Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Συνεδριάσεις Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Προς τον /την κ. ………………………………………………………………………………………………

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα την 22η Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ/7-6-2010), για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος

Σωτήριος Μενούνος

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση – ενημέρωση σχετικά με βύθιση σκάφους στην περιοχή μας την 20/2/2013.
2. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στη Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 9 παρ. 7 του Ν. 2881/2001, κατόπιν του αριθ. πρωτ. 568/21-2-2013 εγγράφου του Λιμεναρχείου Κορίνθου.
3. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στη Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 9 παρ. 7 του Ν. 2881/2001 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων.

Η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως λόγω έκτακτου συμβάντος.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Συνεδριάσεις Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα την 8η Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ/7-6-2010), για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

                                                      Ο Πρόεδρος

                                                    Σωτήριος Μενούνος

 

 ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. 1.Ορισμός εκπροσώπου του νομικού προσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της επιτροπής του Λιμεναρχείου Κορίνθου, αρμόδιας: α) να γνωματεύσει περί του χαρακτηρισμού παραλιών ως πολυσύχναστων ή μη και την υποχρέωση όσων εκμεταλλεύονται τις λουτρικές εγκαταστάσεις να προσλαμβάνουν ικανό αριθμό ναυαγοσωστών και β) να εξετάσει κατατιθέμενες στην Υπηρεσία μας αιτήσεις για χορήγηση άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.
  2. 2.Εξουσιοδότηση υπαλλήλου για το άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού για τις πληρωμές που διενεργούνται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής (Ε.Α.Π.).
  3. 3.Λήψη απόφασης επί αίτησης Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων.
  4. 4.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Ναυτικού Ομίλου Κιάτου για παραχώρηση χώρου στη χερσαία ζώνη λιμένα.
Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Συνεδριάσεις Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Κιάτο, 14 Ιανουαρίου 2013
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Αρ. πρωτ. 4
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Προς τον /την κ. ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα την 18η Ιανουαρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ/7-6-2010), για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος

Σωτήριος Μενούνος

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών και μεταφορών έτους 2013 (άρθρο 67 Π.Δ. 28/1980).
2. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής έργων άνω των 5.869,40 € έτους 2013 (Π.Δ.171/87 αρθ. 16).
3. Ορισμός Επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης έργων κάτω των 5.869,40 € έτους 2013 (Π.Δ. 171/87 αρθ. 15).
4. Ορισμός υπαλλήλου για κατάθεση και ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα.
5. Ανάθεση γραμματειακής υποστήριξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων».
6. Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.
7. Ψήφιση Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας, Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων.
8. Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
9. Επανακαθορισμός ορίων χερσαίας ζώνης λιμένα Κιάτου.
10. Χορήγηση αποζημίωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων».
11. Καθορισμός ανταλλάγματος παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρων χερσαίας ζώνης λιμένα.
12. Συγκρότηση Επιτροπής επεξεργασίας για τον καθορισμό θέσεων στο αλιευτικό καταφύγιο Κιάτου.
13. Συγκρότηση Επιτροπής επεξεργασίας Καθορισμού θέσεων στα Μαύρα Λιθάρια.
14. Συγκρότηση Επιτροπής σχετικά με τα καταστήματα που λειτουργούν στη χερσαία ζώνη λιμένα Κιάτου.
15. Σύσταση Ομάδας Εθελοντών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων.

Print Friendly, PDF & Email