Συγκλητήριο τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 21-12-2011

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 26237 Κιάτο 16 – 12 – 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τ Α Κ Τ Ι Κ H συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την 21 – 12 – 2011 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00΄ μ. μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:
Ο Πρόεδρος

Λεονάρδος Αναστάσιος

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Εγκριση ψηφίσματος για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι.

2. Υποβολή πρότασης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού 2007 – 2013 – Κατηγορία Παρεμβάσεων «προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του Πληθυσμού».

3. Εγκριση της αριθ. 19/2011 μελέτης της Τ.Υ. με τίτλο: «Αντιπυρική προστασία των Δημοτικών Δασών Μαγούλας και Πευκιά Κ. Διμηνιού». (Υποέργο 2: Προμήθεια Συστήματος Διαχείρισδης – παρακολούθησης – ασφάλειας οχημάτων και προμήθεια πομποδεκτών οχημάτων – Σταθμού Βάσεως και Αναμεταδοτών).

4. Λήψη απόφασης επί της από 10.11.2011 προτάσεως του εκπροσώπου της Τοπ. Κοινότητας Φενεού.

5. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 6/2011 απόφασης της Τοπ. Κοινότητας Αρχαίας Φενεού για ύδρευση του Ποιμνιοστασίου Ηλία Χοσιά.

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης «Δημιουργία μίας μονάδας παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με φωτοβολταϊκά (10Kw) στο Δημαρχείο του Δήμου Σικιωνίων.

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης «Δημιουργία μίας μονάδας παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με φωτοβολταϊκά (10Kw) στο 3ο Νηπιαγωγείο του Δήμου Σικιωνίων.

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης «Δημιουργία μίας μονάδας παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με φωτοβολταϊκά (10Kw) στο 4ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Σικιωνίων.

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης «Δημιουργία μίας μονάδας παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με φωτοβολταϊκά (10Kw) στο 6ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Σικιωνίων.

10. Χαρακτηρισμός δρόμου ως πρωτεύοντα Δημοτικού μεταξύ των οικισμών Ελληνοχωρίου Δήμου Βέλου – Βόχας και Γονούσας Δήμου Σικυωνίων.

11. Επαναπροκήρυξη μίας (1) θέσης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου μας.

12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: « Μελέτη κατασκευής εξωτερικών υδραγωγείων Δήμου Φενεού» της αριθ. 99/2009 Δημοτικής Επιτροπής πρώην Δήμου Φενεού.

13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: « Ανάπλαση Αύλειου χώρου Αποκατάστασης Δημοτικού Σχολείου Τ.Δ. Μοσιάς» της αριθ. 221/2009 μελέτης Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Κορινθίας .

14. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: « Αποπεράτωση Ανάπλασης Πλατείας Τ.Δ. Σουλίου» της αριθ. 80/2009 μελέτης Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων .

15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: « Συνέχιση – Αποπεράτωση Αρδευτικού Δικτύου Γεώτρησης Χατούπη – Τρουπάκια Τ.Δ. Λαλιωτίου» της αριθ. 69/2010 μελέτης Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων .

16. Εγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Κατασκευής εξωτερικών υδραγωγείων Δήμου Φενεού».

17. Αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 για καταβολή δαπανών μισθοδοσίας στους μετατασσόμενους στο Δήμο μας υπαλλήλους από τους ομίλους ΟΣΕ – ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ.

18. Αποδοχή ποσού 1.548,02 € για κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για το Γ’ τρίμηνο του έτους 2011.

19. Τροποποίηση προϋπολογισμού Οικον. Ετους 2011.

20. Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και ψήφιση πίστωσης για την καταβολή επιδόματος στην τακτική υπάλληλο του Δήμου Σαρχάνη Βασιλική, εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2010 στον Δήμο Σικυωνίων.

21. Συγκρότηση επιτροπής Λαϊκών Αγορών σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 2323/95 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (με το άρθρο 4 του Ν. 337/2005) και το άρθρο 94 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

22. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο θα παρίσταται κατά την καταστροφή κατασχεμένων προϊόντων.

23. Διαγραφή χρεώσεων από Εισφορά – Αποζημίωση λόγω ένταξης στο Ρυμοτομικό (Κανελλοπούλου – Σφαγεία) .

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

25. Επικαιροποίηση της αριθ. 80/29-3-2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής δικηγόρου για την δικαστική αντιμετώπιση νομικού ζητήματος – υπόθεση Ουρανίας Γεωργούση και Ιωάννη Χρήστου Δανόπουλου- ιδιαίτερης σημασίας και σπουδαιότητας για το Δήμο μας (άρθρο 281 παρ. 3 Ν. 3463/2006).

26. Ανάκληση της αριθ. 314/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Παραχώρηση χώρου στάθμευσης μπροστά από ιδιοκτησία κ. Σεραφειμίδη Γεωργίου στην οδό Νικηταρά».

Print Friendly, PDF & Email