Πρόσκληση Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Κιάτο  3/06/2021

Αριθ.  Πρωτ.: 5537

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

γ] κ. κ. Προέδρους  Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

 

Καλείστε  σε  Τ α κ τ ι κ ή  με  Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η   Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, η οποία,  θα διεξαχθεί την 7η Ιουνίου  2021 ημέρα Δευτέρα ώρα

20:30 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης Covid-19 ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020, τις  εγκυκλίους 40/2020 Α.Π.20930/31-3-2020 και 426/2020 Α.Π.77233/13-11-2020, του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 για την λήψη  απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

 

α/α

Θ Ε Μ Α Τ Α     Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1.    Ανάκληση της αριθ. 26/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο    Ο.Τ. 59 του Ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου».
2.    «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο    Ο.Τ. 59 του Ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου».
3.    Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Καταλληλότητας και Εκτίμησης ακινήτων ιδιοκτησίας Γ. Ντούλα και Ε. Αναγνωστοπούλου στην Κοινότητα Κρυονερίου του Δήμου Σικυωνίων  .
4.    Επί του από 1-6-2021 αιτήματος του Δημοσιογράφου κ. Γ. Κουβαρά με θέμα: «Κινηματογράφηση της περιοχής «Λίμνη Δόξα» και Μονής Αγ. Γεωργίου»,  για την πλαισίωση αφιερώματος στον εναλλακτικό τουρισμό.
5.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟΑΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΤΡΥΠΑ» Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ»  της αριθ. 9/2015  μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου.
6.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟΑΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΔΕΛΑ» Τ.Κ. ΨΑΡΙΟΥ»  της αριθ. 10/2015  μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου.
7.    Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού 2021

 

Print Friendly, PDF & Email