Πρόσκληση 17ηςΤακτικής Συνεδρίασης ΔΣ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 13141 Κιάτο 07 – 06 – 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την 13- 06 – 2013 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 20:00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:
Ο Πρόεδρος

Λεονάρδος Αναστάσιος

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση εκπόνησης των μελετών με τίτλο :
α) Σύνταξη φακέλου Περιβαλλοντικού Προέλεγχου για Έγκριση Τοπικού ρυμοτομικού για την Ανέγερση κλειστού Γυμναστηρίου και Κατασκευή Αθλητικών εγκαταστάσεων στη Θέση «Βάλτος» Δ.Κ. Κιάτου .

β) Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας για Έγκριση Τοπικού ρυμοτομικού για την Ανέγερση κλειστού Γυμναστηρίου και Κατασκευή Αθλητικών εγκαταστάσεων στη Θέση «Βάλτος» Δ.Κ. Κιάτου .

2. Υποβολή πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013», με τίτλο «Ανάπλαση Κοινοχρήστου χώρου στη Δ.Κ. Κιάτου, που περικλείεται από τις οδούς Ποσειδώνος, Κολοκοτρώνη, Μιαούλη και Πετμεζά του Δήμου Σικυωνίων».

3. Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος ανάπτυξη», με άξονα προτεραιότητας 4 «Προστασία εδαφικών συστημάτων & διαχείριση στερεών αποβλήτων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ταμείο συνοχής και με Κωδικό θεματικής προτεραιότητας: 44 Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων.

4. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 77.800,00€ από πιστώσεις των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΣΑΤΑ 2013) «Για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας» και τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.

5. Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Καθαρισμός Δασικών δρόμων» ( άρθρο 61του Ν.3979/2011).

6. Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Καθαρισμός περιαστικών δασών και αλσυλλίων» ( άρθρο 61του Ν.3979/2011).

7. Αναγκαιότητα πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για πυρασφάλεια .

8. Αναγκαιότητα προμήθειας εξοπλισμού πυρασφάλειας .

9. Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο : «Καθαρισμός χώρων Νεκροταφείων Δήμου Σικυωνίων» ( άρθρο 61του Ν.3979/2011).

10. Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο : «Καθαρισμός οδών , αγροτικών τάφρων και χανδάκων από φερτές ύλες Δ.Ε. Σικυωνίων» (άρθρο 61του Ν.3979/2011).

11. Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων αγροτικών δρόμων Δ. Ε. Σικυωνίων (χωματουργικές εργασίες εκσκαφών εδάφους και χαλικοστρώσεων αγροτικών δρόμων)». (άρθρο 61του Ν.3979/2011)

12. Απ’ ευθείας αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Κούτουλα στην Τοπική Κοινοτητα Αρχαίας Σικυώνας .

13. Αναγκαιότητα για την Απ’ ευθείας αγορά ακινήτου στην Τοπική Κοινοτητα Φενεού .

14. Έγκριση πρακτικού εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας Κελάμη Σωτηρίου κ.λ.π. στην Τ.Κ. Μοσιάς (παραπλεύρως του Κοινοτ. Καταστήματος) και τροποποίηση προϋπολογισμού .

15. Έγκριση πρακτικού εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας Κελάμη Σωτηρίου κ.λ.π. στην Τ.Κ. Μοσιάς (παραπλεύρως του Δημοτικού Σχολείου) και τροποποίηση προϋπολογισμού .

16. Αποτύπωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Σικυωνίων και τροποποίηση προυπολογισμού .

17. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013.

18. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Γεωργίου Λιάκη περί ειδικής αμοιβής σε υπόθεση προσβολής προστίμου επιβληθέντος από το ΥΠΕΚΑ για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ.

19. Έγκριση χορήγησης αδειών Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου τύπου Β’

20. Έγκριση χορήγησης αδειών Υπαίθριου Στάσιμου εμπορίου

21. Έγκριση της αριθ. 60/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. –Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων με θέμα : «Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Σικυωνίων » .

22. Έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, μετά την αριθ. 5/2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων .

23. Υποβολή πρότασης υλοποίησης Προγραμμάτων Άθλησης για όλους περιόδου 2013-2014.

24. Ανάκληση της αριθ. 142/2013 απόφασης Δ.Σ. με θέμα : «Ορισμός ενός τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου για το Α/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων, έτους 2013», και ορισμός νέων εκπροσώπων .

25. Ανάκληση της αριθ. 143/2013 απόφασης Δ.Σ. με θέμα : «Ορισμός ενός τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου για το Β/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων, έτους 2013», και ορισμός νέων εκπροσώπων .

26. Έγκριση της αριθ. 31/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. –Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα : «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 » .

27. Έγκριση της αριθ. 2/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.
περί, «Καθορισμού Αποζημίωσης της Προέδρου της Επιχείρησης».

28. Μετάθεση χρόνου παράδοσης απορριμματοφόρου από την Α. Καούσης Α.Ε.

29. Ανάκληση της αριθ. 73/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί :
«Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων (λογισμικό και αντλίες)», 24/2012 μελέτης της Τ.Υ.»

30. Μετάθεση προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων (λογισμικό και αντλίες)».

31. Ανάκληση της αριθ.424/2012 με θέμα : «Αναγκαιότητα μίσθωσης χώρου στην Δ.Κ. Κιάτου προκειμένου αυτός να αξιοποιηθεί ως Κοινόχρηστος χώρος».

32. Αναγκαιότητα μίσθωσης χώρου στην Δ.Κ. Κιάτου προκειμένου αυτός να αξιοποιηθεί ως
χώρος στάθμευσης .

33. Ανάκληση της αριθ. 523/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : Απευθείας μίσθωση χώρου στη Δ.Κ. Κιάτου πλησίον της οδού Παπαβασιλείου και των παλαιών σιδ. γραμμών προκειμένου να αξιοποιηθεί ως Κοινόχρηστος χώρος .
34. Ανάκληση της αριθ. 421/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα Αναγκαιότητα μίσθωσης χώρου προκειμένου αυτός να αξιοποιηθεί ως ποδηλατόδρομος – πεζόδρομος .

35. Ανάκληση της αριθ. 524/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα Απευθείας μίσθωση χώρου στη Δ.Κ. Κιάτου προκειμένου να αξιοποιηθεί ω ως ποδηλατόδρομος – πεζόδρομος .

36. Ανάκληση της 422/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Αναγκαιότητα μίσθωσης χώρου στην Δ.Κ. Κιάτου προκειμένου αυτός να αξιοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης .

37. Αναγκαιότητα μίσθωσης χώρου στην Δ.Κ. Κιάτου προκειμένου αυτός να αξιοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης .

38. Ανάκληση της αριθ. 525/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Απευθείας μίσθωση χώρου στη Δ.Κ. Κιάτου προκειμένου να αξιοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και ως παιδότοπος».

39. Αναγκαιότητα μίσθωσης χώρου για την λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Κιάτου.

40. Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης μετά από αίτηση της κ. Χασούρου Παναγιώτας .

41. Έγκριση της αριθ. 2/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ. Κ. Κλημεντίου με θέμα: «Παραχώρηση Δημοτικού Σχολείου Κλημεντίου».

42. Έγκριση της αριθ. 2/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Μικ. Βάλτου με θέμα : Ορισμός υδρονομέα για την αρδευτική περίοδο 2013.

43. Αναγκαιότητα της προμήθειας βιβλίων με τίτλο «ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ».

44. Άνοιγμα λογαριασμού προθεσμιακής κατάθεσης σε τράπεζα .

45. Χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στον κ. Μαμάση Βασίλειο.

46. Απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Αριστοτέλους 47 στο Κιάτο μπροστά από το
Κέντρο Ξένων Γλωσσών, ιδιοκτησίας Κλωνή Δήμητρας .

47. Αποδοχή παραίτησης του κ. Σπηλιώτη Δημητρίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Παιδικής Κατασκήνωσης Κλημεντίου και ορισμό νέου μέλους .

48. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον κ. Παπαδόπουλο Κων/νο

49. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στην κ. Τριανταφύλλου Ευσταθία .

50. Διαγραφεί οφειλών από καταλόγους τελών Άρδευσης, Νεκροταφείου και Τ.Α.Π.
της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων .

51. Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του κ. Καϊτατζη Λάμπρου .

52. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Επισκευή – συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κεφαλαρίου » της αριθ. 25/2012 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων.

53. Τροποποίηση της αριθ.66/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Φενεού .

54. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις Δημοσίων χώρων οικισμών» του πρώην Δήμου Στυμφαλίας .

55. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Στυμφαλίας» αριθ 42/2010 .
του πρώην Δήμου Στυμφαλίας .

Print Friendly, PDF & Email