Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κιάτο  8/10/2020

Αριθ.  Πρωτ.: 10174

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

γ] κ. κ. Προέδρους  Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

 

Καλείστε  σε  Τ α κ τ ι κ ή   ( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  και στην αίθουσα Δημοτικού θεάτρου (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την 12η Οκτωβρίου 2020 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 19:30 μ.μ.  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης Covid-19 ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020,  την υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020  και 40/2020 εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών και τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 για την λήψη  απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

 

α/α

Θ Ε Μ Α Τ Α     Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1.        Έγκριση Καταστατικού της Αναπτυξιακής Μονομετοχικής Α. Ε. «Αξιοποίησης Ακινήτων και προώθησης Τουριστικού Προϊόντος του Δήμου Σικυωνίων».
2.        Λήψη απόφασης περί «Μείωσης της Εισφοράς σε χρήμα για την Πολεοδομική Ενότητα Νεάπολης του Δήμου Σικυωνίων»
3.        Έγκριση της αριθ. 33/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟ.Δ.Ε.Δ.Η.Σ  περί : «Αποζημίωσης του Προέδρου έτους 2020».
4.        Ορισμός  Ορκωτού Λογιστή για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020 του Ν.Π.Ι.Δ. Κο.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.
5.        Λήψη απόφασης επί του αριθ.10024/6-10-2020 εγγράφου του Προέδρου της Κοινότητας Φενεού  με θέμα: « Παραμονή Πυροσβεστικού κλιμακίου καθ΄ όλο το έτος».
6.        Επί της αριθ. 15/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Μουλκίου με θέμα: «Λήψη απόφασης – πρόταση για ονομασία οδού στην Κοινότητα Μουλκίου» .
7.        Επί του από 24-9-2020 αιτήματος κ. Δ. Ησαϊαδη περί, χορήγησης άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων επί Δημοτικής οδού της Κοινότητας  Στενού της Δ. Ε. Φενεού.
8.        Επί του από 24-9-2020 αιτήματος του κ. Γ. Κουτρώτσιου περί παραχώρησης χρήσης αίθουσας του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Κεφαλαρίου για την διεξαγωγή σεμιναρίου με τίτλο «Αναγνώριση και συλλογή άγριων μανιταριών στην ορεινή Κορινθία» .
9.        Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ»
10.    Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 29ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
11.     Τροποποίηση  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή του ποσού ως εσόδου και εξόδου για «Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ωφελουμένων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα, στο ΙΚΑ».
12.    Τροποποίηση  Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους Δήμου Σικυωνίων για την εγγραφή επιπλέον ποσού μετά την,  «Αποδοχή χρηματοδότησης σύμφωνα με την με αρίθμ. πρωτ. 65051/06-10-2020 απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπ. Εσωτ. για την κάλυψη μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της Χώρας για το χρονικό διάστημα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020.
13.    Τροποποίηση  Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους Δήμου Σικυωνίων

 

Print Friendly, PDF & Email