Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΛΤΣ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο, 26 Αυγούστου 2013
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αρ. πρωτ. 612
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Προς τον /την κ. ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα την 30η Αυγούστου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ/7-6-2010), για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος

Σωτήριος Μενούνος

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί λειτουργίας υδατοδρομίου.
2. Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Ασφάλειας Λιμένα Κιάτου (ISPS)».
3. Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη διαχείρισης αποβλήτων (στερεών και υγρών)».
4. Ψήφιση πίστωσης για εργασίες καθαρισμού χώρων Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Κιάτου.
5. Ψήφιση πίστωσης για τη λογιστική υποστήριξη διπλογραφικού συστήματος έτους 2013.
6. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επισκευή-συντήρηση πεζοδρομίων Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Κιάτου».
7. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια πολυμηχανήματος.
8. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για χειρισμό υποθέσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων.
9. Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Κιάτου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην «Π. ΚΑΤΣΗΣ – Θ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.».
10. Περί υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων.
11. Λήψη απόφασης επί επιστολής της εταιρείας H.E.C.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΛΤΣ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο, 2 Αυγούστου 2013
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αρ. πρωτ. 546
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Προς τον /την κ. ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα την 7η Αυγούστου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ/7-6-2010), για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος

Σωτήριος Μενούνος

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί λειτουργίας υδατοδρομίου.
2. Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Ασφάλειας Λιμένα Κιάτου (ISPS)».
3. Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη διαχείρισης αποβλήτων (στερεών και υγρών)».
4. Ψήφιση πίστωσης για εργασίες καθαρισμού χώρων Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Κιάτου.
5. Ψήφιση πίστωσης για τη λογιστική υποστήριξη διπλογραφικού συστήματος έτους 2013.
6. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων.
7. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επισκευή-συντήρηση πεζοδρομίων Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Κιάτου».

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΛΤΣ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο, 18 Ιουλίου 2013
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αρ. πρωτ. 490
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Προς τον /την κ. ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα την 19η Ιουλίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ/7-6-2010), για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος

Σωτήριος Μενούνος

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου που συνδέεται με την κατασκευή έργου εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Κιάτου στην «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».
2. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου που συνδέεται με την κατασκευή έργου εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Κιάτου στην «ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».
3. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου που συνδέεται με την κατασκευή έργου εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Κιάτου στον κ Φαρμάκη Θρασύβουλο.
4. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου που συνδέεται με την κατασκευή έργου εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Κιάτου στην «ΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».
5. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου που συνδέεται με την κατασκευή έργου εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Κιάτου στον κ. Τσέκο Ανδρέα.
6. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου που συνδέεται με την κατασκευή έργου εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Κιάτου στην κα Σώκου Ισμήνη.
7. Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Κιάτου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον κ. Δουλαβέρα Σπυρίδωνα.
8. Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Κιάτου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον κ. Στέφα Γεώργιο.
9. Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Κιάτου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον κ. Φαρμάκη Θρασύβουλο.
10. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 και κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος.
11. Αίτηση της «ΑΦΟΙ ΜΑΛΛΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» περί παραχώρησης χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα.
12. Λήψη απόφασης επί αίτησης της Ομάδας Διάσωσης Κορινθίας.
13. Λήψη απόφασης για ελλιμενισμό σκαφών στο αλιευτικό καταφύγιο Κιάτου.

Η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως κατόπιν ματαίωσης της προγραμματισμένης συνεδρίασης της 17/7/2013 δυνάμει της αριθ. 267/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αναστολής λειτουργίας του Δήμου στις 15,16 και 17/7/2013 και της ύπαρξης προθεσμιών.

 

 
 

 

 

 

 


                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Κιάτο, 18 Ιουλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Αρ. πρωτ. 490

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

                                                                                

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Προς τον /την κ. ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα την 19η Ιουλίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ/7-6-2010), για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

 

Ο Πρόεδρος

 

Σωτήριος Μενούνος

 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.    Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου που συνδέεται με την κατασκευή έργου εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Κιάτου στην «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».

2.    Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου που συνδέεται με την κατασκευή έργου εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Κιάτου στην «ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».

3.    Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου που συνδέεται με την κατασκευή έργου εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Κιάτου στον κ Φαρμάκη Θρασύβουλο.

4.    Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου που συνδέεται με την κατασκευή έργου εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Κιάτου στην «ΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».

5.    Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου που συνδέεται με την κατασκευή έργου εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Κιάτου στον κ. Τσέκο Ανδρέα.

6.    Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου που συνδέεται με την κατασκευή έργου εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Κιάτου στην κα Σώκου Ισμήνη.

7.    Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Κιάτου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον κ. Δουλαβέρα Σπυρίδωνα.

8.    Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Κιάτου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον κ. Στέφα Γεώργιο.

9.    Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Κιάτου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον κ. Φαρμάκη Θρασύβουλο.

10. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 και κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος.

11. Αίτηση της «ΑΦΟΙ ΜΑΛΛΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» περί παραχώρησης χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα.

12. Λήψη απόφασης επί αίτησης της Ομάδας Διάσωσης Κορινθίας.

13. Λήψη απόφασης για ελλιμενισμό σκαφών στο αλιευτικό καταφύγιο Κιάτου.

 

Η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως κατόπιν ματαίωσης της προγραμματισμένης συνεδρίασης της 17/7/2013 δυνάμει της αριθ. 267/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αναστολής λειτουργίας του Δήμου στις 15,16 και 17/7/2013 και της ύπαρξης προθεσμιών.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΝΠΔΔ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο, 21 Ιουνίου 2013
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αρ. πρωτ. 438
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Προς τον /την κ. ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα την 26η Ιουνίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ/7-6-2010), για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος

Σωτήριος Μενούνος

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Καθορισμός θέσεων ελλιμενισμού σκαφών στο αλιευτικό καταφύγιο Κιάτου.
2. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 και κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013.
3. Άνοιγμα κοινού λογαριασμού Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων.
4. Λήψη απόφασης επί προσφορών Τραπεζών.
5. Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Κιάτου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην κα Κατσούλη Ευαγγελία.
6. Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Κιάτου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην κα Παρρά Παναγιώτα.
7. Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Κιάτου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον κ. Δουδούμη Βασίλειο.
8. Λήψη απόφασης επί αίτησης κας Ντοκάκη Ελένης περί παραχώρησης χώρου για τοποθέτηση περιπτέρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Κιάτου.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΛΤΣ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο, 17 Μαΐου 2013
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αρ. πρωτ. 378
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Προς τον /την κ. ………………………………………………………………………………………………

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η Μαΐου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ/7-6-2010), για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος

Σωτήριος Μενούνος

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Προγραμματισμός ημερίδας.
2. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Σικυωνίων.
3. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 και κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013.
4. Λήψη απόφασης επί προσφορών Τραπεζών.
5. Καθορισμός θέσεων ελλιμενισμού σκαφών στο αλιευτικό καταφύγιο Κιάτου.
6. Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Κιάτου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην κα Σώκου Ισμήνη.
7. Λήψη απόφασης επί επιστολής κ. Κανέλλου Πάνου.
8. Αίτηση κ. Μακροδημήτρη Λάμπρου, ως εκπροσώπου της MAXAM HELLAS AE, περί άδειας εκφόρτωσης νιτρικού αμμωνίου στο λιμάνι του Κιάτου.
9. Αίτηση κ. Μαλεβίτη Σπυρίδωνα, ως εκπροσώπου της ΑΡΚΑΣ ΑΕ, περί άδειας εκφόρτωσης νιτρικού αμμωνίου στο λιμάνι του Κιάτου.
10. Αίτηση εταιρείας ALCOVIN Α.Β.Ε.Ε. περί άδειας εκφόρτωσης καθαρής αιθυλικής αλκοόλης στο λιμάνι του Κιάτου.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΛΤΣ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Προς τον /την κ. ………………………………………………

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα την 18η Απριλίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ/7-6-2010), για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος
Σωτήριος Μενούνος

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αναγκαιότητα εκτύπωσης εντύπων και ψήφιση πίστωσης.
2. Αναγκαιότητα προμήθειας καλυμμάτων αλουμινίου στύλων φωτισμού και ψήφιση πίστωσης.
3. Αναγκαιότητα προμήθειας γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου και ψήφιση πίστωσης.
4. Ψήφιση πίστωσης για τη λογιστική υποστήριξη Διπλογραφικού Συστήματος έτους 2013.
5. Ψήφιση πίστωσης για τη δημιουργία ιστοσελίδας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων.
6. Μεταφορά υπολοίπου του λογαριασμού 26028 του καταργηθέντος Λιμενικού Ταμείου Κορινθίας που τηρείται στην Τράπεζα Ελλάδος – κλείσιμο λογαριασμού.
7. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.
8. Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Κιάτου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στη Θεοδοσίου Παναγιώτα.
9. Τοποθέτηση καμπίνας-αποδυτηρίου στη χερσαία ζώνη λιμένα Κιάτου.
10. Λήψη απόφασης επί του αριθ. πρωτ. 2075/5-4-2013 εγγράφου της εταιρείας HEC.
11. Απόφαση επί αιτήσεως ALCOVIN Α.Β.Ε.Ε.
12. Καθορισμός θέσεων ελλιμενισμού σκαφών στο αλιευτικό καταφύγιο Κιάτου.
13. Εργασίες συντήρησης και επισκευής πλακών πεζοδρομίου στη χερσαία ζώνη λιμένος Κιάτου.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΛΤΣ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 Προς τον /την κ. ………………………………………………………………………

 Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα την 1η Απριλίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ/7-6-2010), για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

                                                       Ο Πρόεδρος

 

                                                   Σωτήριος Μενούνος

 ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Απομάκρυνση επικίνδυνων δέντρων δυτικά του ποταμού Ελισσώνα.

2.Δενδροφύτευση στη χερσαία ζώνη λιμένα Κιάτου.

3.Περί ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης Κιάτου.

4.Απόφαση επί αιτήσεως ALCOVIN Α.Β.Ε.Ε.

5.Απόφαση επί εγγράφου Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Σικυωνίων για μετατόπιση περιπτέρου.

6.Καθορισμός χώρου για την ανέλκυση και εναπόθεση σκαφών.

7.Εργασίες συντήρησης και επισκευής πλακών πεζοδρομίου στη χερσαία ζώνη λιμένος Κιάτου.

8.Καθορισμός θέσεων ελλιμενισμού σκαφών στο αλιευτικό καταφύγιο Κιάτου.

9.Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Κιάτου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στη Θεοδοσίου Παναγιώτα.

10. Καθορισμός αριθμού ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων και τροποποίηση προϋπολογισμού.

11. Δημιουργία ιστοσελίδας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων.

12. Τοποθέτηση μίας καμπίνας-αποδυτηρίου στη χερσαία ζώνη λιμένα Κιάτου.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΛΤΣ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η Μαρτίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ/7-6-2010), για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

 

                                                       Ο Πρόεδρος

 

 

                                                   Σωτήριος Μενούνος

 

 

 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. 1.Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2013.

 

 

Η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως λόγω ύπαρξης προθεσμιών.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΛΤΣ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα την 11η Μαρτίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ/7-6-2010), για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα: 

                                                       Ο Πρόεδρος 

                                                   Σωτήριος Μενούνος

 

 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. 1.Συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης για την παραλαβή υλικών για προμήθειες έτους 2013 (άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ).
  2. 2.Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών, αποτελεσμάτων διαγωνισμών κλπ για προμήθειες έτους 2013 (άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ).   
  3. 3.Έκφραση ευχαριστιών στην εταιρεία ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (Ελλάς).
  4. 4.Αίτηση Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων.
  5. 5.Ένταξη στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και εξουσιοδότηση χρηστών.
  6. 6.Λήψη απόφασης επί της αριθ. 255/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
  7. 7.Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Σικυωνίων (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας).
  8. 8.Καθορισμός χώρου για ανέλκυση και εναπόθεση σκαφών.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΛΤΣ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα την 27η Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ/7-6-2010), για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος

Σωτήριος Μενούνος

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, σύμφωνα με το άρθρο 1 της αριθμ. 2123/36/2001 Απόφασης Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.

Η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως λόγω έκτακτου συμβάντος.

Print Friendly, PDF & Email