρεσιών θα εξαντλήσει ολόκληρο το πρώτο τρίμηνο του 2011 χωρίς να καταρτίσει προϋπ/σμο (που είναι και το ανώτατο όριο) και συνεπώς μπορεί να διαθέσει συνολικά πιστώσεις ύψους από τους παρακάτω Κ.Α. στην ανάπτυξή τους ως εξής:
Κ.Α. 10-6253 ‘’Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων’’ 1.016,66€
Κ.Α. 20-6252 ‘’Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων’’ 416,66€
Κ.Α. 20-6253 ‘’Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων’’ 2.200,00€
Κ.Α. 30-6252 ‘’Ασφάλιστρα μηχανημάτων’’ 2.603,33€
Σύμφωνα με τα ανωτέρω
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την ψήφιση συνολικής πίστωσης 6.236,65€ από δημοτικά έσοδα σε βάρος των κατωτέρω Κ.Α., για την απόδοση της δαπάνης ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων στο δικαιούχο και οι οποίες θα αποτελέσουν τις πιστώσεις του νέου πρ/σμου Οικ. έτους 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και τις διατάξεις της αριθ. 45/28-12-2010 εγκυκλίου του ΥΠΕΣΑΗΔ:
Σε βάρος του Κ.Α. 10-6253 ‘’Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων’’ πίστωση 1.016,66€.
Σε βάρος του Κ.Α. 20-6252 ‘’Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων’’ πίστωση 416,66€.
Σε βάρος του Κ.Α. 20-6253 ‘’Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων’’ πίστωση 2.200,00€.
Σε βάρος του Κ.Α. 30-6252 ‘’Ασφάλιστρα μηχανημάτων’’ πίστωση 2.603,33€.
Οι ΥπάλληλοιΙ. Τσιοκάρας Β. ΣαρχάνηςΗλ/γος Μηχ/κός ΤΕ4 Ο Δήμαρχος& Ειδική ΕντολήΟ Προϊστάμενος ΤμήματοςΟικονομικών ΥπηρεσιώνΒλάσιος Γεωργίου

Υστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε να ψηφιστούν οι πιστώσεις όπως αναγράφονται στην εισήγηση.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την αριθ. 45/28-12-2010 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ παραγρ.10 ‘’Ρύθμιση θεμάτων οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των δήμων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3852/2010’’,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α. – Εγκρίνει το κατεπείγον των θεμάτων της συνεδρίασης βάσει του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 .

Β.- Ψηφίζει συνολική πίστωση € 6.236,65 από δημοτικά έσοδα σε βάρος των παρακάτω Κωδικών Αριθμών, για την απόδοση της δαπάνης ασφάλισης των οχημάτων και Μηχανημάτων Εργου και συγκεκριμένα:
Κ.Α. 10-6253 ‘’Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων’’ 1.016,66 €
Κ.Α. 20-6252 ‘’Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων’’ 416,66 €
Κ.Α. 20-6253 ‘’Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων’’ 2.200,00 €
Κ.Α. 30-6252 ‘’Ασφάλιστρα μηχανημάτων’’ 2.603,33 €
οι οποίες θα αποτελέσουν τις πιστώσεις του νέου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και τις διατάξεις της αριθ. 45/28-12-2010 εγκυκλίου του ΥΠΕΣΑΗΔ.

Συντάχθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Μπούκης Γεώργιος
3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Ζαχαριάς Χρήστος
6. Γεωργούσης Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 1 Φεβρουαρίου 2011
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email