Πρόσκληση Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Αριθ. Πρωτ. 1841/11-2-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

 

Καλείστε  σε  Τ α κ τ ι κ ή  Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, η οποία,  θα διεξαχθεί την 15η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη  ώρα  19:30 μ. μ. σύμφωνα με τις διατάξεις:

Του  Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018, τον Ν.4635/2019, του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης Covid-19 ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020, τις  εγκυκλίους 40/2020 Α.Π.20930/31-3-2020 και 426/2020 Α.Π.77233/13-11-2020, του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η εν λόγω  Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί:

α) με φυσική παρουσία και

β) με τηλεδιάσκεψη ταυτόχρονα,  σύμφωνα με την εγκύκλιο 643 /69472/24-9-2021 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021-ΦΕΚ 4441/Β/25-9-2021, για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

 

α/α

Θ Ε Μ Α      Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1.     Επικαιροποίηση του  Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων .
2.     Έγκριση μη απαίτησης απαλλοτριώσεων για τις ανάγκες κατασκευής έργων του  Δήμου Σικυωνίων.
3.     Έγκριση Ο.Π.Δ. οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνιών.
4.     Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2022 των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων (Α’ Κατανομή).
5.     Έγκριση,  Έκθεσης πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Α΄ εξαμήνου έτους 2021.
6.     Έγκριση,  Έκθεσης πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Β΄ εξαμήνου έτους 2021..
7.     Καθορισμός Κωδικών Δεκτικών Προπληρωμής για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων.
8.     Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Σικυωνίων για τη συγκρότηση πρωτοβάθμιων & δευτεροβάθμιων συμβουλίων επιθεώρησης θεάτρων – Κινηματογράφων, για τα έτη 2022-2023.
9.     Ορισμός µελών για τις Επιτροπές Δημοπρασιών και Εκτίμησης μίσθωσης, εκμίσθωσης, αγοράς & εκποίησης ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου και  Καταστροφής αντικειμένων άνευ αξία έτους 2022.
10.              Αναγκαιότητα εξεύρεσης κατάλληλου χώρου για την δημιουργία αμαξοστασίου & εγκαταστάσεων στέγασης των υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων
11.              Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Σικυωνίων, λόγω λήξης της Θητείας της.
12.              Εκμίσθωση ακινήτου Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κοινωφελούς Ιδρύματος «Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου  Α. Μαυρούλια»  με φορέα διαχείρισης το Δήμο Σικυωνίων.
13.              Έγκριση  άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.
14.              Επί αιτήματος του εκπαιδευτηρίου Κορίνθου «Αριστοτέλειο» περί, «Χορήγησης αδείας  βιντεοσκόπησης εκπαιδευτικής δράσης,  της  περιοχής λίμνης Δόξας,  Ιεράς Μονής Αγ. Γεωργίου καθώς και Ιερού  Ναού ό Αγ. Φανουρίου, της Δημοτικής Ενότητας Φενεου .
15.              Επί αιτημάτων του Λυκείου Ελληνίδων Παραρτήματος Κιάτου περί, Παραχώρησης της αίθουσας Θεάτρου του Δήμου Σικυωνύων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.
16.              Επί αιτήματος Στέγασης του Συλλόγου «Το Ουράνιο Τόξο» .

 

Print Friendly, PDF & Email