Τροποποίηση ετησίου προγράμματος δράσης

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αριθ. Αποφ. 9/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 7/10-7-2013 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση ετησίου προγράμματος δράσης έτους 2013.

Στο Κιάτο, σήμερα, στις δέκα (10) Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την υπ’ αριθ. 16290/10-7-2013 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Σπυρίδων Σταματόπουλος2 Ιωάννης Σωτηρόπουλος3.Αθανάσιος Πανάγου
4.Γεώργιος Θελερίτης
5.Σπυρίδων Κουτρέτσης
6.Γεώργιος Μπούκης

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση ετησίου προγράμματος δράσης έτους 2013».
Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ομόφωνα αποδέχθηκαν την πρόταση να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα ανέφερε, ότι η συνεδρίαση είναι έκτακτη, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα και των καταληκτικών ημερομηνιών του θέματος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διαδικασία αγοράς οικοπέδου Σ.ΚΟ.Σ. Α.Σ.Ε και έθεσε υπ’ όψιν του σώματος τα παρακάτω: Με την υπ’ αριθμ. 80973/3363 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της πόλης του Κιάτου, το οποίο προέβλεψε, μεταξύ άλλων, τη χωροθέτηση του Διοικητηρίου στο υπ’ αριθμ. 50 Ο.Τ., σε ακίνητο ιδιοκτησίας της ανώνυμης συνεταιριστικής εταιρείας με την επωνυμία «Σ.ΚΟ.Σ. Α.Σ.Ε», εμβαδού 2.200 τ.μ. περίπου, κείμενο επί των οδών 28ης Οκτωβρίου, Καλογεροπούλου κι Εθνικής Αντίστασης. Ο Δήμος μας, επιθυμώντας την υλοποίηση των γενικών πολεοδομικών αρχών της πόλης, προέβη αρκετές φορές κατά το παρελθόν σε διαπραγματεύσεις με την εν λόγω εταιρεία, χωρίς ποτέ να καταφέρει να περιέλθει στην ιδιοκτησία του το ακίνητο αυτό. Εν προκειμένω, μετά τις Καλλικρατικές αλλαγές, τη μεταβίβαση πλειόνων αρμοδιοτήτων προς το Δήμο μας και την ανάγκη εξυπηρέτησης των πολιτών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ανάγκη απόκτησης του ακινήτου αυτού καθίσταται επιτακτικότερη (εξάλλου, γνωρίζει το σώμα πως έχει τεθεί στο συμβούλιο θέμα αναγκαιότητας εύρεσης χώρου για την εγκατάσταση της πολεοδομικής υπηρεσίας). Κατ’ αυτό τον τρόπο, θα δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα έλλειψης υποδομών. Το συγκεκριμένο ακίνητο δε, κρίνεται ως το μοναδικό κατάλληλο, αφού βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης του Κιάτου, εύκολα προσβάσιμο και πλησίον των υπολοίπων υπηρεσιών (Ι.Κ.Α., αστυνομία κλπ). Το τίμημα, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση εκτίμησης του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, ανέρχεται στο ποσό των 759.000,00€ το οποίο προτείνεται να καταβληθεί τμηματικά ως εξής:α) ποσό τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€) κατά το έτος 2013 μετά την υπογραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας και β) το υπόλοιπο ποσό των τετρακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (459.000,00€) μέχρι το τέλος του α΄ εξάμηνο του έτους 2014.
Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
2. Εγκρίνει την τροποποίηση του ετησίου προγράμματος δράσης του Δήμου για το έτος 2013, εντάσσοντας σ’ αυτό την αγορά του οικοπέδου της «Σ.ΚΟ.Σ. Α.Σ.Ε.» που βρίσκεται στο Ο.Τ.50 προκειμένου σ’ αυτό να κατασκευασθεί διοικητήριο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Γ.Π.Σ. της πόλης του Κιάτου.
3. Δεδομένης της τελευταίας έκθεσης εκτίμησης του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, που έχει παραληφθεί από το Δήμο μας, στο ποσό των επτακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (759.000,00€) εγκρίνει την εξόφλησή του κατά τον κατωτέρω τρόπο: α)καταβολή ποσού τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€) κατά το έτος 2013 μετά την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου αγοραπωλησίας και β)καταβολή του υπολοίπου ποσού των τετρακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (459.000,00€) κι ολοσχερής εξόφληση μέχρι το τέλος του πρώτο εξαμήνου του έτους 2014.
4. Υποβάλλει την απόφαση στην Οικονομική Επιτροπή για τις δικές της ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 9 /2013.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές
Όμοιο αντίγραφο
Κιάτο 11-7 -2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email