Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση ακινήτου στο Ο.Τ. 37Α στη συμβ

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                             ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                        

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το Πρακτικό της  12/27-5-2011  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 238

Περίληψη: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση ακινήτου στο Ο.Τ. 37Α στη συμβολή των οδών Αριστοτέλους, 28ης Οκτωβρίου και Κροκιδά στο Κιάτο», της αριθ. 21/2010 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου  .

 Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 27η του μηνός Μαϊου 2011, ημέρα της εβδο­μάδας  Παρασκευή και  ώρα 8.30΄ μ.μ, συνήλθε  υπό την προ­εδρία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε  τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 9031/23-5-2011 έγ­γραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδό­θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 (Δ.Κ.Κ) σε κάθε ένα σύμ­βουλο και στο Δή­μαρχο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νό­μιμη απαρ­τία, γιατί σε σύ­νολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23, δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ      1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος  Αντ/δρος

 και Μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ.  3. Παπαβασιλείου Νικόλαος 

Print Friendly, PDF & Email