Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κιάτο  22/01/2021

Αριθ.  Πρωτ.: 626

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

γ] κ. κ. Προέδρους  Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

 

Καλείστε  σε  Τ α κ τ ι κ ή   Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων,

με  Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η  η οποία θα διεξαχθεί την 26η Ιανουαρίου  2021 ημέρα  Τρίτη και ώρα έναρξης 16:00  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης Covid-19 ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020,  την υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020  και 40/2020 εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών και τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 για την λήψη  απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

 

α/α

Θ Ε Μ Α Τ Α     Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1.      Έγκριση «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης  οικονομικού έτους 2021  (Ο.Π.Δ.) του Ν.Π.Δ.Δ

«Η ΜΗΚΩΝΗ».    

2.      Έγκριση «Ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης  οικονομικού έτους 2021  (Ο.Π.Δ.) του Ν.Π.Δ.Δ  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων». 
3.      Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο «Πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2021» .
4.      Επί του από 29-12-2020 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων με θέμα: «Χορήγηση Άδειας διάνοιξης τάφρων επί οδοστρωμάτων ή πεζοδρομίων,  για την αποκατάσταση καλωδιακών βλαβών του Ο.Τ.Ε.».
5.      Επί του με αριθ. πρωτ. 12869 /2020 εγγράφου της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων με θέμα:  «Καταβολή σε χρήμα μη χορηγηθέντων Μέσων Ατομικής Προστασίας εργαζομένων».
6.      Επί της από 21-01-2021 εισήγησης του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Σικυωνίων με θέμα: «Πώληση (εμπορία) πόσιμου νερού από ιδιόκτητα βυτιοφόρα οχήματα σε Κοινότητες του Δήμου μας για το έτος 2021».
7.      Επί του από 22/12/2020 εγγράφου του Προέδρου της Κοινότητας Μοσιάς με θέμα: «Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος της εν λόγω Κοινότητας στην Μονομετοχική Αναπτυξιακή Εταιρεία  του Δήμου Σικυωνίων».
8.      Επί του από 22/12/2020 εγγράφου του Προέδρου της Κοινότητας Μεσινού με θέμα: «Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος της εν λόγω Κοινότητας στην Μονομετοχική Αναπτυξιακή Εταιρεία  του Δήμου Σικυωνίων».
9.      Επί της αριθ. 16/2020 απόφασης του Συμβουλίου της  Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας Βασιλικού  με θέμα: «Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου που βρίσκεται στην εν λόγω Κοινότητα  στην Μονομετοχική Αναπτυξιακή Εταιρεία  του Δήμου Σικυωνίων».
10.                 Επί απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου με θέμα: «Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του 1ου ορόφου ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Σικυωνίων επί της οδού Ι. Πολέμη στην Μονομετοχική Αναπτυξιακή Εταιρεία  του Δήμου Σικυωνίων».
11.                 Εγκριση της αριθ. 4/2021 απόφασης του Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα : «Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν. Π. Δ. Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων έτους 2021» .
12.                 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: « Κατασκευή έργων υποδομών στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία » της αριθ. 4/2017  μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου.
13.                 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Εργασίες συντήρησης της ΠΕΟ Κορίνθου Πατρών στα Διοικητικά όρια του Δήμου Σικυωνίων& Επισκευής φθορών στο Δημοτικό Οδικό Δίκτυο που προκλήθηκαν από πλημμύρες».
14.                 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αγροτική Οδοποιία από Επ.Ο. Μεσινού   Αρχαίας Φενεού έως Παναγία (τμήμα Γ’) και έως θέση ¨Λίμνη Αμπέλιᨻ.
15.                 Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ»-2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 15-01-2019».
16.                 Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης, μετά της Αν.404/19/9.12.2020 νέας κλήσης & της γνωμοδότησης δικηγόρου δυνάμει της 55/2018 απόφασης ΟΕ. σύμφωνα με την αριθ. 391/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής .

 

Print Friendly, PDF & Email