Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 23016 Κιάτο 7- 11 – 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τ Α Κ Τ Ι Κ H συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την 11- 11 – 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 6.30 μ. μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:
Ο Πρόεδρος

Λεονάρδος Αναστάσιος

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Εγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων.

2. Έγκριση και παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Συνολική Θεώρηση Αισθητικής και Λειτουργικής Αναβάθμισης και Ανάδειξης του Ορεινού Οικισμού Φενεού, Τ.Κ. Φενεού Δήμου Σικυωνίων» μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων.

3. Υποβολή πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο της επιστολής ενημέρωσης δικαιούχων για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης πράξης από το «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4. Εγκριση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2011 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων, «Η Μηκώνη».

5. Εγκριση Διετούς Προγράμματος χρηματοδότησης 2011 – 2012 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Σικυωνίων (Κο.Δ.Ε.Δη.Σ).

6. Εγκριση Προϋπολογισμού οικον. Έτους 2011 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Σικυωνίων (Κο.Δ.Ε.Δη.Σ).

7. Εγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Σικυωνίων (Κο.Δ.Ε.Δη.Σ).

8. Εγκριση Κανονισμού Προσωπικού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Σικυωνίων (Κο.ΔΕ.Δη.Σ).

9. Εγκριση Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Σικυωνίων (Κο.Δ.Ε.Δη.Σ).

10. Λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά οικοπέδου για κατασκευή κτιρίου στέγασης Δημοτ. Σχολείου Μουλκίου – Αρχαίας Σικυώνας.

11. Σύσταση Επιτροπής διαχείρισης και ανάπτυξης ασυρμάτου ευρυζωνικού δικτύου.

12. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2011 για κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

13. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικον. Έτους 2011.

14. Τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχν. Προγράμματος οικον. Ετους 2011.

15. Επικαιροποίηση της αριθ. 280/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Μείωση δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι 50% ή απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες και πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία.

16. Ψήφιση πίστωσης στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία (Παράρτημα Ορεινής Κορινθίας) με θέμα: α) Το Κάπνισμα και οι επιπτώσεις του στην Υγεία», που θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο 10ήμερο του Νοεμβρίου 2011 στο Γυμνάσιο Γκούρας και β) Πρώϊμος Καρκίνος Μαστού – από τη Διάγνωση στη Θεραπεία», που θα πραγματοποιηθεί το πρώτο 15ήμερο του Δεκεμβρίου 2011 στη Γκούρα.

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του κ. Ηρακλή Θάνου μετά και την αριθ. 35/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας ζωής.

18. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών.

19. Λήψη απόφασης για την εκκαθάριση των Αρχείων του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου μας.

20. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μιας παραδοσιακής φορεσιάς και φωτογραφικού υλικού στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων.

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διάθεση υπαλλήλου του Δήμου μας.

22. Συμμετοχή στις δαπάνες Δ.Ε.Η. για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ. Κιάτου.

23. Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 378/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αριθ. 3165/26.6.2009 εγγράφου της Νομαρχιακής Αυτ/σης Ν. Κορινθίας με θέμα: Καθορισμός αριθμού αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων για τους πολεμιστές Κύπρου, άτομα με αναπηρία και πολυτέκνους».

24. Οικονομική ενίσχυση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων.

25. Λήψη απόφασης επί της από 12.10.2011 αιτήσεως του Γ.Π.Σ. ΠΕΛΟΨ ΚΙΑΤΟΥ –
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ σχετικά με την παραχώρηση χώρου για στέγαση των Γραφείων του.

26. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικον. Έτους 2011 για πληρωμή οφειλών πρώην Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΠΗ.

27. Αποδοχή παραίτησης του κ. Γεωργόπουλου Γιάννη από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.

28. Εγκριση 1ου Ανακ. Πίνακα του Εργου: «Επισκευή και συντήρηση Δημοτ. Σχολείου Ψαρίου (αριθ. Μελ. 11/2010 Τεχν. Υπηρεσίας πρώην Δήμου Στυμφαλίας.

29. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών και έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Τ.Δ. Κεφαλαρίου» της αριθ. 15/2008 μελέτης της Τ.Υ. πρώην Δήμου Στυμφαλίας.

30. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης οικ. Καρτέρι Τ.Δ. Καστανιάς» της αριθ. 41/2010 μελέτης της Τ.Υ. πρώην Δήμου Στυμφαλίας.

31. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: « Ύδρευση» της αριθ. 7/2009 μελέτης της Τ.Υ. πρώην Δήμου Στυμφαλίας.

32. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Δημοτική οδοποιία Τ.Δ.» της αριθ. 42/2010 της Τ.Υ. πρώην Δήμου Στυμφαλίας.

33. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών και έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση Αποχετευτικού Δικτύου (ΟΜΒΡΙΩΝ) Τ.Δ. εκτός Λαύκας και Ψαρίου» της αριθ. 48/2010 της Τ.Υ. πρώην Δήμου Στυμφαλίας.

34. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση πλατείας οικισμού Καρτερίου Τ.Δ. Καστανιάς» της αριθ. 53/2010 της Τ.Υ. πρώην Δήμου Στυμφαλίας.

35. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Στυμφαλίας» της αριθ. 30/2010 της Τ.Υ. πρώην Δήμου Στυμφαλίας.

36. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου – Σφαγεία».

37. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 19005/19-9-2011 αιτήσεως της κ. Πάνου Ευαγγελίας περί τοποθέτησης απαγορευτικών εμποδίων έμπροσθεν του καταστήματός της
( Ψητοπωλείο ) στην οδό Λυκούργου στο Κιάτο.

38. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 18138/7-9-2011 αιτήσεως της κ. Γκανά Αλεξάνδρας περί τοποθέτησης απαγορευτικών εμποδίων έμπροσθεν του καταστήματός της (φροντιστήριο) στην οδό Αριστοτέλους 37 στο Κιάτο.

39. Παραχώρηση χώρου στάθμευσης μπροστά από την ιδιοκτησία του κ. Ιωάννη Τσήρου επί της οδού Περιάνδρου 49 στο Κιάτο.

40. Συζήτηση και λήψη απόφασης για κοπή των κυπαρισσιών στο χώρο του Κοιμητηρίου της Τ.Κ. Πασίου. (Εξ αναβολής).

Print Friendly, PDF & Email