Πρόσκληση Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. πρωτ. 16832/29-11-2021

Π ΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

γ] κ. κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

Καλείστε σε Τ α κ τ ι κ ή Μ ε ι κ τ ή (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, η οποία, θα διεξαχθεί την 3η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή ώρα 19:30 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις:

Του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018, τον Ν.4635/2019, του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης Covid-19 ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020, τις εγκυκλίους 40/2020 Α.Π.20930/31-3-2020 και 426/2020 Α.Π.77233/13-11-2020, του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η εν λόγω Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί:

α) με φυσική παρουσία και

β) με τηλεδιάσκεψη ταυτόχρονα, σύμφωνα με την εγκύκλιο 643 /69472/24-9-2021 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021-ΦΕΚ 4441/Β/25-9-2021, για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

α/α

Θ Ε Μ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ

Έγκριση της αριθ. 13/2021 μελέτης με τίτλο : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

Έγκριση της αριθ. 14/2021 μελέτης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΚΟΥΡΑΣ – ΦΕΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

Έγκριση της αριθ. 17/2021 μελέτης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

Έγκριση της αριθ. 18/2021 μελέτης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ – ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

Έγκριση της αριθ. 20/2021 μελέτης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

Έγκριση της αριθ. 21/2021 μελέτης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΆΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

Έγκριση της αριθ. 22/2021 μελέτης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

Έγκριση της αριθ. 23/2021 μελέτης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΥΚΑΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

Έγκριση της αριθ. 24/2021 μελέτης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

Έγκριση της αριθ. 25/2021 μελέτης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΟΝΟΥΣΑΣ , ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΠΟΖΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

Έγκριση της αριθ. 26/2021 μελέτης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΟΣΙΑΣ – ΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2021 των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων (Δ’ Κατανομή)».

Έγκριση της αριθ. 366/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 Δήμου Σικυωνίων».

Κατανομή της συμπληρωματικής έτους 2021 των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων ».

Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ ».

Επί αιτήματος του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα: «Παραχώρηση χρήσης ακινήτου (κατάστημα) ιδιοκτησίας Δήμου Σικυωνίων επί της οδού Μαυρούλια Πλατεία Ελευθερίας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για της Χριστουγεννιάτικες από 10-12-2021 έως 2-1-2022

Επί αιτήματος του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα: «Παραχώρηση χρήσης χώρου της πλατείας Ελευθερίας για την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων σε συνδιοργάνωση με τον Εμπορικό Σύλλογο».

Επί αιτήματος της Ν.Ε. Κορινθίας «Κίνημα Αλλαγής» με θέμα: Παραχώρηση χρήσης της αίθουσας Δημοτικού Θεάτρου του Δήμου Σικυωνίων, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την διενέργεια εσωκομματικών εκλογών».

Επί του με αριθ. πρωτ. 116/2021 εγγράφου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης με θέμα : «Διάθεση υπαλλήλων για συγκρότηση επιτροπών έτους 2022».

Επί του με αριθ. πρωτ. 251/2021 εγγράφου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης με θέμα : «Διάθεση υπαλλήλων για συγκρότηση επιτροπών έτους 2022».

Έγκριση της αριθ. 344/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 Δήμου Σικυωνίων».

Έγκριση της αριθ. 365/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού 2021 Δήμου Σικυωνίων».

Print Friendly, PDF & Email