Πίνακας θεμάτων 13ης Τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 18 – 04 – 2013

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 13 / 2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 17 – 04 – 2013

ΘΕΜΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Δημοτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Φενεού».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 128/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

2. Έγκριση της αριθ. 1/2013 απόφασης της ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2013».
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 129/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

3. Διάλυση σύμβασης παροχής υπηρεσιών της εργασίας : «Εκχιονισμός δρόμων Τοπικών Κοινοτήτων», με ανάδοχο την Αγγελοπούλου Μαρία.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 130/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

4. Έγκριση της αριθ. 1/2013 απόφασης της Τοπικής Κοινότητας Μικρού Βάλτου με θέμα: «Παραχώρηση χρήσης τσιμεντένιου υδραύλακα στην Τ.Κ. Θαλερού»
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 131/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση της αριθ. 2/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ. Κ. Σικυώνος με θέμα: «Γνωμοδότηση για αναστολή Υπ. Απόφασης περί συγχώνευσης των Δημοτικών Σχολείων Σικυώνος (Βασιλικού) και Μουλκίου και πρόταση άμεσης υλοποίησης της αριθ. 517/2011 Α.Δ.Σ.».
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 132/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

2. Διαχείριση απορριμμάτων .
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 133/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

3. Μεταφορά θέσης Λαϊκής Αγοράς Κιάτου, έδρα του Δήμου Σικυωνίων.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 134/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

4. Αξιοποίηση του Λιμένα Κιάτου και η συμβολή του στην Οικονομική Ανάπτυξη του Δήμου .
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-

5. Έγκριση της αριθ. 2/2013 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο:
«Ανάπλαση Κοινόχρηστου Χώρου στη Δ.Κ. Κιάτου που περικλείεται
από τις οδούς Ποσειδώνος , Κολοκοτρώνη, Μιαούλη & Πετμεζά».
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 135/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

6. Έγκριση της αριθ. 3/2013 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο:
«Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου επί της οδού Εθν.
Αντιστάσεως , από την οδό Μαυρούλια έως την οδό 25η Μαρτίου
και των καθέτων αυτής από την οδό Καλογεροπούλου έως την οδό
Κλεισθένους» .
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 136/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

7. Υποβολή πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015»,
του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής, με τίτλο «Ανάπλαση Κοινόχρηστου Χώρου
στη Δ.Κ. Κιάτου που περικλείεται από τις οδού Ποσειδώνος ,
Κολοκοτρώνη, Μιαούλη & Πετμεζά».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 137/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

8. Υποβολή πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015»,
του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής, με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ.
Κιάτου επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως , από την οδό Μαυρούλια
έως την οδό 25η Μαρτίου και των καθέτων αυτής από την οδό
Καλογεροπούλου έως την οδό Κλεισθένους» .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 138/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

9. Έγκριση της αριθ. 33/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. –Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων με θέμα : «Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Σικυωνίων (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας)» .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 139/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

10. Έγκριση της αριθ. 183/2012 απόφασης της Οικ. Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση τριμηνιαίας Έκθεσης Εσόδων και Εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Α & Β τριμήνου 2012 και υποβολή στο Δ.Σ».
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 140/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

11. Υποβολή πρότασης του Δήμου στα πλαίσια της Πρόσκλησης με κωδικό 40 του Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων» .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 141/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

12. Ορισμός ενός τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου για το Α/Θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων έτους 2013 .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 142/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

13. Ορισμός ενός τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου για το Β/Θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων έτους 2013 .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 143/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

14. Καθορισμός αμοιβής του Δικηγόρου Γεωργίου Λιάκη για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 παρ. 1 ιε Ν. 3852/2010).
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 144/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

15. Έγκριση της αριθ. 9/2013 απόφασης της επιτροπής ποιότητας Ζωής με θέμα:«Συζήτηση της απόφασης της Επιτροπής επανακαθορισμού θέσεων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων για το έτος 2013 του Δήμου μας» .
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 145/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

16. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης στην οδό Οδ. Ανδρούτσου μπροστά από τον Ιδιωτικό Παιδικό Σταθμό «Παιδότοπος».
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 146/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

17. Έγκριση της 2/2013 απόφασης Τοπ. Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Τιτάνης με θέμα: « Ορισμός Υδρονομέα για την αρδευτική περίοδο έτους 2013».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 147/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

18. Ματαίωση της διάλυσης της σύμβασης του έργου: «Διαμόρφωση – ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας Κιάτου».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 148/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

19. Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2013.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 149/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

20. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους
2013.
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-

21. Επιχορήγηση πολιτιστικού Συλλόγου .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 150/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

22. Έγκριση της αριθ. 13/2013 απόφασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 151/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

23. Έγκριση της αριθ. 3/2013 απόφασης Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Μεσινού .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 152/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

24. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Ανακαίνιση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Δ.Κ. Κιάτου» της αριθ. 11/2012 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 153/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

25. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Επισκευή – Συντήρηση τουαλετών Δημοτικού κτιρίου Δ.Κ. Κιάτου» της αριθ. 48/2011 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 154/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΟΜΟΦΩΝΑ-
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΟΜΟΦΩΝΑ- ΑΝΑΒΟΛΗ

Print Friendly, PDF & Email