Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Κιάτο  12/11/2020

Αριθ.  Πρωτ.: 11737

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

γ] κ. κ. Προέδρους  Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

 

Καλείστε  σε  Τ α κ τ ι κ ή   Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων,με        Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η  η οποία θα διεξαχθεί την 16η Νοεμβρίου  2020 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα έναρξης 14:00 μ.μ.  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης Covid-19 ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020,  την υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020  και 40/2020 εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών και τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 για την λήψη  απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

 

α/α

Θ Ε Μ Α Τ Α     Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1.        Έγκριση «Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2020-2023»

(Α’ φάση)  .

2.        Τροποποίηση της αριθ. 248/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου μετά την αριθ. 162/2020 απόφαση του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης.
3.        Τροποποίηση της αριθ. 251/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπων και παροχή εξουσιοδότησης  για   τη διαχείριση των τραπεζικών

λογαριασμών του Δήμου Σικυωνίων».

4.        Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας  Λαϊκής Αγοράς Δήμου Σικυωνίων (αριθ. 24/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
5.        Ορισμός   εκπροσώπων   και   παροχή   εξουσιοδότησης   για   τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών καθώς και την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής.
6.        Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της Πρόσκλησης ΑΤ08 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπ. Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση», με τίτλο: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».
7.        Έγκριση του Πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών με θέμα: «Παράταση Σύμβασης Προμήθειας Γάλακτος».
8.        Έγκριση και παραλαβή των επιμέρους μελετών: α)«Υδρολογική και Υδραυλική μελέτη για την αντικατάσταση καταστραφείσας από πλημμύρα γέφυρας στην πόλη του Κιάτου επί του ποταμού Κυρίλλου» και β) «Υδρολογική και Υδραυλική μελέτη για την αντικατάσταση καταστραφείσας από πλημμύρα γέφυρας του ποταμού Όλβιου Φενεού» που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της μελέτης με τίτλο: «Υδραυλική Μελέτη αποκατάστασης και προστασίας υφιστάμενων τεχνικών έργων και υποδομών ρεμάτων Δήμου Σικυωνίων».
9.        Λήψη απόφασης περί τεκμηρίωσης σκοπιμότητας της πράξης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
10.    Επί της αριθ. 26/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Πασίου με θέμα :  «Σήμανση κεντρικής οδού» .
11.    Έγκριση χορήγησης ή μη άδειας παράπλευρης τομής αγροτικού οδικού δικτύου στην ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.
12.    Επί του από 24-9-2020 αιτήματος της κ. Αυγερινού Σοφίας περί, χορήγησης άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος εισόδου – εξόδου οχήματος (parking).
13.    Επί του από 10-9-2020 αιτήματος της κ. Θεοδώρου Χρυσούλας  περί, χορήγησης άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος εισόδου – εξόδου οχήματος (parking).
14.    Επί του από 10-9-2020 αιτήματος του κ. Σακούλα Παναγιώτη περί, χορήγησης άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος εισόδου – εξόδου οχήματος (parking).
15.    Επί του από 10-9-2020 αιτήματος της κ. Νταλαγιάννη Αικατερίνης  περί, χορήγησης άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος εισόδου – εξόδου οχήματος (parking).
16.    Επί του από 7-10-2020 αιτήματος του κ. Μπάνο Χρήστου περί, χορήγησης άδειας απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με Δημοτική οδό για είσοδο έξοδο οχημάτων.
17.    Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».
18.    Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ».
19.    Τροποποίηση  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020  σύμφωνα με την αριθ. 306/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
20.     Τροποποίηση  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020  σύμφωνα με την αριθ. 307/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
21.    Προέλεγχος εισηγητικής έκθεσης Γ΄ τριμήνου έτους 2020 για την εκτέλεση του π/υ  Δήμου Σικυωνίων σύμφωνα με την αριθ. 309/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
22.    Τροποποίηση  Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους Δήμου Σικυωνίων
23.    Τροποποίηση  Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους Δήμου Σικυωνίων
24.    Τροποποίηση  Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους Δήμου Σικυωνίων

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email