Πίνακας θεμάτων 36ης Τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 13 – 12 – 2013
Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 36 / 2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Της 12 – 12 – 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. Αποδοχή Χρηματοδότησης ποσού 50.000,00€ από το ΥΠ. ΕΣ. για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες
(ΣΑΕ 055).
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 435/2013

Β. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 25.848,06€ από το ΥΠ. ΕΣ. (Κ.Α.Π έτους 2013) για την υλοποίηση του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι για το Α΄τρίμηνο 2013.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 436/2013

Γ. Έκδοση Κανονιστικής απόφασης Κοινοχρήστων Χώρων στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Σικυωνίων.
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-

Δ. Καθορισμό ωραρίων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων για τις Κυριακές 22 και 29 Δεκεμβρίου 2013.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 437/2013

Ε. Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου για Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 438/2013

ΣΤ. Απόφαση στήριξης του αγώνα περί εναντίωσης στο κλείσιμο των Πολυϊατρείων ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ) Κιάτου.
ΑΝΑΒΟΛΗ
Αριθ.Απόφ. 439/2013

Ζ. Έντοκη κατάθεση χρηματικών διαθέσιμων Δήμου Σικυωνίων σε προθεσμιακό λογαριασμό τρίμηνης διάρκειας.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 440/2013

Η. Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων ως συνδιοργανωτής στην χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της Περιφερειακής ενότητας Ν. Κορινθίας και ψήφιση πίστωσης.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 441/2013

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αποδοχή του Προγράμματος «Άθληση για όλους» περιόδου 2013 – 2014 στο Δήμο Σικυωνίων .
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 442/2013

2. Αποδοχή χρηματοδότησης, από το Υπουργείο Εσωτερικών (ΚΑΠ έτους 2013), τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και ψήφιση πίστωσης για «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές» προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικές τους ανάγκες.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 443/2013

3. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Δ/θμιας Εκπαίδευσης Σχολικού έτους 2014 – 2015.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 444/2013

4. Παραχώρηση χώρου σε Νηπιαγωγείο του Δήμου Σικυωνίων για την στέγαση νέου τμήματος Ένταξης.
– ΑΝΑΒΟΛΗ
Αριθ.Απόφ. 445/2013

5. Έκδοση ψηφίσματος κατά της εκχώρησης ονομασιών των Π.Ο.Π Ελληνικών προϊόντων στον Καναδά .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 446/2013

6. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών τουΔήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. μετά από άγονο διαγωνισμό.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 447/2013

7. Έγκριση της αριθ. 46/2013 απόφασης «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» με θέμα : «Έγκριση
προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 ».
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 448/2013

8. Έγκριση της αριθ. 47/2013 απόφασης «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» με θέμα : «Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους ».
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 449/2013

9. Τροποποίηση της αριθ. 217/2013 απόφασης Δ. Σ. με θέμα : «Ορισμός ενός τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου για το Α/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων, έτους2013».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 450/2013

10. Αποχώρηση του Δήμου από την «Aναπτυξιακή σύμπραξη – Οικολογική Κοινωνία» και ανάκληση των αριθ.202/2012 και 89/2013 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου .
– ΑΝΑΒΟΛΗ
Αριθ.Απόφ. 451/2013

11. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας.
(παρ.6του άρθρου 199του Ν. 3463/2006).
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 452/2013

12. Απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Ν. Π.Δ. Δ. του , για το έτος 2014, έπειτα από άγονο διαγωνισμό.
– ΑΝΑΒΟΛΗ
Αριθ.Απόφ. 453/2013

13. Επιστροφή του 50% των καταβληθέντων Δημοτικών τελών έτους 2012 βάση της αριθ. 280/ 2007 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 454/2013

14. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2013.
– ΑΝΑΒΟΛΗ
Αριθ.Απόφ. 455/2013

15. Έγκριση της αριθ. 248/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : «Τροποποίηση – Συπλήρωση της αριθ. 282/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα (Απαλλοτρίωση ακινήτων)».
– ΑΝΑΒΟΛΗ
Αριθ.Απόφ. 456/2013

16. Έγκριση της αριθ. 11/2013 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 457/2013

17. Έγκριση της αριθ. 12/2013 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 458/2013

18. Οριοθέτηση τμήματος ποταμού Ασωπού ( χ. θ. 16 +776) στο Δήμο Σικυωνίων στα πλαίσια της μελέτης – Κατασκευής του έργου : «Αυτοκινητόδρομος, Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσάκωνα».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 459/2013

19. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν της εισόδου του Parking της ιδιοκτησίας του κ. Δεληστάθη Κων/νου στην οδό Χρ. Σμύρνης αριθ.50 Β στο Κιάτο.
– ΑΝΑΒΟΛΗ
Αριθ.Απόφ. 460/2013

20. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν της εισόδου του Parking της ιδιοκτησίας του κ. κ. Μπουμπούση Βασιλείου στην οδό Πετμεζά αριθ.22 στο Κιάτο.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 461/2013

21. Απαγόρευση χώρου στάθμευσης στην οδό Πετμεζά αριθ. 8 στο Κιάτο μπροστά από το «Κτηνιατρικό Κέντρο» ιδιοκτησία της κ. Ηλιοπούλου Βιολέτας .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 462/2013

22. Έγκριση της αριθ. 9/2013 απόφαση του Συμβουλίου της Τ. Κ. Μικ. Βάλτου με θέμα : «Λήψη απόφασης για απαλλοτρίωση ακινήτου ιδιοκ. Ευάγ. Λαλιωτίτη»
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 463/2013

23. Έγκριση της αριθ. 7/2013 απόφασης του Συμβουλίου της Τ. Κ. Ψαρίου με θέμα : «Χορήγηση άδειας παροχής ύδρευσης σε ποιμνιοστάσια στη θέση «Γκιόστια» από το δίκτυο ύδρευσης της Τ.Κ. Ψαρίου»
– ΑΝΑΒΟΛΗ
Αριθ.Απόφ. 464/2013

24. Έγκριση της αριθ. 5/2013 απόφασης του Συμβουλίου της Τ. Κ. Τιτάνης με θέμα : «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Προϋπολογισμού έτους 2013 για το έργο: «Αντιμετώπιση προβλημάτων αρδευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Τιτάνης».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 465/2013

25. Έγκριση της αριθ. 4/2013 απόφασης του Συμβουλίου της Τ. Κ. Λαύκας με θέμα : «Παραχώρηση χρήσης μιας αίθουσας του πρώην Δημοτικού Σχολείου Λαύκας στο Αθλητικό Σωματείο «Αθλητικός και Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής Φιτνες».
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 466/2013

26. Έγκριση της αριθ. 8/2013 απόφασης του Συμβουλίου της Τ.Κ. Λαλιωτίου με θέμα: «Πρόταση διορισμού υδρονομέα επί των υδάτων του Νέου Αύλακα».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 467/2013

27. Έγκριση της αριθ.124/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με Θέμα: «Εισηγητική έκθεση 1ου και 2ου τριμήνου του έτους 2013 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού».
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 468/2013

28. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη για την αποπεράτωση του διατηρητέου κτιρίου Τσίλερ».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 469/2013

29. Διαγραφή οφειλών από καταλόγους διαφόρων τελών της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 470/2013

30. Διαγραφή χρεώσεων από καταλόγους Τ.Α.Π. της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 471/2013

31. Έγκριση 1ουΑΠΕ του έργου: «Αποπεράτωση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Μουλκίου».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 472/2013

32. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αποπεράτωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ. Ε. Σικυωνίων».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 473/2013

33. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Επισκευή- συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων Τ. Κ. Στυμφαλίας & Λαύκας ».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 474/2013

34. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τσιμενταυλάκων και δικτύου άρδευσης Τ.Δ. Μποζικών », της αριθ.64/2010 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 475/2013

35. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή – συντήρηση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Τ. Κ. Σουλίου», της αριθ. 66/2011 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 476/2013

36. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή – συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Αρχαίας Φενεού », της αριθ.21/2011 μελέτης της Τ. Υ. του Δήμου.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 477/2013

37. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακαίνιση κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου Κιάτου», της αριθ.72/2011 μελέτης της Τ. Υ.του Δήμου.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 478/2013

38. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση ισογείου Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Μικ. Βάλτου», της αριθ.71/2011 μελέτης της Τ. Υ. του Δήμου.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 479/2013

39. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση Διατηρητέου κτιρίου στο Τ.Δ. Γκούρας», της αριθ.32/2008 (Ειδικός προϋπολογισμός 2008) μελέτης της Τ. Υ. Δ. Κ. Ν. Κορινθίας .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 480/2013

40. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Αποπεράτωση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Μουλκίου » της αριθ. 35/2012 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 481/2013

41. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου – Σφαγεία
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 482/2013

42. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Φενεού».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 483/2013

Print Friendly, PDF & Email