Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Συνεδριάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης

                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ         

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ                                        Κιάτο   19-4-2021

 

                                                                                                                Αριθ πρωτ: 3763

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Προς :  Τα  μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

 

Κοιν:     1. κ. Δήμαρχο,

 1. 2. κ. κ. Αντιδήμαρχοι,
 2. 3. οι Πρόεδροι των Νομικών Προσώπων Δήμου,
 3. 4. οι Πρόεδροι των  Κοινοτήτων Δήμου,
 4. 5. Εκπρόσωποι Τοπικών Οργανώσεων
 5. 6. οι Επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων.

 

Καλείστε σε Τακτική  με  Τηλεδιάσκεψη Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Σικυωνίων,  η οποία, θα διεξαχθεί την  29η Απριλίου  2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα  13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης Covid-19 ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020, τις εγκυκλίους 40/2020 Α.Π.20930/31-3-2020 και 426/2020 Α.Π.77233/13-11-2020, του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις για την λήψη  απόφασης   στο παρακάτω θέμα:

Γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  σχετικά με την έγκριση Σχεδίου «Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2020-2023                      (Β΄ Φάση)», κατόπιν της αριθμ. 242/2020 εγκριθείσας απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την Έγκριση Σχεδίου «Στρατηγικού Σχεδιασμού» Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2020 – 2023  (Α΄ Φάση) .

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής

Επιτροπής Διαβούλευσης

& Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

 

Νικόλαος Σκαρμούτσος

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν .4555/2018 η συνεδρίαση             επαναλαμβάνεται (μέσω τηλεδιάσκεψης)  την  5η  Μαΐου    2021  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 13:00.
 

Σημειώσεις:

 1. Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης: https://us05web.zoom.us/j/5202693575?pwd=eUZBWnkwVGp0VENwQ3JORHp1aGFIUT09

  Meeting ID: 520 269 3575
  Passcode: Tz1sQR

 2. Ανάρτηση Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος στην Ιστοσελίδα του Δήμου: www.kiato.gov.gr.
 3. Οι απόψεις σας υποβάλλονται το αργότερο έως και 29  Απριλίου 2021.
 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e- mail:   d-sikyon@otenet.gr

 

Print Friendly, PDF & Email