Πρόσκληση της 24ης τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αριθμ. Πρωτ.: 26242
Κιάτο 16 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς τ Δημοτικ.. Σύμβουλο κ.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:
Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.- Εγκριση πρακτικών διαγωνισμού για το έργο «Ανακαίνιση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Δ. Κ. Κιάτου».

2.- Εγκριση πρακτικών διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού σχολείου Τ. Κ. Λαλιωτίου».

3.-Απόδοση λογαριασμού Εντάλματος Προπληρωμής από τον δημοτικό υπάλληλο Τσήρο Νικόλαο για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου.

4.-Απόδοση λογαριασμού Εντάλματος Προπληρωμής από τη δημοτική υπάλληλο Κελλάρη Γεωργία για την πληρωμή γραμματοσήμων αλληλογραφίας του Δήμου.

5.- Εγκριση δαπάνης αμοιβής της Δικηγόρου Κατσαβού Αντιγόνης για δικαστικές ενέργειές της στην υπόθεση Βαρβιτσιώτη Αικατερίνης και διάθεση πίστωσης.

6.- Εγκριση δαπάνης αμοιβής της Δικηγόρου Κατσαβού Αντιγόνης για δικαστικές ενέργειές της στην υπόθεση Κοζιάνη Φωτεινής και διάθεση πίστωσης.

7.- Εγκριση δαπάνης αμοιβής της Δικηγόρου Λένη Σουζάνας για δικαστικές ενέργειές της και διάθεση πίστωσης.

8.- Εγκριση δαπάνης αμοιβής του Δικηγόρου Ζαχαριά Αριστείδη για δικαστικές ενέργειές του και διάθεση πίστωσης.

9.- Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για αντιμετώπιση δαπανών.

Print Friendly, PDF & Email