Πρόσκληση Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Κιάτο  30/07/2021

Αριθ.  Πρωτ.:9005

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

γ] κ. κ. Προέδρους  Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

 

Καλείστε  σε  Τ α κ τ ι κ ή  με  Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η   Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, η οποία,  θα διεξαχθεί την 4η Αυγούστου 2021 ημέρα Τετάρτη και  ώρα 20:30 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης Covid-19 ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020, τις  εγκυκλίους 40/2020 Α.Π.20930/31-3-2020 και 426/2020 Α.Π.77233/13-11-2020, του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 για την λήψη  απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

 

α/α

Θ Ε Μ Α Τ Α     Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1.        Ορισμός Ορκωτού Λογιστή για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021 του Ν.Π.Ι.Δ. «Κο.Δ.Ε.ΔΗ.Σ».
2.        Επί του από 29-6-2021 αιτήματος του κ. Ζαχαριά Χρήστου περί παραχώρησης Κ. Χ. της πλατείας Πλουμιστού στην Κοινότητα Σικυώνος-Κιάτου  για τοποθέτηση μηχανισμού ψησίματος  κρεάτων την 5η ,6η 14η και 15η Αυγούστου 2021.
3.        Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ.ΦΕΝΕΟΥ»
4.        Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΡΣΟΥ».
5.        Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ) ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ» της αριθ. 2/2016  μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου.
6.        Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,  της αριθ. 22/2014  μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου.
7.        Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: « Αγροτική Οδοποιία (Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση Αγροτικών Δρόμων στα Τ.Δ. Κλημεντίου Σουλίου Κρυονερίου Διμηνιού και Σικυώνος του Δ. Σικυωνίων – Β’ Ε.Π.)»
8.        Τροποποίηση  Προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Σικυωνίων
9.        Τροποποίηση  Προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Σικυωνίων
10.    Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Σικυωνίων

 

Print Friendly, PDF & Email