Πρόσκληση Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Κιάτο  24/06/2021

Αριθ.  Πρωτ.: 6392

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

γ] κ.κ. Πρόεδροι Κοινοτήτων 

 

Καλείστε  σε  Τ α κ τ ι κ ή  με  Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η   Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, η οποία,  θα διεξαχθεί την 28η Ιουνίου  2021 ημέρα Δευτέρα ώρα

20:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης Covid-19 ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020, τις  εγκυκλίους 40/2020 Α.Π.20930/31-3-2020 και 426/2020 Α.Π.77233/13-11-2020, του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 (σε περίπτωση που αρθούν τα μέτρα αντιμετώπισης του Covid-19 η παρούσα συνεδρίαση  θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και θα ενημερωθείτε τηλεφωνικός)  

για την λήψη  απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

 

α/α

Θ Ε Μ Α      Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1.        Έγκριση της αριθ. 1/2021 απόφασης με θέμα: « Έγκριση Απολογισμού, της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ-ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ), οικ. έτους 2020».
2.        Έγκριση της αριθ. 2/2021 απόφασης της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ-ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ), με θέμα: «Σύνταξη Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021».
3.        Λήψη απόφασης επί του με αριθ. πρωτ. 35062/17-6-2021 εγγράφου του Ο.Α.Ε.Δ. με θέμα: «Απόδοση στον ΟΑΕΔ Καταστημάτων και Αιθουσών Συγκέντρωσης που βρίσκονται σε οικισμούς καταργηθέντος ΟΕΚ που παραχωρήθηκαν κατά χρήση σε χρονικό διάστημα προγενέστερο της καθολικής διαδοχής αυτού από τον ΟΑΕΔ (18.04.2013).
4.        Λήψη απόφασης επί του με αριθ. πρωτ. Φ.2/2015 /22-06-2021 εγγράφου της Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Κορινθίας με θέμα: «Υποβολή οριστικής πρότασης ίδρυσης Τμημάτων Ένταξης σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Π. Ε. Κορινθίας».
5.        Λήψη απόφασης περί Άδειας κατάληψης Κ.Χ. επί των οδών Α. Κοβατζή & Π. Παπαληγούρα Κοινότητας Κιάτου, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)», ΑΤΕΛΩΣ.
6.        Επί της αριθ. 6/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Μουλκίου περί ,  «Αγοράς ακινήτου για την  επέκταση της υπάρχουσας πλατείας».  
7.        Έγκριση της αριθ. 14/2021 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης με θέμα : «Παραχώρηση μίας προκάτ αίθουσας (μόνο για παροχή ρεύματος) και του προαύλιου χώρου   του  Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Μουλκίου για πρόβες παραδοσιακών χορών».
8.        Λήψη απόφασης περί Ονοματοδοσίας της ανωνύμου οδού που βρίσκεται στην Κοινότητα Μουλκίου σε  «Οδός Παλαιοχωρίου» μετά από το αριθ. 11/2020 πρακτικό της Επιτροπής ονομασίας και μετονομασίας Ν. Κορινθίας.
9.        Λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης Δημοτικού ακινήτου ευρισκόμενου στην Κοινότητα Καστανιάς .
10.    Λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης Δημοτικού ακινήτου ευρισκόμενου στην συμβολής των οδών Εθν. Αντίστασης αριθ. 20 και Μετ. Σωτήρος  στην Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου .
11.    Λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης Δημοτικού ακινήτου ευρισκόμενου στην συμβολής των οδών Κλεισθένους αριθ. 19 και Μετ. Σωτήρος,  στην Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου .
12.    Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:  «Αγροτική Οδοποιία από Επ. Ο. Μεσινού – Αρχαίας Φενεού έως Παναγία (τμήμα Γ’) και έως θέση ¨Λίμνη Αμπέλιᨻ.
13.    Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:  « ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 29ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
14.

 

Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
15. Έγκριση της αριθ. 27/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνιών με θέμα: «Υποχρεωτική Τροποποίηση Προϋπολογισμού – Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και Ο.Π.Δ. τρέχοντος έτους για τακτοποίηση ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ  Ι και ΙΙ καθώς και του χρηματικού υπολοίπου της 31-12-2020».
16. Έγκριση της αριθ. 153/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : Έγκριση 1ης Συμπληρω-ματικής Σύμβασης, 3ου ΑΠΕ & 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)  και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους.
17. Έγκριση της αριθ. 154/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : Αποδοχή Απόφασης Έγκρισης Δέσμευσης Προϋπολογισμού της πράξης  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» σε βάρος της ΣΑΕ 076  και την εγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα & τον π/υ έτους 2021 του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
18. Έγκριση της αριθ. 155/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : «Τροποποίηση  Προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Σικυωνίων».
19. Έγκριση της αριθ. 156/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : Έγκριση της 27/2021 απόφασης του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ περί «Υποχρεωτικής τροποποίησης π/υ-τεχνικού προγράμματος εκτελεστών έργων & ΟΠΔ  τρέχοντος έτους για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι & ΙΙ καθώς και του χρηματικού υπολοίπου της 31.12.2020».
20. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού 2021.

 

Print Friendly, PDF & Email