«Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό έδρας του Συλλόγου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΙΚΥΩΝΑΣ «

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                         

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το Πρακτικό της  12/27-5-2011  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 215

Περίληψη: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό έδρας του Συλλόγου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΙΚΥΩΝΑΣ « Ο ΕΠΙΓΕΝΗΣ».

 Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 27η του μηνός Μαϊου 2011, ημέρα της εβδο­μάδας  Παρασκευή και  ώρα 8.30΄ μ.μ, συνήλθε  υπό την προ­εδρία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε  τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 9031/23-5-2011 έγ­γραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδό­θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 (Δ.Κ.Κ) σε κάθε ένα σύμ­βουλο και στο Δή­μαρχο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νό­μιμη απαρ­τία, γιατί σε σύ­νολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23, δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ      1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος  Αντ/δρος

 και Μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ.  3. Παπαβασιλείου Νικόλαος  4. Καρακούσης Ευάγγελος   5. Καραδήμας  Βλάσιος    6. Τσιάνος Ιωάννης     7. Μπάτσος  Αντώνιος  8.  Ζάρκος   Δημήτριος  9. Kουτρέτσης Σπυρίδων  10. Πανάγου Αθανάσιος   11. Σωτηρόπουλος Ιωάννης   12. Μπούκης Γεώργιος  13. Σταματόπουλος Γεώργιος  &lt

Print Friendly, PDF & Email