Πρόσκληση Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

                    ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κιάτο  5/6/2020

          Αρ. πρωτ.:4418

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

γ] κ. κ. Προέδρους  Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

 

 

Καλείστε  σε  Τ α κ τ ι κ ή   ( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  και στην αίθουσα Δημοτικού θεάτρου (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την 10η Ιουνίου 2020 ημέρα  Τετάρτη και  ώρα 20:00 μ.μ  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020 ,  την υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020  και 40/2020 εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών και τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 για την λήψη  απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

α/α Θ Ε Μ Α Τ Α     Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1.                Αποδοχή της αριθ. 31866/22-5-2020 (ΑΔΑ: Ω97146ΜΤΛ6-7ΜΝ)  Απόφασης της Υπηρεσιακής Γραμματέαως Υπουργού Εσωτερικών περί Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Σικυωνίων»  στο πρόγραμμα   “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ” 
2.               Καθορισμός Ανταλλάγματος Παραχώρησης του Δικαιώματος Απλής χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας έτους 2020, στις περιπτώσεις που οι διαδικασίες παραχώρησης διενεργούνται από το Δήμο Σικυωνίων.
3.               Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (ΔΕΥΑΣ) και του Δήμου Σικυωνίων για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη Φακέλου &  Αναγνωριστική Γεωλογική Έκθεση για την έκδοση άδειας εκτέλεσης τεσσάρων υδροαρδευτικών γεωτρήσεων,  για την ενίσχυση της άρδευσης των κτηματικών  περιφερειών Κεφαλαρίου, Κυλλήνης , Καλιάνων , Κλημεντίου και της ύδρευσης της πεδινής ζώνης του Δήμου Σικυωνίων»,  – και ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 5 της εν λόγω σύμβασης .
4.               1η Τροποποίηση Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 1ης Παράτασης Εργασιών) του 2ου υποέργου «Προμήθεια Εξοπλισμού πολιτιστικού κέντρου σε δημοτικό κτίριο, στην Τ.Κ. Μοσιάς, Δήμου Σικυωνίων», της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου σε δημοτικό κτίριο, στην Τ.Κ. Μοσιάς, Δήμου Σικυωνίων», του Μέτρου 7 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» – ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ : 950272.
5.               Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 59 του Ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου
6.               Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων  Προορισμών για ΑΜΕΑ , στην Κοινότητα Κάτω Διμηνιού.
7.               Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών κλαδέματος ή κοπής ψηλών δένδρων για τις οποίες δεν επαρκούν οι δυνατότητες των υφιστάμενων ανυψωτικών μηχανημάτων του Δήμου
8.               Έγκριση της αριθ. 4/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Δημιουργία θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ έμπροσθεν των Τραπεζικών Καταστημάτων Πειραιώς και ΑLPHA BANK» . 
9.               Έγκριση της αριθ. 1/2020 απόφασης Συμβουλίου της Κοινότητας Κλημεντίου με θέμα: «Ανάκληση της 6/2019 απόφασης της  Κοινότητας Κλημεντίου και τροποποίηση της αριθ. 2/2017 απόφασης κατά το σκέλος της παραχώρησης του Κοινοτικού Καταστήματος»  .
10.           Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης κατόπιν Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής  Ο.Τ.Κ.Ζ. (Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής) σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004 (Α’ 81) .
11.           Συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων για την αγορά και έκδοση βιβλίων .
12.           Επί αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ «Το Ουράνιο Τόξο», περί παραχώρησης χρήσης αίθουσας  για τις ανάγκες του Συλλόγου.
13.           Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Επισκευή Συντήρηση Σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων».
14.           Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Επισκευή Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων».
15.           Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμού Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κιάτου».
16.           Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών αι βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων».
17.           Έγκριση της αριθ. 106/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έλεγχο Εισηγητικής Έκθεσης Α΄ Τριμήνου εκτέλεσης προϋπολογισμού 2020 Δήμου Σικυωνίων».
18.           Έγκριση της αριθ. 115/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Υποχρεωτική Τροποποίηση Προϋπολογισμού – Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και Ο.Π.Δ. τρέχοντος έτους για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ  ΕΣΟΔΩΝ  Ι και  ΙΙ  καθώς και του χρηματικού Υπολοίπου της

31- 12-2019 .

 

Print Friendly, PDF & Email