Σύνταξη ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 1/30-1-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 8

Περίληψη: Σύνταξη προϋπολογισμού του Δήμου και Ετησίου Προγράμματος
Δράσης έτους 2013.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30η Ιανουαρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 1622/25-1-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                                         ΑΠΟΝΤΑ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, Πρόεδρος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος                     Μέλος
3. Μπούκης Γεώργιος                             Μέλος
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης                        «
5. Σπανός Κωνσταντίνος                           «
6. Ζαχαριάς Χρήστος                               «
7. Χουσελάς Ευάγγελος                            «
……………………………………………………………………………………………………………………………
Θ έ μ α 6ο
——————–
Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Σύνταξη προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης του Δήμου οικονομικού έτους 2013», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής τις διατάξεις του άρθρου 72 παραγρ. 1 εδάφ. α του Ν. 3852/2010 (Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης), σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή, μεταξύ των άλλων αρμοδιοτήτων της, συντάσσει και τον προϋπολογισμό του Δήμου.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη σχέδιο του προς σύνταξη προϋπολογισμού και ενημέρωσε την Επιτροπή για τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, τα προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα και γενικά τον Προγραμματισμό των έργων, εργασιών και προμηθειών του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή έλαβε υπόψη της
1.- Τα αποτελέσματα της χρήσης 2012, μέχρι σήμερα δηλαδή:
– α) τα βεβαιωθέντα, εισπραχθέντα και εισπρακτέα υπόλοιπα της παραπάνω χρήσης και
– β) τα ενταλθέντα έξοδα, όπως αυτά προκύπτουν από τα βιβλία διαχείρισης του Δήμου και της Ταμιακής Υπηρεσίας του Δήμου.

2.- Ότι το χρηματικό υπόλοιπο της παραπάνω χρήσης του Δήμου Σικυωνίων ανέρχεται σε
€ 1.561.482,37 .
3.- Τις καθοδηγητικές εγκύκλιες διαταγές τις σχετικές με την κατάρτιση του
προϋπολογισμού της χρήσης 2013 – και
4.- Τις διαφαινόμενες δυνατότητες πραγματοποίησης εσόδων του Δήμου Σικυωνίων και τις
πιθανές δαπάνες, τις προβλεπόμενες για την εκτέλεση των περιληφθέντων στο Τεχνικό
Πρόγραμμα κοινωφελών έργων και για την αντιμετώπιση γενικά των αναγκών των διαφόρων Υπηρεσιών και δραστηριοτήτων του Δήμου και κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

Χρήστος Ζαχαριάς: Δεν ενημερώθηκα εγκαίρως για το σχέδιο του προϋπολογισμού.
Αναγνωρίζω τις δυσκολίες που έχουν οι Υπηρεσίες να ετοιμάσουν τα στοιχεία για τη σύνταξή του. θα ψηφίσω αρνητικά διότι δεν έχω ενημέρωση για το συνταχθέν σχέδιο. Θα εκθέσω τις απόψεις μου στο Δημοτικό Συμβούλιο εφόσον ενημερωθώ εγκαίρως.

Σπανός Κων/νος: ΄Ακουσα με προσοχή τις θέσεις και παρατηρήσεις του Δημάρχου.
Λόγω της καταψήφισης του Τεχνικού Προγράμματος στο Δημοτικό Συμβούλιο και
δεδομένου ότι δεν έχω ενημέρωση για το κείμενο του προϋπολογισμού , θα καταψηφίσω
και τον προϋπολογισμό.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω , τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης) και μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Κατά πλειοψηφία: Ψήφοι πέντε (5) υπέρ, κατά δύο (2) αρνητικών των κ.κ. Ζαχαριά Χρήστου και Σπανού Κων/νου

Α.- Συντάσσει τον Προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2013 που έχει κατά γενική ανακεφαλαίωση όπως παρακάτω:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ € 16.837.408,37

Εξοδα  € 16.712.761,59
Αποθεματικό € 124.646,78
—————————
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ € 16.837.408,37

Β.- Εγκρίνει το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου έτους 2013 που απαρτίζεται από το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον συνταχθέντα προϋπολογισμό έτους 2013 .

Γ.- Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να εισαγάγει το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου Σικυωνίων και τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013 στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τελική έγκρισή τους.-

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 8/2013.

Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ο Πρόεδρος                     Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος         1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
                                        2. Μπούκης Γεώργιος
                                                3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
                                             4. Σπανός Κωνσταντίνος
                                         5. Ζαχαριάς Χρήστος
                                             6. Χουσελάς Ευάγγελος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 31 Ιανουαρίου 2013
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email