Πρόσκληση 4ης Τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ

Συνεδριάσεις Δ.Σ. ΝΠΔΔ "Η ΜΗΚΩΝΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ: ___________________________________________

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στα γραφεία του Δήμου στις τριάντα μία (31) Ιανουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00΄ μ.μ., για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος

Σταματόπουλος Γεώργιος

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.

Print Friendly, PDF & Email