Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:6ΣΜ0ΟΚ3Ξ-3ΜΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ)                                                                                           Αριθ.πρωτ: 120

 

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ   Η     Αριθ. 03/2020

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

                                                 

                                                                      Έχοντας    υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Νόμου 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 3. Το Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114, τ. Α΄/08-06-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» άρθρο 243.
 4. Την αριθμ.ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1-10-2007, ΦΕΚ 1950 τ. Β΄, Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, περί  ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών.
 5. Τις 26168/Δ4/28-2-2008,  41402/Δ4/3-4-2008 και 44781/4/2008 εγκυκλίους του ΥΠΕΠΘ  με θέμα: «Προκήρυξη διεξαγωγής διαγωνισμού για την εκμίσθωση σχολικών κυλικείων».
 6. Τις διατάξεις της παρ. 8 της  Αρ. 64321/Δ4/16 -05 -2008  Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και ΥΠΕΠΘ  Περί: «Λειτουργίας κυλικείων δημόσιων σχολείων.
 7. Το άρθρο 103 του Ν.3852/4-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης.
 1. Την υπ’ αριθ. 8440/24-02-2011 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Περί καθορισμό λειτουργίας  των σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών, όπου δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (318/25-02-2011)όπως ισχύει.
 2. Το γεγονός ότι πρέπει να διενεργηθεί διαγωνισμός για τη μίσθωση του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου  Κιάτου, για την εξυπηρέτηση των μαθητών και του προσωπικού του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

Αποφασίζουμε

Συγκροτούμε  επιτροπή διενέργειας για το διαγωνισμό που  θα γίνει την 02 Ιουλίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη, ώρα 10:00 έως 12:00  για την μίσθωση του κυλικείου του 2ου Δημοτικού  Σχολείου  Κιάτου.

Σε περίπτωση κήρυξης άγονης της δημοπρασίας,  θα διεξαχθεί επαναληπτικός  διαγωνισμός  την 24 Ιουλίου 2020 ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή, ώρα 10:00 έως 12:00  ως εξής:

 

Για 2ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου:

    Τακτικά Μέλη:

 1. Ο κ Ντρίμερης Δημήτριος Διευθυντής  του 2ου Δημοτικού  Σχολείου Κιάτου.
 2. Ο κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και
 3. H κ. Βλάχα Βαϊα Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

Αναπληρωματικά Μέλη:

 

 1. Η κ. Κεφιλή Αικατερίνη Αναπληρώτρια Διευθύντρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 2. Η κ. Μπουζιάνη –Τσαντίλα Βασιλική μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων.
 3. Ο κ. Φιλίππου Κωνσταντίνος  Αντιπρόεδρος  του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου  Δημοτικού  Σχολείου

      

                                                                    

Κιάτο 25-5-2020

Ο  Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης

 

 

Ιωάννης  Σωτηρόπουλος

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email