Πρόσκληση Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. Πρωτ. 2602/25-2-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

Καλείστε σε Τ α κ τ ι κ ή Μ ε ι κ τ ή (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, η οποία, θα διεξαχθεί την 1η Μαρτίου 2022 ημέρα Τρίτη ώρα 19:30 μ. μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά αριθ. 2 στο Κιάτο) σύμφωνα με τις διατάξεις:

Του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018, τον Ν.4635/2019, του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης Covid-19 ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020, τις εγκυκλίους 40/2020 Α.Π.20930/31-3-2020 και 426/2020 Α.Π.77233/13-11-2020, του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η εν λόγω Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί:

α) με φυσική παρουσία και

β) με τηλεδιάσκεψη ταυτόχρονα, σύμφωνα με την εγκύκλιο 643 /69472/24-9-2021 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021-ΦΕΚ 4441/Β/25-9-2021, για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

α/α

Θ Ε Μ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ

Συζήτηση για την Προστασία της «Λίμνης Στυμφαλίας» .

Υποβολή προτάσεων του Δήμου Σικυωνίων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Νεολαίας στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού έτους Νεολαίας 2022».

Έγκριση «Τροποποίησης Τεχνικού προγράμματος 2022» (αριθ. 1/2022 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Σικυωνίων ).

Έγκριση «Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2022»(αριθ. 56/2022 απόφαση Οικονομική Επιτροπής Δήμου Σικυωνίων).

Χορήγηση άδειας εμπορίας πόσιμων ιαματικών ή μη ιαματικών υδάτων στην εταιρεία «ΖΗΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. «

Επί αιτήματος άδειας τοποθέτησης απαγορευτικών σημάτων εισόδου – εξόδου οχήματος στην οδό Κλεοβούλου αριθ. 7 στη Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου .

Print Friendly, PDF & Email