Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κιάτο  9/04/2021

Αριθ.  Πρωτ.: 3440

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

γ] κ. κ. Προέδρους  Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

 

Καλείστε  σε  Τ α κ τ ι κ ή  με  Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η   Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, η οποία,  θα διεξαχθεί την 13η Απριλίου 2021 ημέρα  Τρίτη  ώρα 18:00μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης Covid-19 ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020, τις  εγκυκλίους 40/2020 Α.Π.20930/31-3-2020 και 426/2020 Α.Π.77233/13-11-2020, του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 για την λήψη  απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

 

α/α

Θ Ε Μ Α Τ Α     Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1.      Αποδοχή απόφασης ένταξης των Πράξεων του Παραρτήματος ΙΙ στη δράση 4.3.1: «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, προϋπολογισμού  11.849,179,65 €
2.      Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 3ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» π/υ 1.471.800,00€ με Κωδικό ΟΠΣ 5070742 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» και εγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα  & π/υ τρέχοντος έτους.
3.      Αποδοχή απόφασης ΥΠΕΣ ένταξης του Έργου «ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗ» ποσού 34.657,26€ και εγγραφή στο π/υ τρέχοντος έτους
4.      Απομάκρυνση του οικίσκου των Ταξί που  επί της οδού Α. Κοββατζή,  έμπροσθεν των αποθηκών Α.Σ.Ο.  (αριθ. 5/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
5.      Ψήφισμα, για την επικαιροποίηση των δασικών χαρτών σε σχέση με το αμπελουργικό και ελαιοκομικό μητρώο.
6.      Έγκριση της αριθ. 1/2021 απόφαση Συμβουλίου της Κοινότητας Λαλιωτίου με θέμα: Έκδοση Ψηφίσματος συμπαράστασης των αγροτών του Δήμου μας , σχετικά με την λειτουργία των Λαϊκών Αγορών και  άλλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα .
7.      Έγκριση της αριθ. 3/2021 απόφασης της Κοινότητας Κρυονερίου με θέμα : «Πρόταση απόκτησης ακινήτου ιδιοκτησίας Ευάγ. Αναγνωστόπουλου».
8.      Μεταφορά θέσης ταχυδρομικών γραμματοθυρίδων της Κοινότητα Μουλκίου, μετά την αριθ. 7/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
9.      Έγκριση χορήγησης εξόδων παράστασης του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού,

Αθλητισμού, Σικυωνίων «Η  Μ Η Κ Ω Ν Η» .

10.                 Ορισμός εκπροσώπου για την σύσταση επιτροπής παραλαβής μηχανημάτων έργου ιδιοκτησίας Π.Ε. Κορινθίας που παραχωρήθηκαν προς χρήση στον Δήμο Σικυωνίων.
11.                 Ορισμός Εκπροσώπου για την σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής Πεζοπόρων Ορειβατικών Δραστηριοτήτων, για την διετία  2021-2022.
12.                 Επί αιτήματος κ. Νικ. Μαυρονάσιου περί χορήγηση άδειας τοποθέτησης σήματος εισόδου Εξόδου οχήματος (Parking).
13.                 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩ-ΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 29ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
14.                 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «AΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΥ».
15.                 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 1Ος ΕΙΔ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ».
16.                 Έγκριση της αριθ. 6/2021 απόφασης του Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα: «1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. οικονομικού έτους 2021» .   
17.                 Έγκριση της αριθ. 66/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και π/υ οικονομικού  έτους 2021 για τακτοποίηση επισημάνσεων προς αναμόρφωση,  μετά το με αρίθμ. πρωτ. 13962/10-02-2021 έγγραφο της Αποκ/νης Δ/σης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
18.                  Έγκριση απόφασης οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021».
19.                 Έγκριση απόφασης οικονομικής Επιτροπής με θέμα : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  & Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
20.                 Έγκριση απόφασης οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης Α’ τριμήνου 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού». 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email