Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Συνεδριάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης

                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Αριθμ. πρωτ:19216

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                        Ημ/νία:01-12-2022

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ         

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

                                                                                                                

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Προς :  Τα  μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

 

Κοιν:     1. κ. Δήμαρχο,

  1. 2. κ. κ. Αντιδήμαρχοι,
  2. 3. οι Πρόεδροι των Νομικών Προσώπων Δήμου,
  3. 4. οι Πρόεδροι των  Κοινοτήτων Δήμου,
  4. 5. Εκπρόσωποι Τοπικών Οργανώσεων
  5. 6. οι Επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων.

 

Καλείστε σε Τ α κ τ ι κ ή  Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Σικυωνίων, η οποία, θα διεξαχθεί την 13η Δεκεμβρίου  2022 ημέρα Τρίτη   και ώρα 13:00  σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις για την λήψη  απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

Γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  σχετικά  με την κατάρτιση  Προσχεδίου Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Σικυωνίων  οικονομικού έτους  2023.

 Ο Πρόεδρος της Δημοτικής

Επιτροπής Διαβούλευσης

& Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

 

Νικόλαος Σκαρμούτσος

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν .4555/2018 η συνεδρίαση     επαναλαμβάνεται  Τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση  την 14 η  Δεκεμβρίου   2022  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  13:00.

 

 

Σημειώσεις:

  1. Ανάρτηση Προσχεδίου Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος στην  Ιστοσελίδα του Δήμου:www.kiato.gov.gr.
  2. Οι απόψεις σας υποβάλλονται το αργότερο έως και τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022.

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e- mail:   d-sikyon@otenet.gr

 

Εισήγηση για διαβούλευση Προϋπολογισμού και Τ.Π. έτους 2023

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Π.Υ. 2023

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Π.Υ. 2023

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Print Friendly, PDF & Email