Τοποθέτηση απαγορευτικών εμποδίων κατά μήκος του πεζοδρομίου μπροστά από το κατάστημα της Συναιτερισ

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 10/6-5-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης : 213
Περίληψη: «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την τοποθέτηση απαγορευτικών εμποδίων κατά μήκος του πεζοδρομίου μπροστά από το κατάστημα της Συναιτεριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου επί της οδού Αράτου στο Κιάτο».
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 6η του μηνός Μαϊου 2011, ημέρα της εβδο¬μάδας Παρασκευή και ώρα 7.30΄ μ.μ, συνήλθε υπό την προ¬εδρία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ.5453/11-4-2011 έγ¬γραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδό¬θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 (Δ.Κ.Κ) σε κάθε ένα σύμ¬βουλο και στο Δή¬μαρχο, ο οποίος δεν παραβρέ-θηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νό¬μιμη απαρ¬τία, γιατί σε σύ¬νολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 27, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος ΟΥΔΕΙΣ
2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος
3. Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας
4. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος
5. Καρακούσης Ευάγγελος »
6. Καραδήμας Βλάσιος »
7. Τσιάνος Ιωάννης »
8. Μπάτσος Αντώνιος »
9. Ζάρκος Δημήτριος »
10. Kουτρέτσης Σπυρίδων »
11. Πανάγου Αθανάσιος »
12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης »
13. Μπούκης Γεώργιος »
14. Σταματόπουλος Γεώργιος »
15. Χρυσικός Παύλος »
16. Παπαθανασίου Ελένη »
17. Ζαχαριάς Χρήστος »
18. Χουσελάς Ευάγγελος »
19. Λέγγας Σπυρίδων »
20. Γεωργούσης Δημήτριος »
21. Θελερίτης Γεώργιος »
22. Χωρέμης Αναστάσιος »
23. Σπανός Κων/νος »
24. Χατούπης Νικόλαος »
25. Μακρής Βασίλειος »
26. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος »
27. Παπαδημητρίου Σωτήριος »
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1. Λεονάρδος Ιωάννης(Κιάτου) 2. Δριτσόπουλος Ανάργυρος(Κάτω Διμηνιού)3.Σπηλιώτης Δημήτριος(Κλημεντίου) 4. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου) 5. Πανάγαινας Κων/νος(Λαλιωτίου) 6. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου) 7. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου) 8. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 9. Πιστεύος Δημήτριος (Μποζικών) 10. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου) 11. Γιαννάκαινας Αναστάσιος(Σικυώνος) 12. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου) 13. Μούκος Γεώργιος(Τιτάνης) 14. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου) 15. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας)16. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου) 17. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας) 18. Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου) 19. Κάππος Ανδρέας (Αρχ. Φενεού) 20. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας) 21. Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου) 22.Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού) 22. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού)
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού) 2. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας) 3. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας) 4. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου) 5. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου) 6. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής) 7. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων) 8. Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης) 9. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας) 10. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού) 11. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος) 12. Δρούλιας Χρήστος (Στενού).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΥΔΕΙΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1. Παλαιολόγος Αλέξανδρος 2. Καπέλλος Απόστολος 3. Κασμάς Αλέξανδρος
θέμα 20ον
Στο 20ον θέμα της ημερήσιας διάταξης «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την τοποθέτηση απαγορευτικών εμποδίων κατά μήκος του πεζοδρομίου μπροστά από το κατάστημα της Συναιτεριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου επί της οδού Αράτου στο Κιάτο».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την από 3-5-2011 εισήγηση της Τ.Υ. που έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για τοποθέτηση απαγορευτικών εμποδίων» ΣΧΕΤ: Η υπ αριθμ. ΄3553/13-3-2011 αίτηση του κου Βιδίγκα Γεωργίου, Γεν. Διευθυντή Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου.
Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό και σας γνωρίζουμε τα εξής:
Η αίτηση αφορά στην τοποθέτηση απαγορευτικών εμποδίων τύπου «Π» ή κιγκλιδωμάτων κατά μήκος του πεζοδρομίου έμπροσθεν του καταστήματος της , Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου επί της οδού Αράτου, στο Κιάτο.
Με αφορμή την παρούσα αίτηση, η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται τη μη χορήγηση αδειών για τοποθέτηση μεταλλικών στύλων επί των πεζοδρομίων εντός της πόλης του Κιάτου, για τους παρακάτω λόγους :
α) Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κτιριοδομικού Κανονισμού:, τα πεζοδρόμια των κοινόχρηστων χώρων κατασκευάζονται, ανακατασκευάζονται, επισκευάζονται και συντηρούνται με σκοπό να διασφαλίζεται η συνεχής, ασφαλής και χωρίς εμπόδια κυκλοφορία των πεζών σε όλη την επιφάνειά τους και η χρήση τους από άτομα με ειδικές ανάγκες, εφόσον επιτρέπεται από τη μορφολογία του εδάφους.
β) Καταγγελίες πολιτών κατοίκων σε περιοχές που ήδη έχουν τοποθετηθεί κολωνάκια «Π», οι οποίοι ζητούν την καθαίρεσή τους, καθώς δημιουργούν προβλήματα και ατυχήματα.
γ) Άσχημο αισθητικό αποτέλεσμα, αφού δεν χρησιμοποιείται ενιαίος τύπος μεταλλικού στύλου.
δ) Δυσκολία οδηγών και επιβατών στην είσοδο – έξοδο από τα οχήματα που επιβαίνουν.
ε) Επικείμενη εκπόνηση μελέτης επισκευής και ανάπλασης πεζοδρομίων της πόλης συλλογικά.
Ο συντάξας
Β. Παπαβασιλείου
Πολ. Μηχ. ΠΕ3 Η προϊσταμένη Τ.Υ.
Γεωργία Μαστέλλου
Αγρ. Τοπ. Μηχ. ΠΕ6
Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

[Μειοψηφούντος του κ. Θελερίτη που ψήφισε παρών].

Δεν εγκρίνει την τοποθέτηση απαγορευτικών εμποδίων μπροστά από το υποκ/μα της Συναιτεριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 213/2011
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 09-5-2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email