Πρόσκληση Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αριθ.Πρωτ. 3763/18-3-2022              

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

 

Καλείστε  σε  Τ α κ τ ι κ ή  Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, η οποία,  θα διεξαχθεί την 22η Μαρτίου  2022 ημέρα Τρίτη ώρα  19:30 μ. μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά αριθ. 2 στο Κιάτο) σύμφωνα με τις διατάξεις:

Του  Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018, τον Ν.4635/2019, του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης Covid-19 ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020, τις  εγκυκλίους 40/2020 Α.Π.20930/31-3-2020 και 426/2020 Α.Π.77233/13-11-2020, του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η εν λόγω  Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί: 

α) με φυσική παρουσία και

β) με τηλεδιάσκεψη ταυτόχρονα,  σύμφωνα με την εγκύκλιο 643 /69472/24-9-2021 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021-ΦΕΚ 4441/Β/25-9-2021, για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

 

α/α Θ Ε Μ Α      Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1 Προβολή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Διάσωσης – Αναβάθμισης Ανατολικής Εισόδου Κιάτου  Δήμου Σικυωνίων»
2 Λήψη απόφασης περί Ονοματοδοσίας  δρόμων – οδών που βρίσκονται στην Κοινότητα  Κάτω Διμηνιού, μετά από το 1/2021 Πρακτικό της Επιτροπής ονομασίας και μετονομασίας Ν. Κορινθίας.
3 Έγκριση του αριθ. 1/2022 Πρακτικού της Επιτροπής Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτων του Δήμου Σικυωνίων για ακίνητο ιδιοκτησίας Σμαράγδας Μηλιώτη  ευρισκόμενο στην Κοινότητα Μικ. Βάλτου .
4 Έγκριση του αριθ. 2/2022 Πρακτικού της Επιτροπής Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτων του Δήμου Σικυωνίων για  ακίνητο ιδιοκτησίας Χριστίνας Ζάρκου ευρισκόμενο στην Κοινότητα Μποζικών .
5 Εκμίσθωση δημοτικού  αγροτεμαχίου  της Κοινότητας Καλιάνων,  σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 2743/1-3-2022 έγγραφο του Πρόεδρου της  ε λόγω  Κοινότητας .
6 Επί της αριθ. 4/2022 απόφαση του Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου»
7 Αναγκαιότητα αγοράς ακινήτου για την δημιουργία  χώρου στάθμευσης στην Κοινότητα Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού  ( απόφ. 4/2022)
8 Αναγκαιότητα αγοράς ακινήτου για την δημιουργία υποδομών άρδευσης στην Κοινότητα Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού  ( απόφ. 5/2022)
9 Αναγκαιότητα αγοράς ακινήτου για την δημιουργία Κοινόχρηστου χώρου – επέκταση πλατείας στην Κοινότητα Μουλκίου ( απόφ. 6/2022)
10 Αναγκαιότητα αγοράς ακινήτου για την δημιουργία χώρου στάθμευσης στην Κοινότητα Πασίου   (απόφ. 1/2022)
11 Επί της αριθ. 7/2022 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου με θέμα: «Έκφραση ευαρέσκειας».
12 Επί αιτήματος του Αθλητικού Ομίλου Κιάτου «ΑΡΑΤΟΣ 1893» περί παραχώρησης ή μη του κλειστού Γυμναστηρίου  στο 1ο Γυμνάσιο Κιάτου
13 Επί αιτήματος του «Σώματος Ελλήνων Προσκόπων» περί παραχώρησης ή  μη των αιθουσών του Γυμνασίου Γκούρας .
14 Επί αιτήματος χορήγησης πώλησης (εμπορίας) πόσιμου νερού από βυτιοφόρα οχήματα σε Κοινότητες του Δήμου μας για το έτος 2022.

 

Print Friendly, PDF & Email