Πρόσκληση 15ηςΤακτικής Συνεδρίασης ΔΣ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 10164 Κιάτο 9 – 05 – 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την 15 – 05 – 2013 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:
Ο Πρόεδρος

Λεονάρδος Αναστάσιος

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο για τις ανάγκες του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για το μήνα Μάιο του 2013.

2. Καθορισμός εργασίας των υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας για το έτος 2013.

3. Έγκριση ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2013.

4. Αποδοχή ποσών 18.156,00€ και 1.846,00€ για κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού «ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», Τροποποίηση προϋπολογισμού και αποχαρακτηρισμός χρηματοδότησης για την κάλυψη άλλων λειτουργικών αναγκών του Δήμου .

5. Αποδοχή Προέγκρισης Δημοπράτησης της πράξης με τίτλο: Αγροτική οδοποιία (Τμήμα Α’ & Τμήμα Β’) Ε.Ο. Μοσιάς – Ματίου – Αμυγδαλέα –
Παναγιά (Α’ Ειδ. Προϋπολογισμός 2011)» Δήμου Σικυωνίων Μέτρο 321
του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»
(Π.Α.Α. 2007-2013) και τροποποίησης προϋπολογισμού.

6. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του κέντρου και της παραλιακής ζώνης της πόλεως του Κιάτου, Δήμου Σικυωνίων» .

7. Υποβολή πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο της πρόσκλησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτ. Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013» με τίτλο: «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως, από την οδό Μαυρούλια έως την 25η Μαρτίου και των καθέτων αυτής, από την οδό Καλογεροπούλου έως την Κλεισθένους.

8. Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. ΜΕΣΙΝΟΥ (Κ.Α.Π Επενδυτικών
Δαπανών 2013).

9. Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ (Κ.Α.Π Επενδυτικών
Δαπανών 2013).

10. Αναγκαιότητα προμηθειών για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων.

11. Συμμετοχή Δημοτικών Συμβούλων στο συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. που θα πραγματοποιηθεί στης 30-31 Μαΐου στα Ιωάννινα.

12. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2013.

13. Τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013.

14. Προστασία – Αναβάθμιση της Ιστορικής Αρχαιολογικής περιοχής της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας και αναγνωρίσει ως μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομίας της Ουνέσκο.

15. Έγκριση της αριθ. 1/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Κλημεντίου με θέμα : «Εκμίσθωση Βοσκοτόπων».

16. Έγκριση της αριθ. 2/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Μποζικών με θέμα : «Πρόταση για μίσθωση Λιβαδιού στη Θέση «Βάγκαλι» της Τ.Κ. Μποζικών για το έτος 2013».

17. Έγκριση της αριθ. 1/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Καισαρίου της Δημ. Ενότητας Στυμφαλίας με θέμα: Οργάνωση άρδευσης των καλλιεργειών αναδασμού για έτος 2013 και της περιοχής
«Καραχότζα».

18. Έγκριση της αριθ. 1/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Ψαρίου της Δημ. Ενότητας Στυμφαλίας με θέμα : Ορισμός υδρονομέα για την αρδευτική περίοδο 2013.

19. Έγκριση της αριθ. 17/2013 απόφασης Συμβουλίου της Δ.Κ. Κιάτου, περί Καθορισμού και οριοθέτησης των θέσεων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και τροποποίηση της αριθ. 41/2012 απόφασή τους ως προς τις παρ. 1&2 .

20. Χορήγηση παροχής ύδρευσης στο ακίνητο ιδιοκτησίας Μητσόπουλου Ηρακλή που βρίσκεται στην τοποθεσία «Παλαιόκαστρο» επί της Ε.Ο. Φενεού – Δερβενίου της τ.κ. Στενού της Δ.Ε Φενεού .

21. Διαγραφή χρεών από καταλόγους διαφόρων τελών λόγω παρέλευσης πενταετίας .

22. Διαγραφή χρεών από καταλόγους διαφόρων τελών Δ.Ε. Σικυωνίων, Δ.Ε. Φενεού και Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων .

23. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

24. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Στυμφαλίας» της αριθ. 28/2012 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων.

25. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Δημοτική Οδοποιία Δ.Κ. Κιάτου» της αριθ. 08/2012 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων.

26. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Επισκευή – συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Κλημεντίου» της αριθ. 17/2012 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων.

Print Friendly, PDF & Email