Τεχνικό Πρόγραμμα 2014

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                                                   Αριθ. Αποφ. 10/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 8/19-9-2013 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2014 (άρθρο 63ΓΝ.3852/2010) και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης.

Στο Κιάτο, σήμερα, στις δεκαεννέα (19) Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την υπ’ αριθ. 22299/17-9-2013 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Σπυρίδων Σταματόπουλος

2 Ιωάννης Σωτηρόπουλος

3.Αθανάσιος Πανάγου

 

4.Γεώργιος Θελερίτης

 

5.Σπυρίδων Κουτρέτσης

 

6.Γεώργιος Μπούκης

 

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης «Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2014 (άρθρο 63ΓΝ.3852/2010) και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης», έθεσε υπόψη των μελών το Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου εκτελεστέων έργων για το έτος 2014 το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

           

Α/Α

ΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

15   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ &   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ   –     ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

1

15-7322.001

Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων των Δ.Δ. του Δήμου (ΘΗΣΕΑΣ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

35.291,08 €

ΘΗΣΕΑΣ

2

15-7322.002

Αναπλάσεις πλατειών Δ.Δ. Στενού, Φενεού, Γκούρας, Μοσιάς (ΘΗΣΕΑΣ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

26.371,37 €

ΘΗΣΕΑΣ

3

15-7413.004

Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Φενεού (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

33.967,22 €

6.867,23 ΘΗΣΕΑΣ + 27.099,99 ΣΑΤΑ 2010

4

15-7326.001

Αποπεράτωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

24.176,62 €

ΑΠΟ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΕ ΣΑΤΑ 2012

5

15-7326.002

Συντηρηση ανακαίνιση γηπέδου ποδοσφαίρου Αν. Τραγάνας Κιάτου

47.977,77 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

6

15-7326.003

Κατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ

0,00 €

ΑΠΟ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΕ ΣΑΤΑ 2012

7

15-7326.004

Κατασκευή αποδυτηρίων και κερκίδων στο γήπεδο της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ

40.000,00 €

Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013

 
ΣΥΝΟΛΟ   ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

207.784,06 €

 
 

20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

1

20-7325.012

Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ

2.500,00 €

Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013

2

20-7325.011

Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. ΜΕΣΙΝΟΥ

600,00 €

Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013

3

20-7325.006

Ηλεκτροφωτισμός Παραλίας Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ

70.000,00 €

Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013

 
ΣΥΝΟΛΟ   ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡ – ΗΛ/ΜΟΥ

73.100,00 €

 
           

25     ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ΥΔΡΕΥΣΗΣ   – ΑΡΔΕΥΣΗΣ –   ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

1

25-7312.100

Έργα υδροληψίας κατασκευής δικτύων ύδρευσης & δεξαμενών Δήμου Φενεού (Κατασκευή υδατοδεξαμενής Δήμου Φενεού).(ΘΗΣΕΑΣ)

1.370,97 €

ΘΗΣΕΑΣ

2

25-7312.200

Ύδρευση Δ.Ε. Στυμφαλίας

59.946,28 €

ΘΗΣΕΑΣ

3

25-7412.003

Μελέτη κατασκευής εξωτερικών υδραγωγείων Δήμου Φενεού (ΘΗΣΕΑΣ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

31.196,15 €

ΘΗΣΕΑΣ

4

25-7412.004

Μελέτη Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων & Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός Καθαρισμός) στο ΤΔ Ματίου ΔΗΜΟΥ ΦΕΝΕΟΥ Α) Μελέτη Υδραυλικών Έργων Β) Μελέτη Μηχανολογική-Ηλεκτρολογική Γ) Μελέτη Περιβαλλοντική (ΘΗΣΕΑΣ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

10.636,61 €

ΘΗΣΕΑΣ

5

25-7312.008

Αντιμετώπιση προβλημάτων αρδευτικής γεώτρησης Τ.Κ. ΤΙΤΑΝΗΣ

9.167,25 €

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΠΡΟΕΔΡΟ & ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Τ.Κ. ΤΙΤΑΝΗΣ

6

25-7312.006

Κατασκευή αρδευτικού δικτύου στην Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ (θέση Ανατολική Τραγάνα)

7.200,00 €

Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013

 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ

119.517,26 €

 
           

30       ΥΠΗΡΕΣΙΑ   ΤΕΧΝΙΚΩΝ     ΕΡΓΩΝ   ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ –   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

1

30-7323.020

Δημοτική Οδοποιϊα Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ

52.082,28 €

ΣΑΤΑ 2011

2

30-7323.022

Δημοτική Οδοποιϊα Δημοτικής Ενότητας ΦΕΝΕΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

26.942,68 €

ΣΑΤΑ 2011

3

30-7333.001

Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

22.790,38 €

ΣΑΤΑ 2012

4

30-7322.038

Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

29.281,33 €

ΣΑΤΑ 2011

5

30-7331.021

Επισκευή-συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ

0,00 €

ΣΑΤΑ 2012

6

30-7331.024

Ανακαίνιση Κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

128.800,00 €

ΣΑΤΑ 2011

7

30-7331.025

Επισκευή – Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΜΕΣΙΝΟΥ

0,00 €

ΣΑΤΑ 2011

8

30-7331.027

Επισκευή – Συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΚΥΛΛΗΝΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

54.265,00 €

Από Έσοδο άρθρου 27 Ν. 3756/2009 Σε ΣΑΤΑ 2012

9

30-7331.028

Επισκευή – Συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

28.200,00 €

Από Έσοδο άρθρου 27 Ν. 3756/2009 Σε ΣΑΤΑ 2012

10

30-7331.029

Επισκευή – Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΨΑΡΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

45.509,80 €

Από Έσοδο άρθρου 27 Ν. 3756/2009 Σε ΣΑΤΑ 2012

11

30-7331.031

Επισκευή – Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ & ΛΑΥΚΑΣ

2.092,92 €

ΑΠΟ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΕ ΣΑΤΑ 2012

12

30-7326.102

Διαμόρφωση χώρου βιολογικού καθαρισμού Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

1.873,63 €

ΑΠΟ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΕ ΣΑΤΑ 2012

13

30-7326.103

Κατασκευή πρατηρίου υγρών καυσίμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

12.600,00 €

ΑΠΟ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΕ ΣΑΤΑ 2012

14

30-7326.010

Ανασκαφή αρχαιολογικού θεάτρου Αρχαίας Σικυώνος

50.000,00 €

ΑΠΟ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΕ ΣΑΤΑ 2012

15

30-7331.004

Eπισκευή – συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Παραδεισίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

5.595,29 €

ΑΠΟ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΕ ΣΑΤΑ 2012

16

30-7331.019

Επισκεύη – συντήρηση τουαλέτων δημοτικού κτιρίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

5.456,00 €

ΑΠΟ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΕ ΣΑΤΑ 2012

17

30-7331.020

Ανακαίνιση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Δ.Κ. Κιάτου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

17.099,60 €

ΑΠΟ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΕ ΣΑΤΑ 2012

18

30-7311.008

Αποπεράτωση κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. Μεγάλου Βάλτου

6.016,18 €

ΑΠΟ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΕ ΣΑΤΑ 2012

19

30-7323.002

Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου – Σφαγεία

0,00 €

ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ

20

30-7323.003

Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου – Σφαγεία

54.150,00 €

ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ

21

30-7412.002

Εκπόνηση μελετών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

43.545,00 €

1) Διαχείριση των υδάτων της περιοχής Μεγ. Βάλτου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – 30.000€             2) Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης για την αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου Τσίλλερ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – 4.515€                 3) Εκπόνηση στατικής μελέτης για

22

30-7412.013

Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για έγκριση τοπικού ρυμοτομικού για την ανέγερση 2ου Λυκείου Κιάτου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

4.920,00 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

23

30-7413.001

Master Plan για τη διερεύνηση πραγματοποίησης αναπτυξιακών επενδύσεων και βασικών υποδομών ισόρροπης ανάπτυξης Δ. ΦΕΝΕΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

88.620,00 €

ΘΗΣΕΑΣ

24

30-7323.151

Σύνδεση οικισμού Α.Ταρσού με Ε.Ο. Γκούρας-Δερβενίου (ΘΗΣΕΑΣ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

3.617,74 €

ΘΗΣΕΑΣ

25

30-7412.007

Μελέτη Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

13.000,00 €

ΘΗΣΕΑΣ

26

30-7412.008

Μελέτη Οδοποιίας από ΤΔ Πανοράματος ως Διάσελο Κυνηγού Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

13.000,00 €

ΘΗΣΕΑΣ

27

30-7412.009

Μελέτη Οδοποιίας από ΤΔ Φενεού ως Διασταύρωση Αγίου Νικολάου Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

13.000,00 €

ΘΗΣΕΑΣ

28

30-7322.009

Διαμόρφωση ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας Κιάτου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

201.520,37 €

ΕΤΕΡΠΣ

29

30-7326.100

Αναπλάσεις – διαμορφώσεις δημοσίων χώρων οικισμών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

197.963,09 €

ΘΗΣΕΑΣ

30

30-7322.024

Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων έδρας & ΤΔ (ΑΝΑΠΛΑΣΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ πεζόδρομου ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ από την οδό ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ έως την οδό ΣΙΚΥΩΝΟΣ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

23.753,98 €

ΘΗΣΕΑΣ

31

30-7413.008

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΑΦΙΔΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

11.245,50 €

ΘΗΣΕΑΣ

32

30-7413.012

Γ.Π.Σ.- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΤΡΑΓΑΝΑ, ΝΕΑΠΟΛΗ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

131.772,07 €

(Από Υπόλοιπα ΣΑΤΑ 2009 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ=5.612,41€) + (Από Υπόλοιπα ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ=0,79€) +(Από ΣΑΤΑ 2011=4.545,02€)+(Από ΣΑΤΑ 2010+ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ=6.200,11€)+(Από ΣΑΤΑ 2012=7.102,40€)+(Από ΚΑΠ-ΘΗΣΕΑΣ=0,20€)+(Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013=31.808,77€)+(Από Ι

33

30-7333.002

Επισκευή-Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιϊας Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ

40.000,00 €

Από Σ.Α.Τ.Α.   2011   = 37.791,33   +   Από Σ.Α.Τ.Α. 2012=2.208,67

34

30-7323.001

Δημοτική Οδοποιϊα Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ

140.000,00 €

Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013

35

30-7412.001

Εκπόνηση μελετών έτους 2013

36.773,00 €

Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013

36

30-7412.016

Σύνταξη φακέλου Περιβαλλοντικού Προέλεγχου για Έγκριση Τοπικού ρυµοτοµικού για την Ανέγερση κλειστού Γυµναστηρίου και Κατασκευή Αθλητικών εγκαταστάσεων στη Θέση «Βάλτος» ∆.Κ. Κιάτου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

1.968,00 €

Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013

37

30-7412.017

Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας για Έγκριση Τοπικού Ρυµοτοµικού για την Ανέγερση κλειστού Γυµναστηρίου και Κατασκευή Αθλητικών εγκαταστάσεων στη Θέση «Βάλτος» ∆.Κ. Κιάτου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

4.059,00 €

Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013

38

30-7331.006

Ανακαίνιση και διαμόρφωση ορόφου κτιρίου πρώην τροχαίας Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ

100.000,00 €

Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013=60.041,23€)+(Από ΣΑΤΑ 2009-2010 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ΣΑΤΑ 2010-ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, Κ.Λ.Π=39.958,77€)

39

30-7331.014

Επισκευή-Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Τ.Κ. ΓΚΟΥΡΑΣ, πρώην Δημοτικού Σχολειου Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ και Δημοτικού Κτιρίου Τ.Κ. ΜΕΣΙΝΟΥ (ΣΑΤΑ 2011)

50.000,00 €

ΣΑΤΑ 2011

40

30-7323.004

Αγροτική οδοποιϊα (Τμήμα Α΄& Τμήμα Β΄) Ε.Ο. Μοσιάς-Ματίου-Αμυγδαλέα-Παναγιά (Α΄ Ειδ. Προϋπ/σμός 2011) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

442.000,00 €

Π.Α.Α. 2007-2013

41

30-7322.005

Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυσης Τοπικής Κοινότητας Φενεού (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

635.000,00 €

Π.Α.Α. 2007-2013

42

30-7331.032

Επισκευή -Συντήρηση Διώροφου Δημοτικού Κτιρίου για την Δημιουργία Κέντρου Μελετών Αρχαίας Σικυώνας στην Τ.Κ. Σικυώνος (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

92.000,00 €

Π.Α.Α. 2007-2013

43

30-7326.042

Αποπεράτωση Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων Δήμου Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

2.191,31 €

Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013

 

 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

2.832.704,15 €

 
           

45   ΥΠΗΡΕΣΙΑ   ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

1

45-7326.001

Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

40.000,00 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

 

 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

40.000,00 €

 
         

70     ΛΟΙΠΕΣ     ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1

70-7311.001

Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

367.700,00 €

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ 2007-2013)

2

70-7311.002

Αποπεράτωση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Μουλκίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

26.809,97 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

3

70-7331.004

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΜΟΣΙΑΣ

14.490,79 €

ΣΑΤΑ 2011

4

70-7331.005

Επισκευή – Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

25.365,72 €

Επιχορήγηση από ΟΣΚ (ΣΑΕ 047/6 του ΠΑΕ)

5

70-7326.001

Διαμόρφωση χειμάρρου Τ.Κ. ΛΑΥΚΑΣ

0,00 €

ΣΑΤΑ 2011

6

70-7331.012

Έργα βελτίωσης σχολικών συγκροτημάτων Κιάτου (1ου Γυμνασίου, 6ου Δημοτικού Σχολείου και 2ου Γυμνασίου)

48.499,77 €

ΣΑΕ 048/6 του Π.Δ.Ε.

7

70-7331.013

Επισκευή – Συντήρηση 4ου Νηπιαγωγείου ΚΙΑΤΟΥ

0,00 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

8

70-7413.100

Ειδική Χωροταξική Μελέτη Δ.Ε. Στυμφαλίας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

32.356,40 €

(7.322,01-ΘΗΣΕΑΣ & 25.034,39 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)

9

70-7412.100

Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού Στυμφαλίας – Αλέας (μελέτη) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

70.341,36 €

ΘΗΣΕΑΣ

10

70-7331.026

Επισκευή – Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

37.880,05 €

ΣΑΤΑ 2011

11

70-7331.001

Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων (πλήν πρώην Δημ. Σχολείου Τ.Κ. Μοσιάς)

42.306,44 €

ΣΑΤΑ 2012 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

12

70-7311.003

Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων

54.000,00 €

126.000 € από ΕΠΠΕΡΑΑ &                     54.000 € από έσοδα Δήμου

13

70-7331.014

Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων

46.829,65 €

ΣΑΤΑ 2013 επισκευές Σχολικών Κτιρίων

 

 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

766.580,15 €

 
         
 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

4.039.685,62 €

 
           
           
     
ΚΩΔΙΚΟΣ 15

207.784,06 €

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ     –   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

     

ΚΩΔΙΚΟΣ 20

73.100,00 €

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

     

ΚΩΔΙΚΟΣ 25

119.517,26 €

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ΥΔΡΕΥΣΗΣ –   ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

     

ΚΩΔΙΚΟΣ 30

2.832.704,15 €

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   ΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΕΡΓΩΝ     ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ –   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

     

ΚΩΔΙΚΟΣ 35

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

     

ΚΩΔΙΚΟΣ 45

40.000,00 €

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

     

ΚΩΔΙΚΟΣ 70

766.580,15 €

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

     

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

4.039.685,62 €

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Εγκρίνει ως έχει το Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2014, όπως αναλυτικά παραπάνω αναφέρεται, σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου και

2) Η παρούσα απόφαση αποστέλλεται στην Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου να συντάξει το σχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 και στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις δικές του ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 10 /2013.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ     ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο 19-9 -2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email