Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Κιάτο  10/12/2020

Αριθ.  Πρωτ.: 12856

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

γ] κ. κ. Προέδρους  Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

 

Καλείστε  σε  Τ α κ τ ι κ ή   Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων,με        Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η  η οποία θα διεξαχθεί την 14η Δεκεμβρίου   2020 ημέρα  Δευτέρα και ώρα έναρξης 15:00 μ.μ.  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης Covid-19 ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020,  την υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020  και 40/2020 εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών και τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 για την λήψη  απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

 

α/α

Θ Ε Μ Α Τ Α     Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1.        Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2020 των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (αριθ. 7/2020 απόφαση  Δημοτ. Επιτροπής Παιδείας)
2.        Επικαιροποίηση της αριθ. 92 /2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:  Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας,  Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνιων «Η ΜΗΚΩΝΗ»  .
3.        Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολικού έτους 2021 -2022 μετά το αριθ. 136882/ΓΔ4/9-10-2020 του Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων.
4.        Έγκριση της αριθ. 32/2020 απόφασης της  Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας  Εκπαίδευσης  με θέμα:  «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Σπυρόπουλου Νικολάου για  μείωση μισθώματος κυλικείου στο 1ο ΕΠΑ. Λ –  2ο ΓΕΛ  – 1ο Ε. Κ.   Κιάτου».
5.        Έγκριση της αριθ. 33/2020 απόφασης της  Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας  με θέμα:  «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Παπαδάκη Αναστασίου  Νικολάου για  μείωση μισθώματος κυλικείου στο 1ο ΕΠΑ. Λ –  2ο ΓΕΛ  – 1ο Ε. Κ.   Κιάτου».
6.        Έγκριση της αριθ. 2/2020 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Σικυωνίων με θέμα: Επί της  αριθ. 30/2020 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο: «Οριοθέτηση νέου αναρριχητικού πεδίου στην Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων». 
7.        Έγκριση της αριθ. 69/2020 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Ορθή επανάληψη της αριθ. 33/2020 Απόφασης του Διοικητικού μας Συμβουλίου περί Υποχρεωτικής τροποποίησης Προϋπολογισμού – Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και Ο.Π.Δ. τρέχοντος έτους για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ  Ι και ΙΙ καθώς και του Χρηματικού Υπολοίπου της 31-12-2019».
8.        Έγκριση της αριθ. 31/2020 απόφασης της Κ. Κάτω Διμηνιού με θέμα: «Ανάκληση και λήψη νέας απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου για την παραχώρηση αίθουσας του Κοινοτικού Καταστήματος στον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ».
9.        Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ έτους 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221  § 11δ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147).
10.    Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  έτους 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221  § 11β του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147).
11.    Ορισμός µελών για τις Επιτροπές Δημοπρασιών και Εκτίμησης μίσθωσης, εκμίσθωσης, αγοράς & εκποίησης ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου και  Καταστροφής αντικειμένων άνευ αξία έτους 2021.
12.    Παραχώρηση χώρου για τοποθέτηση πρόχειρων (μη μόνιμων κατασκευών) σε πεζοδρόμια στην Κ. Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων .
13.    Επί του από 10-9-2020 αιτήματος της κ. Γεωργαλλίδη Ουρανίας  περί, χορήγησης άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος εισόδου – εξόδου οχήματος (parking).
14.    Επί του από 27-10-2020 αιτήματος της κ. Κοκκωνίτη Αγγελικής  περί, χορήγησης άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος εισόδου – εξόδου οχήματος (parking).
15.    Επί του με αριθ. πρωτ. 10309/30-10-2020 εγγράφου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Κοπή δένδρων επί της οδού Δ. Σολωμού στην Κ. Σικυώνος – Κιάτου».
16.    Επί του με αριθ. πρωτ. 10950/30-10-2020 εγγράφου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Κοπή δένδρων επί της οδού Κλεοβούλου στην Κ. Σικυώνος – Κιάτου».
17.    Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
18.    Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 29ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»
19.    Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 29ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
20.    Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ».
21.    Έγκριση της αριθ. 344/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με Θέμα: «Αποδοχή της 198.1.1/2020 (6ΤΦΒ46Ψ844-ΤΡ2) Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ,  για την Ένταξη του  Έργου «Αναβάθμιση Υποδομών 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου» του Δήμου Σικυωνίων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση», σε συνέχεια της 7035/02-12-2019 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019» Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου και αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2020» .
22.    Έγκριση της αριθ. 359/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με Θέμα: «Τροποποίηση  προϋπολογισμού τρέχοντος έτους Δήμου Σικυωνίων» 
23.     Έγκριση της αριθ. 368/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με Θέμα:  Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Σικυωνίων» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και τροποποίηση π/υ 2020 για την εγγραφή σχετικής πίστωσης.
24.    Έγκριση της αριθ. 369/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με Θέμα:  «Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού τρέχοντος έτους Δήμου Σικυωνίων» 
25.    Έγκριση της αριθ. 370/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με Θέμα:  Αποδοχή της με αρίθ. 189.5.14/2020 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ με την οποία χρηματοδοτήθηκε ο Δήμος με το ποσό των  68.722,74€ από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα {Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού} για το ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ και αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος και π/υ έτους 2020.
26.    Έγκριση της  αριθ. 363/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με Θέμα:  «Τροποποίηση  προϋπολογισμού τρέχοντος έτους Δήμου Σικυωνίων» 
27.    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου  σύμφωνα με την αριθ.  385/2020 απόφαση Οικ. Επιτροπής
28.    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου  σύμφωνα με την αριθ.  386/2020 απόφαση Οικ. Επιτροπής
29.    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου  σύμφωνα με την αριθ.  387/2020 απόφαση Οικ. Επιτροπής
30.    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου  σύμφωνα με την αριθ.  388/2020 απόφαση Οικ. Επιτροπής

 

 

Print Friendly, PDF & Email