Πρόσκληση Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κιάτο 1/4/2020

Αρ. πρωτ.:2727

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

γ] κ. κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

Καλείστε σε Τ α κ τ ι κ ή δ ι α π ε ρ ι φ ο ρ ά ς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και του άρθρου 43 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ Α΄ 75/30-3-2020 την Δευτέρα 6 Απριλίου 2020 και ώρα 19:30 μ.μ. για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

α/α

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ

Απαλλαγή των επιχειρήσεων με έδρα τον Δήμο Σικυωνίων, οι οποίες διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά την λειτουργία τους λόγω μέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοιου, από αναλογούντα τέλη: α) Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων και β) Καθαριότητας και Φωτισμού , για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. (ΦΕΚ Α’ 68/20.03.2020).
Παράταση της αριθ. πρωτ. 9469/2019 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της εταιρείας «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS A.E.» με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σικυωνίων».
Επί της αριθ. 3/ 2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Μεγάλου Βάλτου με θέμα: «Λήψη απόφασης για αγορά Τμήματος οικοπέδου ιδιοκτησίας Γεωργίλη Ανδρέα .
Επί της αριθ. 2/ 2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Σουλίου με θέμα: «Παραχώρηση χώρου προς χρήση» .
Επί του με αριθ. πρωτ. 2385/11-3-2020 εγγράφου του Προέδρου της Κοινότητας Καλιάνων με θέμα : «Ανταλλαγή αγρού για τις ανάγκες εκτέλεσης έργου».
Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ Π. Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ –ΣΦΑΓΕΙΑ».
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ. ΦΕΝΕΟΥ ».
Έγκριση της αριθ.56/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής .
Έγκριση της αριθ.57/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ 2020 Δήμου Σικυωνίων, κατόπιν αποδοχής της με Α.Π.: 478/20.02.2020 Απόφασης Ένταξης της Πράξης: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», με Κωδικό ΟΠΣ 5044821 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» .
Έγκριση της αριθ.58/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ 2020 Δήμου Σικυωνίων, κατόπιν αποδοχής της με Α.Π.:4207/30.12.2019 Απόφασης Ένταξης της Πράξης [Έργου] με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0010871447, στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», Μέτρο 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω LEADER (ΤΑΠΤΟΚ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» – Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων» – Δράση 19.2.4: «Βασικές Υπηρεσίες & Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές» – Υποδράση 19.2.4.2: «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών».
Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος και Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020 .

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email