Πρόσκληση Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

                    ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κιάτο  24/12/2019

          Αρ. πρωτ.:15706

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

γ] κ. κ. Προέδρους  Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

 

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε  Τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων,  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την 30η Δεκεμβρίου   2019 ημέρα Δευτέρα  και  ώρα 19:30 μ.μ.  σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 για συζήτηση και λήψη   απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

α/α Θ Ε Μ Α Τ Α     Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1.     Αποδοχή της με Α.Π.: 91647/20.12.2019 (ΑΔΑ:6Ρ2846ΜΤΛ6-ΖΦΑ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, περί Ένταξης της Πράξης: «Κατασκευή Δημοτικού Σταδίου Σικυωνίων στη Δ.Κ. Κιάτου», στο Πρόγραμ-μα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II”.
2.     Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών για την χρηματοδότηση, «Προωθημένης Αναγνωριστικής – Σκοπιμότητας μελέτης,  για το έργο:  «Δρόμος  Κιάτου –  Νεμέας» .
3.     Επί αιτήματος του Τεχνικού Τμήματος Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου του Ο.Τ.Ε περί : «Άδειας διάνοιξης τάφρων επί οδοστρωμάτων ή πεζοδρομίων για την τοποθέτηση υπόγειων τηλεφωνικών δικτύων».
4.     Επί αιτήματος της κ. Σοφίας Μαγκαφά περί,  ονομασίας Δημοτικής οδού σύμφωνα με την αριθ. 362/2008 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
5.     Επί της αριθ. 47/2019 απόφασης Σχολικής επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Παραχώρηση αιθουσών διδασκαλίας για την στέγαση του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο 1ο Γυμνάσιο  Κιάτου»
6.     Έγκριση της αριθ. 51/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟ.Δ.Ε.Δ.Η.Σ» περί : «Αποζημίωσης του Προέδρου για το έτος 2019».
7.     Τροποποίηση της αριθ. 275/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, μετά τροποποίησης της Συστατικής Πράξης.
8.     Τροποποίηση της αριθ. 276/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων».
9.     Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την αριθ. 287/2019 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής .
10.                   Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την αριθ. 288/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
11.                   Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

 

Print Friendly, PDF & Email