Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διαγωνισμού 2011

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 2/11-2-2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 7

Περίληψη: Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής διαγωνισμού αποτελούμενη από
δημοτικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, για τη δημοπράτηση
έργων προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του ΜΕΕΠ.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου Γεωργούση Δημητρίου, ύστερα από την αριθμ. 1655/7-2-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Γεωργούσης Δημήτριος Αντιπρόεδρος 1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος
3. Μπούκης Γεώργιος Μέλος
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
5. Τσιάνος Ιωάννης «
6. Ζαχαριάς Χρήστος «
……………………………………………………………………………………………………………………………

Θ έ μ α 2ο
—————-
Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής διαγωνισμού αποτελούμενη από δημοτικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, για τη δημοπράτηση έργων προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του ΜΕΕΠ», ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Γεωργούσης Δημήτριος, σε αναπλήρωση του απουσιάζοντος Προέδρου, εξέθεσε ότι σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 3669/08 προβλέπεται η σύσταση Επιτροπών Διαγωνισμού αποτελούμενων από τρία υπηρεσιακά μέλη, ένα εκ των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος. Για τις Επιτροπές ορίζεται και αριθμός αναπληρωματικών μελών που αναπληρώνουν κατά τη σειρά που διορίζονται.

Ύστερα από τα παραπάνω πρότεινε ως τακτικά μέλη τους υπαλλήλους του Δήμου:
1) Κατσιμπούλα Βασίλειο 2) Κατσιδήμα Λεώνη και 3) Στούκα Νικόλαο και ως αναπληρωματικά μέλη τους :1) Γεωργία Μαστέλλου, 2) Καρέλα Αναστασία και 3) Καρατζιά Γεώργιο και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου
72 παράγρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3669/08 ,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Ορίζει τριμελή Επιτροπή Διαγωνισμού για τη δημοπράτηση έργων έτους 2011 προϋπολο-γισμού μέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 21 του Ν. 3669/2008, τους υπαλλήλους του Δήμου:
1. Κατσιμπούλα Βασίλειο , ΤΕ-3 Πολιτικών Μηχανικών Α’ Βαθμού, ως Πρόεδρο αναπληρούμενο από την Γεωργία Μαστέλλου, ΠΕ-6 Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Β’ Βαθμού

2. Κατσιδήμα Λεώνη ΤΕ-3 Πολιτικών Μηχανικών Δ΄Βαθμού αναπληρούμενη από την
Καρέλα Αναστασία ΤΕ-3 Πολιτικών Μηχανικών Δ΄Βαθμού και

3. Στούκα Νικόλαο ΤΕ-4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Δ΄Βαθμού αναπληρούμενο από τον Καρατζιά Γεώργιο ΔΕ 1 Διοικητικού Α΄Βαθμού.

Συντάχθηκε και υπογράφεται.

Ο Αντιπρόεδρος Τα μέλη
Γεωργούσης Δημήτριος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Μπούκης Γεώργιος
3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Ζαχαριάς Χρήστος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 14 Φεβρουαρίου 2011
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email