Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κιάτο  17/12/2020

Αριθ.  Πρωτ.: 13277

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

γ] κ. κ. Προέδρους  Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

 

Καλείστε  σε  Τ α κ τ ι κ ή   Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων,

με  Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η  η οποία θα διεξαχθεί την 21η Δεκεμβρίου   2020 ημέρα  Δευτέρα και ώρα έναρξης 14:30  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης Covid-19 ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020,  την υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020  και 40/2020 εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών και τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 για την λήψη  απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

 

α/α

Θ Ε Μ Α Τ Α     Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1.      Έγκριση «Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων οικονομικού έτους 2021».
2.      Έγκριση «Κανονισμού άρδευση Λαύκας – Καστανιάς – Δροσοπηγής» (αριθ.332/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)  
3.      Έγκριση «Αναπροσαρμογής Τελών αρδευτικού έργου Λαύκας – Καστανιάς – Δροσοπηγής (αριθ.365/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
4.      Έγκριση της αριθ. 32/2020 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: “Πράξη Εφαρμογής των περιοχών της πόλης του Κιάτου που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1337/83 του Ρυμοτομικού Σχεδίου Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων κυρώθηκε με την υπ’ αρ. 360011/6713/2018 / 27.02.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.
5.      Έγκριση του Πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών με θέμα: «Παράταση Σύμβασης Προμήθειας Πετρελαίου Θέρμανσης» .
6.      Έγκριση της αριθ. 32/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κ. Διμηνιού με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ. 8/2018 απόφασής του  περί, «Ονοματοδοσία δρόμων – οδών» (σύμφωνα με την αριθ. 6/2020 εγκύκλιο και την αριθ. 8257/3-2-2020 απόφαση του Υπ. Εσ.)
7.      Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων» .
8.      Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αναβάθμιση Περιοχής Πλατανόβρυσης Τ.Κ. Φενεού».
9.      Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποπεράτωση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Μεγ. Βάλτου» .

 

Print Friendly, PDF & Email