Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Κιάτο  12/03/2021

Αριθ.  Πρωτ.: 2547

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

γ] κ. κ. Προέδρους  Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

 

Καλείστε  σε  Τ α κ τ ι κ ή  με  Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η   Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, η οποία,  θα διεξαχθεί την 16η Μαρτίου 2021 ημέρα  Τρίτη  ώρα 16:00μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης Covid-19 ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020, τις  εγκυκλίους 40/2020 Α.Π.20930/31-3-2020 και 426/2020 Α.Π.77233/13-11-2020, του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 για την λήψη  απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

 

α/α

Θ Ε Μ Α Τ Α     Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1.      Έγκριση της αριθ. 1/2021 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στους Τομείς αρμοδιότητας για το έτος 2020 βάση των σχετικών διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 73 Ν.3852/2010».
2.      Έγκριση Προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός της πόλης του Κιάτου.
3.      Ορισμός Εκπροσώπου για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για την διετία  2021-2022.
4.      Έγκριση  συμμετοχής του Δήμου Σικυωνίων στα Επιμορφωτικά Προγράμματα «Ψυχικής Υγείας» του  Πανεπιστήμιο Αιγαίου .
5.      Επί αιτήματος κ. Καραδήμα Παναγιώτη περί «Έγκρισης εισόδου – εξόδου της ιδιοκτησίας του στη θέση «Σπάρτες», περιοχή αναδασμού της Κοινότητας Γκούρας», σύμφωνα με την αριθ. 2/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
6.      Επί αιτήματος κ. Σπούλου Ιωάννη περί «Έγκρισης εισόδου – εξόδου της ιδιοκτησίας του στη θέση «Αποκατόβλακα», της Κοινότητας Στενού», σύμφωνα με την αριθ. 3/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
7.      Επί της αριθ.2/2021 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Καισαρίου με θέμα: «Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του Κοινοτικού Καταστήματος της εν λόγω Κοινότητας στην Μονομετοχική Αναπτυξιακή Εταιρεία  του Δήμου Σικυωνίων».
8.      Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ)».
9.      Έγκριση της αριθ. 39/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021».
10.                 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

 

Print Friendly, PDF & Email